För mer livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

BRCGS Food Safety Standard, som först publicerades 1998, ger tillverkare, livsmedelsleverantörer och livsmedelsförädlingsanläggningar möjlighet att bli certifierade. BRCGS Food-certifiering är internationellt erkänd. Den ger bevis på att ditt företag uppfyller stränga krav på livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Standardiserad livsmedelssäkerhet och kvalitet

Förenklat tillträde till den brittiska marknaden

Förebyggande av fel vid livsmedelsförädling

Ökat förtroende hos leverantörer, kunder och affärspartners.

Global standard för säkra livsmedel av hög kvalitet: BRCGS Food

BRCGS "Global standard för livsmedelssäkerhet" har utvecklats av den oberoende organisationen "Brand Reputation through Compliance" och ändrades senast i sin 8:e upplaga den 1 augusti 2018. Syftet med standarden är att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos livsmedel.

Loading...

Viktiga kriterier för BRCGS Food Standard

För att bli certifierade enligt BRCGS-kraven måste företagen uppfylla vissa villkor. Bland annat är det nödvändigt att följa principerna för HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och god tillverkningspraxis (GMP).

Dessutom måste det genomföras en revision av det genomförda kvalitetsledningssystemet. För att uppfylla livsmedelssäkerheten enligt standarden krävs en klassificering av potentiella risker i företaget eller anläggningen. Likaså måste alla produktions- eller bearbetningsmetoder och tekniker för livsmedel analyseras. Revisionerna omfattar också en granskning för att fastställa om alla lagstadgade krav på livsmedelshygien och kvalitet är uppfyllda. För detta ändamål inspekteras såväl personal som lokaler och maskiner. De anställdas kvalifikationer analyseras också.

Show more
Show less
Loading...

Vem är BRCGS Food-certifiering relevant för?

BRCGS Food-certifiering är viktig för alla företag som bearbetar eller arbetar med öppna livsmedel. De kan vara såväl märkestillverkare som leverantörer eller företag som förpackar livsmedel.

Eftersom certifiering är en förutsättning för marknadsinträde i Storbritannien liksom i andra engelsktalande länder är BRCGS Food-certifiering viktig för livsmedelsförädlande företag som vill göra affärer där.

Show more
Show less
Loading...

Hur har BRCGS Food Standard utvecklats?

BRCGS Food Safety and Quality Standard utvecklades tillsammans med europeiska handelsföretag och sammanslutningar och publicerades första gången 1998. BRCGS är efterföljaren till British Retail Consortium, den brittiska handelsorganisationen.

Den nuvarande 8:e upplagan av BRCGS Food publicerades den 1 augusti 2018. Dess tillämpning är obligatorisk sedan den 1 februari 2019.

Standarden bygger på ett HACCP-system, som i sin tur tar hänsyn till kraven i den globalt tillämpliga Codex Alimentarius. Dessutom införs i BRCGS Food-standarden ett kvalitetsledningssystem och ett livsmedelssäkerhetssystem som kan certifieras. Kvalitetsledningssystemet bygger på de grundläggande principerna i ISO 9001.

Version 8 av BRCGS globala standard för livsmedelssäkerhet har minskat potentiella säkerhetsrisker genom att optimera kontrollprocesserna. Dessutom har ett system för visselblåsare inrättats.

De första förberedelserna för revideringen av version 8 av BRCGS Global Standard för livsmedelssäkerhet inleddes i maj 2021. Version 9 planeras att publiceras i oktober 2022, och från och med februari 2023 kommer alla revisioner att genomföras endast i enlighet med den nya versionen 9.

Innovationerna i version 9 kommer inte att vara alltför omfattande, utan huvudfokus kommer att ligga på att uppfylla de då gällande GFSI-kraven för att säkra det globala erkännandet av BRC GS Food Safety. Ämnet "livsmedelssäkerhetskultur" kommer att formuleras på ett enklare, mer begripligt och mer operativt orienterat sätt för att göra rättvisa åt ämnets enorma betydelse. De granskningsalternativ som hittills endast har definierats under pandemiska förhållanden kommer att utökas så att man i framtiden kan genomföra en "blandad granskning" även utan pandemiska förhållanden. Särskilt för företag inom köttindustrin kommer det att finnas tydligare formulerade krav som syftar till att se till att slaktprocessen genomförs på ett säkert sätt som är förenligt med normerna för djurens välbefinnande, och för att ge större klarhet i kraven för de berörda företagen.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Vad är förfarandet för BRCGS Food-certifiering?

I det första steget utbyter vi information om ditt företag, ditt ledningssystem och ditt verksamhetsområde vid ett personligt möte eller via e-post. Eftersom revisionens längd beror på företagets storlek och komplexitet behöver vi viss information från dig, till exempel antalet anställda. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

En förhandsrevision ger möjlighet att i förväg kontrollera att standardkraven uppfylls och att identifiera förbättringspotential och styrkor. Särskilt vid en första certifiering kan det vara användbart att få en utvärdering av en kvalificerad DQS-revisor under eller efter genomförandet av standardkraven.

Så snart ditt företag är redo kommer ett revisionsdatum att fastställas tillsammans med dig och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch kommer att väljas ut. Under certifieringsrevisionen kommer våra revisorer bland annat att bedöma om ditt företag uppfyller kraven i BRCGS Food Safety Standard och identifiera förbättringspotential. Vid ett slutmöte får du en detaljerad presentation av resultaten från din revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Revisionen och dess resultat utvärderas av DQS:s oberoende certifieringsnämnd, som beslutar om utfärdande av certifikatet. Du kommer att få en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om det finns några avvikelser får du möjlighet att korrigera dem och vidta lämpliga åtgärder vid den tidpunkten. Om alla tillämpliga krav är uppfyllda får du certifikatet med en giltighetstid på ett år. Ditt certifikat kommer att publiceras i BRCGS databas.

Efter ett år upphör ditt certifikat att gälla. För att säkerställa att ditt certifikat är fortsatt giltigt kommer vi att planera din nästa revision i förtid.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar BRCGS-certifiering av livsmedel?

Kostnaden för BRCGS Food-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är den perfekta partnern för BRCGS Food-certifiering

  • Många års erfarenhet som ackrediterat certifieringsorgan för certifiering enligt auktoritativa standarder för livsmedelssäkerhet.
  • Global närvaro med personliga kontaktpersoner på mer än 80 orter.
  • Hög kompetensnivå för alla produktkategorier
  • Skräddarsydda erbjudanden och tjänster för ditt företag
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Förfrågan om offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande för BRCGS Food-certifiering.