Slovo akreditácia pochádza z latinského slovesa "accredere". V angličtine znamená niečo ako "dať dôveru". Akreditácie sa udeľujú v rôznych oblastiach, ako je vysokoškolské vzdelávanie, tlač, šport, diplomacia a obchod. Spravidla predstavujú určitý druh schválenia, v podnikaní potvrdenia, ktoré vydáva orgán oprávnený udeľovať akreditácie. Vyžaduje sa pri tom preukázanie určitých vlastností a schopností, ako aj dodržiavanie stanovených noriem.

Akreditácia certifikačných orgánov má mimoriadny význam. Autoritatívna definícia "akreditácie" v tomto kontexte je uvedená v norme ISO 17011. Akreditácia je teda:

 

"Potvrdenie tretej strany, v ktorom sa formálne uvádza, že certifikačný orgán je spôsobilý vykonávať špecifické úlohy posudzovania".

Kto môže akreditovať certifikačné orgány?

Akreditácia certifikačných orgánov, ako je DQS, tzv. orgánov posudzovania zhody, je v Európe výsostnou úlohou upravenou zákonom. Od roku 2010 je za akreditácie v Nemecku zodpovedný nemecký akreditačný orgán (DAkkS) ako jediný vnútroštátny akreditačný orgán podľa nariadenia (ES) č. 765/2008. Európske nariadenie bolo implementované do nemeckého práva zákonom o akreditačných orgánoch (AkkStelleG) v roku 2009. Národné akreditačné orgány fungujú na neziskovom základe a sú pod dohľadom vlády.

Kto môže získať akreditáciu?

DAkkS akredituje orgány posudzovania zhody, ako sú laboratóriá alebo inšpekčné orgány, ale aj certifikačné orgány pre systémy riadenia, ako je napríklad DQS. Akreditácie DQS sa týkajú noriem a produktov systémov manažérstva a sú okrem iného viazané na splnenie požiadaviek noriem ISO 17021 a ISO 17065.

Akreditácie DQS

Hodnota certifikátu sa vždy meria stupňom dôvery verejnosti v certifikačný, akreditovaný orgán ☆ V roku 1991 získala spoločnosť DQS ako prvý certifikačný orgán v Nemecku akreditáciu pre normu ISO 9001/2/3

Viac informácií o akreditáciách spoločnosti DQS Group

Pre certifikačné orgány, ktoré pôsobia v tzv. akreditovanej oblasti a ponúkajú certifikáciu podľa noriem systému manažérstva, by bolo dobré, keby získali príslušnú akreditáciu od DAkkS alebo podobných orgánov. Najznámejšie normy systému manažérstva sú

Akreditácia je platná na celom svete a nedávno bola udelená na dobu neurčitú. Kompetencie certifikačného orgánu však v pravidelných intervaloch monitoruje akreditačný orgán - v Nemecku je to DAkkS. Na webovej stránke DAkkS je uvedený zoznam noriem systému manažérstva a technických predpisov, pre ktoré je možné akreditovať.

Aké sú výhody akreditácie?

Akreditácia certifikačného orgánu sa považuje za objektívny dôkaz, že certifikačný orgán vykonáva svoju činnosť na základe medzinárodných noriem a pravidelne si necháva nezávisle posudzovať svoje postupy.

Medzinárodne uznávané akreditácie a schválenia vám tak pomáhajú pri výbere poskytovateľov služieb. Náš tip: Akreditácia oprávňuje orgán posudzovania zhody uvádzať na certifikátoch, ktoré vydáva, logo akreditácie, napríklad logo Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Ak je na vašom certifikáte takéto akreditačné logo, ide o akreditovaný certifikát s celosvetovým uznaním.

V súkromnom sektore, v "neregulovanej oblasti", sú akreditácie zamerané na posudzovanie zhody, ktoré slúži predovšetkým na budovanie dôvery v podnikanie. Tu nie je akreditácia povinná pre certifikáciu systémov manažérstva, ale odporúča sa z mnohých dôvodov! Najmä pre vás ako klienta certifikácie z toho vyplýva výhoda, že výsledok posúdenia zhody obstojí v medzinárodnom porovnaní.

Na základe akreditácie certifikačného orgánu môžete vidieť, že kvalita ponúkaných služieb je preukázaná a že ponuka je dôveryhodná. Počas procesu certifikácie vaša spoločnosť profituje z potvrdenej odbornej spôsobilosti audítorov akreditovaného certifikačného orgánu. Tá sa okrem iného prejavuje dialógom na úrovni očí a odhalením potenciálu zlepšovania vášho systému manažérstva vytvárajúceho hodnoty.

Čo sú to akreditované certifikáty?

Akreditovaný certifikát vydáva akreditovaný certifikačný orgán - a to vždy pre základnú normu alebo štandard.

S akreditovaným certifikátom sa tešíte potrebnej akceptácii vašich zákazníkov a obchodných partnerov na celom svete. Medzinárodné uznávanie certifikátov od akreditovaných certifikačných orgánov uľahčuje prístup na svetové trhy a znižuje náklady na viacnásobné certifikácie. Ak chcete byť na bezpečnej strane, mali by ste sa pri výbere certifikačného orgánu riadiť týmito kritériami.

Norma ISO 17021 to uvádza takto:

Celkovým cieľom akreditovanej certifikácie je "poskytnúť všetkým stranám istotu, že systém manažérstva spĺňa stanovené požiadavky".

A ďalej: "Hodnota certifikácie spočíva v stupni dôvery verejnosti, ktorú sprostredkúva nestranné a kompetentné hodnotenie treťou stranou."

Informačná hodnota, dôveryhodnosť, a teda aj hodnota certifikátu teda do veľkej miery závisí od toho, či je certifikačná spoločnosť akreditovaná, ale aj od toho, akú reputáciu má certifikačná spoločnosť na trhu - tá zasa v neposlednom rade vyplýva z jej akreditácií.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Radi vám odpovieme na vaše otázky

Viac informácií o výhodách akreditovaného certifikátu DQS sa dozviete v osobnom rozhovore.

Aký je rozdiel medzi akreditáciou a certifikáciou?

Či výrobky, služby, procesy alebo systémy riadenia spĺňajú normy, či osoby spĺňajú určité kvalifikačné profily, to možno preukázať nástrojmi akreditácie a certifikácie.

Certifikácia znamená určenie zhody v jednotlivých prípadoch. Príklad: DQS ako certifikačný orgán vykonáva audit a certifikáciu systému riadenia kvality spoločnosti podľa normy ISO 9001.

Akreditácia je na druhej strane formálne potvrdenie nezávislej tretej strany, že samotný certifikačný orgán koná kompetentne a nestranne na základe medzinárodne platných pravidiel.

Čo je to "neakreditovaná oblasť"?

V priemysle existuje množstvo špecifikácií a technických pravidiel podobných normám, ktoré vydávajú rôzne orgány, napríklad združenia. Posudzovanie a audity podľa takýchto špecifikácií zvyčajne spadajú do tzv. neakreditovanej oblasti. To znamená, že pre tieto špecifikácie a technické pravidlá neexistuje akreditácia zo strany DAkkS alebo iného orgánu. Sú však schválené na certifikáciu a potvrdenie vydávajúcou organizáciou.

Príkladom je pečať kvality DStV nemeckého združenia daňových poradcov. Združenie udelilo súhlas na certifikáciu a udelenie pečate DStV len niekoľkým certifikačným organizáciám vrátane DkkS.

Akreditácie skupiny DQS

Vďaka našim akreditáciám umožňujeme - na rozdiel od neakreditovaných certifikačných organizácií - štandardnú, medzinárodnú porovnateľnosť a uznávanie certifikátov. V roku 1991 bola spoločnosť DQS prvým certifikačným orgánom v Nemecku, ktorý získal akreditáciu pre normu ISO 9001/2/3 od vtedajšej TGA GmbH (dnes: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS). V súčasnosti spektrum našich služieb pokrýva približne 200 medzinárodných predpisov a národných noriem. Prehľad našich akreditácií nájdete v našich aktuálnychosvedčeniach o akreditácii.

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...