BRCGS Food Verzia 8 je prvou certifikovanou normou GFSI, ktorá stanovuje požiadavky týkajúce sa kultúry bezpečnosti potravín. Čoskoro to už nebude jedinečný predajný bod, pretože vo februári 2020 budú zverejnené aktualizované kritériá auditu Globálnej iniciatívy pre bezpečnosť potravín (GFSI). Medzi najdôležitejšie novinky patrí audit kultúry bezpečnosti potravín. Čo to však vlastne je, ako možno kultúru bezpečnosti potravín hodnotiť a udržiavať a prečo je taká významná? Všetky odpovede nájdete tu:

1. Čo je to kultúra bezpečnosti potravín?


Technická pracovná skupina GFSI definuje kultúru bezpečnosti potravín ako "spoločné hodnoty, normy a presvedčenia, ktoré ovplyvňujú postoje a správanie v oblasti bezpečnosti potravín v rámci organizácie, naprieč divíziami". Znie to aj vám nejasne? Pozrime sa na túto definíciu bližšie:

"Zdieľané hodnoty, normy a presvedčenia"
Kultúra sa netvorí u jednotlivcov, ale v skupinách. Hodnoty sú zdieľané s novými členmi skupiny a prežívané vo forme noriem a správania v rámci skupiny. Vstupy, napríklad prostredníctvom formálnych systémov, sa v rámci skupiny transformujú prostredníctvom ľudského prekladu a stávajú sa normami a presvedčeniami, ktoré členovia skupiny zdieľajú a odovzdávajú novým členom.

Z tohto dôvodu sa kultúra vníma ako ťažko zmeniteľná. Koniec koncov, nemenia sa formálne systémy, napríklad hodnoty, ale základné normy a správanie, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vyjadrené slovami ani zapísané.

"Ovplyvňovanie postojov a správania"
Z psychologického hľadiska sú naše názory, postoje a správanie ovplyvnené viacerými faktormi vrátane národnej kultúry, výchovy a životných skúseností. V pracovnom prostredí nás ovplyvňuje skupina, s ktorou sa stotožňujeme, napríklad oddelenie, kolegovia, funkcia a pozícia, istota zamestnania, formálne a neformálne autority, naše vlastné zvyky a informovanosť súvisiaca s prácou.

Ak chceme preskúmať, aká vyspelá je kultúra bezpečnosti potravín alebo ako túto kultúru udržať a posilniť, musíme pochopiť, ako podnikové hodnoty a poslanie ovplyvňujú myslenie jednotlivcov v rôznych skupinách. Jedna z možných otázok by mohla znieť: Chápe každá osoba svoju úlohu v organizácii a čo z nej vyplýva a či sa podieľala na definovaní týchto úloh? Chápu zamestnanci, ako ich práca prispieva k poslaniu a cieľu organizácie?

Takéto otázky odhaľujú, ako skupiny a jednotlivci vnímajú angažovanosť manažmentu v oblasti bezpečnosti potravín. To je pre kultúru bezpečnosti potravín v každej organizácii veľmi dôležité.

"V rámci organizácie a naprieč divíziami"
V kultúre bezpečnosti potravín neexistujú univerzálne riešenia. Aby sa stala každodennou realitou, musí byť bezpečnosť potravín definovaná v rámci celej organizácie spôsobom, ktorý je vhodný a zrozumiteľný pre každého člena a oddelenie. Veď napríklad požiadavky na oddelenie nákupu sa veľmi líšia od požiadaviek na tím údržby. Nákup musí pochopiť význam výberu dodávateľov, ktorí sú ekonomicky životaschopní a zároveň spĺňajú požiadavky organizácie na bezpečnosť potravín - nielen jedno alebo druhé. Podobne aj tím údržby musí venovať pozornosť stavu zariadenia, aby sa zabezpečilo maximálne predĺženie prevádzkového času, ako aj výkonnosť v oblasti bezpečnosti potravín. V menších prevádzkach slúži generálny riaditeľ ako vzor a má významný vplyv na bezpečnosť potravín. Pre vyspelú kultúru bezpečnosti potravín musia byť vízia a poslanie spoločnosti prispôsobené každému oddeleniu a jednotlivcovi.

2. Ako možno hodnotiť a udržiavať kultúru bezpečnosti potravín?


Na rozdiel od noriem a zákonov sa kultúra bezpečnosti potravín nedá jednoducho zaviesť. Vyvíja sa spontánne a inštinktívne, prejavuje sa napríklad v rituáloch, podnikovej klíme alebo základných hodnotách. Poznámka: Ide len o prejavy kultúry, nie o kultúru samotnú.

Aby bolo možné pestovať niečo tak neuchopiteľné, je potrebné najprv analyzovať, aká je kultúra bezpečnosti potravín v danom momente. Pomôcť vám v tom môže modul BRCGS pre zdokonaľovanie kultúry bezpečnosti potravín. Na zmapovanie súčasného stavu kultúry bezpečnosti potravín sa používa anonymný prieskum medzi zamestnancami. Po ukončení prieskumu sa vydá správa, ktorá odráža súčasný stav bezpečnosti potravín a poskytuje všeobecné odporúčania na zlepšenie kultúry bezpečnosti potravín. Systém vychádza z 19 rokov vedeckého výskumu a skúseností v odvetví a je založený na štruktúre, ktorá sa zaoberá štyrmi dimenziami kultúry bezpečnosti potravín: Ľudia, Proces, Cieľ a Proaktivita. Všetky potrebné informácie o module BRCGS pre zdokonaľovanie kultúry bezpečnosti potravín získate tu.

GFSI tiež uverejnila pozičný dokument o kultúre bezpečnosti potravín, ktorý sa zaoberá tromi kľúčovými oblasťami:

  1. Rozhodujúca úloha vedúcich pracovníkov v organizácii pri implementácii (bod, ktorý sa výrazne objavuje aj v revízii normy ISO 9001:2015 ).
  2. Faktory, ako sú komunikácia, školenia a vzdelávanie, spolupráca a osobná zodpovednosť.
  3. Ako naučené zručnosti, ako je adaptabilita alebo uvedomovanie si nebezpečenstva, prenášajú postupy bezpečnosti potravín z teórie do praxe.

Celý dokument pracovnej skupiny GFSI s názvom "Kultúra bezpečnosti potravín" v anglickom jazyku si môžete stiahnuť tu.

Mimochodom, rozpor medzi kultúrou, ktorá sa vyvíja spontánne a inštinktívne, a ponúkanými radami a kontrolnými zoznamami uznáva aj GFSI. Tvrdí však, že táto otázka je príliš dôležitá na to, aby sa ňou nezaoberala. GFSI uvádza, že všetky informácie v pozičnom dokumente boli prevzaté z priamych ľudských skúseností a rozsiahlych pozorovaní. Pozičný dokument teda v maximálnej možnej miere odráža realitu.

3. Prečo je kultúra bezpečnosti potravín taká významná?


Podniková kultúra, ktorá si cení bezpečnosť potravín, priamo aj nepriamo ukazuje zamestnancom, že bezpečnosť potravín je dôležitá a potrebná na dosiahnutie úspechu v podniku. To ovplyvňuje správanie a pomáha zabezpečiť, aby zamestnanci robili správne veci.

Hoci, alebo možno práve preto, že kultúrne normy sa neriadia formálnymi pravidlami a priamočiarym postupom, často sa odovzdávajú v bežnej konverzácii a posilňujú sa prostredníctvom myšlienok a činov, usadzujú sa v podvedomí. Podvedomý záväzok k bezpečnosti potravín má skutočne vplyv. Z prieskumov BRCGS vyplýva, že spoločnosti, ktoré uplatnili modul výnimočnosti kultúry bezpečnosti potravín, znížili riziko incidentov súvisiacich s bezpečnosťou potravín o 84 %. Na druhej strane nedostatočná kultúra bezpečnosti potravín zvyšuje zraniteľnosť spoločnosti voči potravinovým podvodom. Vzhľadom na to dáva zmysel, že 80 % všetkých odborníkov na potraviny sa domnieva, že vytvorenie kultúry bezpečnosti potravín je najdôležitejšou úlohou každého technického vedúceho.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...