BRCGS Food wersja 8 to pierwszy standard certyfikowany przez GFSI, w którym określono wymagania dotyczące kultury bezpieczeństwa żywności. Wkrótce nie będzie to już wyjątkowa cecha, ponieważ w lutym 2020 r. zostaną opublikowane zaktualizowane kryteria audytowe Global Food Safety Initiative (GFSI). Jedną z najważniejszych nowych funkcji jest audyt kultury bezpieczeństwa żywności. Ale co to właściwie jest, jak można ocenić i utrzymać kulturę bezpieczeństwa żywności i dlaczego jest to tak istotne? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj:

1. Co to jest kultura bezpieczeństwa żywności?


Techniczna Grupa Robocza GFSI definiuje kulturę bezpieczeństwa żywności jako "wspólne wartości, normy i przekonania, które wpływają na postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem żywności w organizacji, we wszystkich jej działach". Czy dla Ciebie też brzmi to mgliście? Przyjrzyjmy się bliżej tej definicji:

"Wspólne wartości, normy i przekonania"
Kultura nie kształtuje się w jednostkach, ale w grupach. Wartościami dzieli się z nowymi członkami grupy i realizuje się je w formie norm i zachowań w grupie. Dane wejściowe, np. z systemów formalnych, przekształcają się poprzez ludzkie tłumaczenie w obrębie grupy i stają się normami i przekonaniami podzielanymi przez członków grupy i przekazywanymi nowym członkom.

Z tego powodu kultura jest postrzegana jako trudna do zmiany. W końcu nie zmienia się systemów formalnych, takich jak wartości, ale leżące u ich podstaw normy i zachowania, które w wielu przypadkach nie są ani wyrażone słowami, ani spisane.

"Wpływ na postawy i zachowania"
Z psychologicznego punktu widzenia na nasze przekonania, postawy i zachowania wpływa wiele czynników, w tym kultura narodowa, wychowanie i doświadczenia życiowe. W środowisku pracy wpływ na nas ma grupa, z którą się identyfikujemy, np. dział, koledzy, funkcja i stanowisko, bezpieczeństwo pracy, formalne i nieformalne autorytety, nasze własne nawyki oraz świadomość związana z pracą.

Jeśli chcemy zbadać, jak dojrzała jest kultura bezpieczeństwa żywności lub jak utrzymać i wzmocnić tę kulturę, musimy zrozumieć, w jaki sposób wartości i misja firmy wpływają na sposób myślenia poszczególnych osób w różnych grupach. Jednym z możliwych pytań byłoby: Czy każda osoba rozumie swoją rolę w organizacji i to, co się z nią wiąże, oraz czy brała udział w definiowaniu tych ról? Czy pracownicy rozumieją, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji misji i celu organizacji?

Pytania tego typu ujawniają, jak grupy i poszczególne osoby postrzegają zaangażowanie kierownictwa w bezpieczeństwo żywności. Ma to zasadnicze znaczenie dla kultury bezpieczeństwa żywności w każdej organizacji.

"W obrębie organizacji i pomiędzy oddziałami"
W kulturze bezpieczeństwa żywności nie istnieją rozwiązania uniwersalne. Aby stała się ona codzienną rzeczywistością, bezpieczeństwo żywności musi być zdefiniowane w całej organizacji w sposób odpowiedni i zrozumiały dla każdego członka i działu. W końcu wymagania stawiane na przykład działowi zakupów są zupełnie inne niż wymagania stawiane zespołowi utrzymania ruchu. Dział zakupów musi zrozumieć, jak ważne jest wybieranie dostawców, którzy są ekonomicznie opłacalni, a jednocześnie spełniają wymagania organizacji w zakresie bezpieczeństwa żywności - a nie tylko jedno lub drugie. Podobnie dział utrzymania ruchu musi zwracać uwagę na stan urządzeń, aby zapewnić maksymalizację czasu pracy, a także na bezpieczeństwo żywności. W mniejszych zakładach dyrektor naczelny służy za wzór do naśladowania i ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywności. Aby kultura bezpieczeństwa żywności była dojrzała, wizja i misja firmy muszą być dostosowane do potrzeb każdego działu i każdej osoby.

2. Jak można ocenić i utrzymać kulturę bezpieczeństwa żywności?


W przeciwieństwie do norm i przepisów prawa, kultury bezpieczeństwa żywności nie da się łatwo wdrożyć. Rozwija się ona spontanicznie i instynktownie, przejawiając się na przykład w rytuałach, klimacie firmy lub podstawowych wartościach. Uwaga: Są to jedynie przejawy kultury, a nie sama kultura.

Aby móc pielęgnować coś tak nieuchwytnego, należy najpierw przeanalizować, jaka jest kultura bezpieczeństwa żywności w danym momencie. Pomóc w tym może moduł BRCGS Food Safety Culture Excellence Module. Anonimowa ankieta przeprowadzana wśród pracowników służy do określenia aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa żywności. Po zakończeniu badania wydawany jest raport, który odzwierciedla aktualny stan bezpieczeństwa żywności i zawiera ogólne zalecenia dotyczące poprawy kultury bezpieczeństwa żywności. System opiera się na 19 latach badań naukowych i doświadczeniach branżowych, a jego struktura uwzględnia cztery wymiary kultury bezpieczeństwa żywności: Ludzie, Proces, Cel i Proaktywność. Wszystkie informacje na temat Modułu Doskonałości Kultury Bezpieczeństwa Żywności BRCGS można znaleźć tutaj.

GFSI opublikowało również dokument przedstawiający stanowisko w sprawie kultury bezpieczeństwa żywności, w którym poruszono trzy kluczowe obszary:

  1. Krytyczna rola liderów w organizacji we wdrażaniu (kwestia, która jest również istotna w nowelizacji ISO 9001:2015).
  2. Czynniki takie jak komunikacja, szkolenia i edukacja, współpraca i odpowiedzialność osobista.
  3. W jaki sposób nabyte umiejętności, takie jak zdolność adaptacji lub świadomość zagrożeń, przenoszą praktyki bezpieczeństwa żywności z teorii do praktyki.

Zobacz streszczenie dokumentu przedstawiającego stanowisko tutaj. Pełny dokument Grupy Roboczej GFSI zatytułowany "Kultura bezpieczeństwa żywności" w języku angielskim można pobrać tutaj.

Nawiasem mówiąc, GFSI uznaje sprzeczność pomiędzy kulturą, która rozwija się spontanicznie i instynktownie, a oferowanymi poradami i listami kontrolnymi. Twierdzi jednak, że kwestia ta jest zbyt ważna, aby się nią nie zająć. GFSI twierdzi, że wszystkie informacje zawarte w dokumencie przedstawiającym stanowisko zostały zaczerpnięte z bezpośrednich doświadczeń ludzkich i szeroko zakrojonych obserwacji. Dlatego też stanowisko to w możliwie największym stopniu odzwierciedla rzeczywistość.

3. Dlaczego kultura bezpieczeństwa żywności jest tak istotna?


Kultura korporacyjna, która ceni bezpieczeństwo żywności, pokazuje pracownikom bezpośrednio i pośrednio, że bezpieczeństwo żywności jest ważne i niezbędne do osiągnięcia sukcesu w firmie. Ma to wpływ na zachowanie i pomaga zapewnić, że pracownicy postępują właściwie.

Chociaż, a może właśnie dlatego, że normy kulturowe nie podlegają formalnym zasadom i prostym liniom, są często przekazywane w luźnych rozmowach i wzmacniane poprzez myśli i działania, stają się zakorzenione w podświadomości. Podświadome zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności rzeczywiście ma wpływ. Badania przeprowadzone przez BRCGS pokazują, że firmy, które zastosowały Moduł Doskonałości Kultury Bezpieczeństwa Żywności, zmniejszyły ryzyko wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności o 84%. Z drugiej strony, nieodpowiednia kultura bezpieczeństwa żywności zwiększa podatność firmy na oszustwa żywnościowe. Mając to na uwadze, nie bez znaczenia jest fakt, że 80% wszystkich ekspertów ds. żywności uważa, że tworzenie kultury bezpieczeństwa żywności jest najważniejszym zadaniem każdego lidera technicznego.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...