BRCGS Food verze 8 je první certifikovanou normou GFSI, která stanovuje požadavky týkající se kultury bezpečnosti potravin. Brzy to však již nebude výjimečná vlastnost, protože v únoru 2020 budou zveřejněna aktualizovaná kritéria auditu Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI). Mezi nejdůležitější novinky patří audit kultury bezpečnosti potravin. Co to ale vlastně je, jak lze kulturu bezpečnosti potravin hodnotit a udržovat a proč je tak významná? Všechny odpovědi najdete zde:

1. Co je to kultura bezpečnosti potravin?


Technická pracovní skupina GFSI definuje kulturu bezpečnosti potravin jako "sdílené hodnoty, normy a přesvědčení, které ovlivňují postoje a chování v oblasti bezpečnosti potravin v rámci organizace napříč divizemi". Zní vám to také nejasně? Pojďme se na definici podívat blíže:

"Sdílené hodnoty, normy a přesvědčení"
Kultura se netvoří v jednotlivcích, ale ve skupinách. Hodnoty jsou sdíleny s novými členy skupiny a v rámci skupiny jsou prožívány v podobě norem a chování. Vstupy, například prostřednictvím formálních systémů, se transformují lidským překladem ve skupině a stávají se normami a přesvědčeními sdílenými členy skupiny a předávanými novým členům.

Z tohoto důvodu je kultura vnímána jako obtížně změnitelná. Koneckonců se nemění formální systémy, jako jsou hodnoty, ale základní normy a chování, které v mnoha případech nejsou vyjádřeny slovy ani zapsány.

"Ovlivňování postojů a chování"
Z psychologického hlediska jsou naše názory, postoje a chování ovlivněny několika faktory, včetně národní kultury, výchovy a životních zkušeností. V pracovním prostředí nás ovlivňuje skupina, se kterou se identifikujeme, jako je oddělení, kolegové, funkce a pozice, jistota zaměstnání, formální a neformální autority, naše vlastní zvyky a povědomí související s danou prací.

Chceme-li zkoumat, jak vyspělá je kultura bezpečnosti potravin nebo jak tuto kulturu udržet a posílit, musíme pochopit, jak podnikové hodnoty a poslání ovlivňují myšlení jednotlivců v různých skupinách. Jedna z možných otázek by mohla znít: Chápe každý člověk svou roli v organizaci a to, co obnáší, a podílel se na definování těchto rolí? Chápou zaměstnanci, jak jejich práce přispívá k poslání a účelu organizace?

Podobné otázky odhalují, jak skupiny a jednotlivci vnímají závazek vedení k bezpečnosti potravin. To má zásadní význam pro kulturu bezpečnosti potravin v každé organizaci.

"V rámci organizace a napříč divizemi"
V kultuře bezpečnosti potravin neexistují univerzální řešení. Aby se stala každodenní realitou, musí být bezpečnost potravin definována napříč organizací způsobem, který je vhodný a srozumitelný pro každého člena a oddělení. Vždyť například požadavky na oddělení nákupu se velmi liší od požadavků na tým údržby. Nákup musí pochopit význam výběru dodavatelů, kteří jsou ekonomicky životaschopní a zároveň splňují požadavky organizace na bezpečnost potravin - nikoliv jen jedno nebo druhé. Stejně tak tým údržby musí věnovat pozornost stavu zařízení, aby byla zajištěna maximální provozní doba a také bezpečnost potravin. V menších provozech slouží generální ředitel jako vzor a má významný vliv na bezpečnost potravin. Pro vyspělou kulturu bezpečnosti potravin musí být vize a poslání společnosti přizpůsobeny každému oddělení a jednotlivci.

2. Jak lze kulturu bezpečnosti potravin hodnotit a udržovat?


Na rozdíl od norem a zákonů nelze kulturu bezpečnosti potravin snadno zavést. Vyvíjí se spontánně a instinktivně, projevuje se například v rituálech, firemním klimatu nebo základních hodnotách. Poznámka: Jedná se pouze o projevy kultury, nikoli o kulturu samotnou.

Aby bylo možné něco tak neuchopitelného pěstovat, je třeba nejprve analyzovat, jaká je kultura bezpečnosti potravin v daném okamžiku. S tím vám může pomoci modul BRCGS pro vynikající kulturu bezpečnosti potravin. Ke zmapování současného stavu kultury bezpečnosti potravin slouží anonymní průzkum mezi zaměstnanci. Po dokončení průzkumu je vydána zpráva, která odráží současný stav bezpečnosti potravin a poskytuje obecná doporučení pro zlepšení kultury bezpečnosti potravin. Systém vychází z 19 let vědeckého výzkumu a zkušeností v oboru a je založen na struktuře, která se zabývá čtyřmi dimenzemi kultury bezpečnosti potravin: Lidé, Proces, Cíl a Proaktivita. Všechny potřebné informace o modulu BRCGS pro vynikající kulturu bezpečnosti potravin získáte zde.

GFSI rovněž zveřejnila poziční dokument o kultuře bezpečnosti potravin, který se zabývá třemi klíčovými oblastmi:

  1. Klíčová úloha vedoucích pracovníků v organizaci při implementaci (bod, který je také významně obsažen v revizi normy ISO 9001:2015 ).
  2. Faktory, jako je komunikace, školení a vzdělávání, spolupráce a osobní odpovědnost.
  3. Jak naučené dovednosti, jako je přizpůsobivost nebo povědomí o nebezpečí, přenášejí postupy bezpečnosti potravin z teorie do praxe.

Celý dokument pracovní skupiny GFSI s názvem "Kultura bezpečnosti potravin" v angličtině si můžete stáhnout zde.

Mimochodem, rozpor mezi kulturou, která se vyvíjí spontánně a instinktivně, a nabízenými radami a kontrolními seznamy GFSI uznává. Uvádí však, že tato otázka je příliš důležitá na to, aby se jí nezabývala. GFSI uvádí, že všechny informace v pozičním dokumentu byly převzaty z přímých lidských zkušeností a rozsáhlých pozorování. Poziční dokument tedy v maximální možné míře odráží realitu.

3. Proč je kultura bezpečnosti potravin tak významná?


Firemní kultura, která oceňuje bezpečnost potravin, dává zaměstnancům přímo i nepřímo najevo, že bezpečnost potravin je důležitá a nezbytná pro úspěch ve firmě. To ovlivňuje chování a pomáhá zajistit, aby zaměstnanci dělali správné věci.

Přestože, nebo možná právě proto, že se kulturní normy neřídí formálními pravidly a přímkami, jsou často předávány v neformální konverzaci a posilovány myšlením a jednáním, ukládají se do podvědomí. Podvědomý závazek k bezpečnosti potravin má skutečně vliv. Průzkumy BRCGS ukazují, že společnosti, které aplikovaly modul vynikající kultury bezpečnosti potravin, snížily riziko incidentů v oblasti bezpečnosti potravin o 84 %. Nedostatečná kultura bezpečnosti potravin naopak zvyšuje zranitelnost společnosti vůči potravinovým podvodům. S ohledem na tuto skutečnost dává smysl, že 80 % všech odborníků na potraviny se domnívá, že vytvoření kultury bezpečnosti potravin je nejdůležitějším úkolem každého technického vedoucího pracovníka.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...