BRCGS Food Версия 8 е първият сертифициран от GFSI стандарт, който поставя изисквания, свързани с културата на безопасност на храните. Скоро това вече няма да бъде уникален аргумент, тъй като през февруари 2020 г. ще бъдат публикувани актуализираните критерии за одит на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Сред най-важните нови характеристики е одитът на културата за безопасност на храните. Но какво всъщност представлява той, как може да се оцени и поддържа културата на безопасност на храните и защо е толкова важен? Всички отговори ще намерите тук:

1. Какво е култура на безопасност на храните?


Техническата работна група на GFSI определя културата на безопасност на храните като "споделени ценности, норми и вярвания, които влияят върху нагласите и поведението по отношение на безопасността на храните в организацията, във всички подразделения". Това звучи ли размито и за вас? Нека разгледаме определението отблизо:

"Споделени ценности, норми и вярвания"
Културата не се формира в отделни хора, а в групи. Ценностите се споделят с новите членове на групата и се изживяват под формата на норми и поведение в рамките на групата. Входните данни, например чрез формални системи, се трансформират чрез човешки превод в рамките на групата и се превръщат в норми и вярвания, споделяни от членовете на групата и предавани на новите членове.

По тази причина културата се възприема като трудна за промяна. В края на краищата не се променят формалните системи, като например ценностите, а основните норми и поведения, които в много случаи не се изразяват с думи, нито се записват.

"Влияние върху нагласите и поведението"
От психологическа гледна точка нашите убеждения, нагласи и поведение се влияят от няколко фактора, включително националната ни култура, възпитанието и жизнения опит. В работната среда сме повлияни от групата, с която се идентифицираме, като например отдела, колегите, функцията и длъжността, сигурността на работата, формалните и неформалните авторитети, собствените ни навици и информираността, свързана с работата.

Ако искаме да проучим колко зряла е културата на безопасност на храните или как да поддържаме и укрепваме тази култура, трябва да разберем как корпоративните ценности и мисия влияят върху мисленето на хората в различните групи. Един възможен въпрос би бил: Разбира ли всяко лице своята роля в организацията и какво включва тя, и участвало ли е в определянето на тези роли? Разбират ли служителите как тяхната работа допринася за мисията и целта на организацията?

Подобни въпроси разкриват как групите и отделните лица възприемат ангажимента на ръководството към безопасността на храните. Това е от съществено значение за културата на безопасност на храните във всяка организация.

"В рамките на организацията и между отделите"
В културата на безопасност на храните не съществуват универсални решения, които да са подходящи за всички. За да се превърне в ежедневна реалност, безопасността на храните трябва да бъде дефинирана в цялата организация по начин, който е подходящ и разбираем за всеки член и отдел. В края на краищата изискванията към отдела за покупки например са много различни от изискванията към екипа по поддръжка. Отделът за покупки трябва да разбере важността на избора на доставчици, които са икономически жизнеспособни и същевременно отговарят на изискванията на организацията за безопасност на храните - а не само на едното или на другото. По подобен начин екипът по поддръжката трябва да обърне внимание на състоянието на оборудването, за да се гарантира, че времето за работа е максимално увеличено, както и на показателите за безопасност на храните. В по-малките предприятия главният мениджър служи като модел за подражание и има значително влияние върху безопасността на храните. За да се постигне зряла култура на безопасност на храните, визията и мисията на компанията трябва да бъдат адаптирани за всеки отдел и отделно лице.

2. Как може да се оцени и поддържа културата на безопасност на храните?


За разлика от стандартите и законите, културата на безопасност на храните не може да се приложи лесно. Тя се развива спонтанно и инстинктивно, като се проявява например в ритуали, фирмен климат или основни ценности. Забележка: Това са само проявления на културата, а не самата култура.

За да може да се възпита нещо толкова неуловимо, е необходимо първо да се анализира каква е културата на безопасност на храните в този момент. За това може да помогне модулът за усъвършенстване на културата за безопасност на храните на BRCGS. Използва се анонимно проучване сред служителите, за да се очертае текущото състояние на културата на безопасност на храните. След приключване на проучването се изготвя доклад, който отразява текущото състояние на безопасността на храните и дава общи препоръки за подобряване на културата на безопасност на храните. Системата се основава на 19-годишни научни изследвания и опит в индустрията и се основава на структура, която разглежда четири измерения на културата на безопасност на храните: Хора, Процес, Цел и Проактивност. Получете цялата необходима информация за модула за усъвършенстване на културата за безопасност на храните на BRCGS тук.

GFSI публикува и документ с позиция относно културата на безопасност на храните, в който се разглеждат три ключови области:

  1. Решаващата роля на лидерите в организацията при прилагането (въпрос, който заема важно място и в прегледа на ISO 9001:2015)
  2. Фактори като комуникация, обучение и образование, сътрудничество и лична отговорност
  3. Как усвоените умения, като адаптивност или осъзнаване на опасностите, пренасят практиките за безопасност на храните от теорията към практиката.

Можете да изтеглите пълния документ на работната група на GFSI, озаглавен "Култура на безопасност на храните", на английски език тук.

Между другото, противоречието между културата, която се развива спонтанно и инстинктивно, и предлаганите съвети и контролни списъци се признава от GFSI. Въпреки това, според нея въпросът е твърде важен, за да не бъде разгледан. GFSI заявява, че цялата информация в документа за позицията е взета от прекия човешки опит и широкообхватни наблюдения. По този начин документът за позицията отразява реалността във възможно най-голяма степен.

3. Защо културата на безопасност на храните е толкова значима?


Корпоративната култура, която цени безопасността на храните, показва на служителите пряко и косвено, че безопасността на храните е важна и необходима за успеха на компанията. Това оказва влияние върху поведението и помага да се гарантира, че служителите постъпват правилно.

Въпреки че, или може би защото, културните стандарти не следват формални правила и правилни линии, често се предават в непринуден разговор и се подсилват чрез мисъл и действие, те се запечатват в подсъзнанието. Подсъзнателният ангажимент към безопасността на храните действително оказва влияние. Проучванията на BRCGS показват, че компаниите, които са приложили модула за усъвършенстване на културата за безопасност на храните, са намалили риска от инциденти, свързани с безопасността на храните, с 84 %. От друга страна, неадекватната култура на безопасност на храните увеличава уязвимостта на компанията към измами с храни. Като се има предвид това, напълно логично е, че 80% от всички експерти в областта на храните смятат, че създаването на култура на безопасност на храните е най-важната задача на всеки технически ръководител.

Автор
Constanze Illner

Констанце Илнер е служител в областта на научните изследвания и комуникациите в сферата на устойчивостта  на храните. На тази позиция тя следи всички важни събития в този контекст и информира клиентите ни в месечен бюлетин. Тя също така модерира годишната конференция "Sustainability Heroes".

Loading...