S viac ako 13 000 certifikovanými pracoviskami je FSSC 22000 jedným z najrozšírenejších systémov certifikácie bezpečnosti potravín na svete. S cieľom splniť meniace sa požiadavky trhov prešiel systém v posledných mesiacoch revíziou. V decembri 2016 bola zverejnená nová, v poradí už štvrtá verzia. Ako jeden z popredných certifikačných orgánov pre FSSC 22000 si nechceme nechať ujsť príležitosť poskytnúť vám prehľad noviniek vo verzii 4.

Jedným z hlavných dôvodov revízie bolo zosúladenie Systémy FSSC s najnovšou verziou Usmernenie GFSI, ktorej zverejnenie sa očakáva do konca roka 2016. V záujme zachovania štatútu referenčnej certifikačnej normy GFSI sa stali nevyhnutnými dve hlavné zmeny: Na jednej strane zavedenie neohlásených auditov a na druhej strane zavedenie nových požiadaviek na boj proti potravinovým podvodom.

Neohlásené audity FSSC 22000: Povinné pre všetky certifikované pracoviská

Podľa nových minimálnych požiadaviek GFSI musia všetky systémy certifikácie bezpečnosti potravín obsahovať aspoň možnosť vykonávať neohlásené audity. Verzia 4 FSSC 22000 však už ide o krok ďalej: Na rozdiel od IFS a BRC nie sú neohlásené audity voliteľné, ale povinné. Z dvoch dohľadových auditov musí byť aspoň jeden neohlásený. O tom, ktorý z dvoch dozorných auditov bude neohlásený, rozhoduje certifikačný orgán.

Certifikované pracoviská sa môžu rozhodnúť aj pre neohlásené obidva dozorové audity. Počiatočné hodnotenie a recertifikačný audit však nikdy nemôžu byť vykonané neohlásene.

Na vykonanie neohláseného auditu je stanovené časové okno deviatich mesiacov: Audit sa môže uskutočniť najskôr 3 mesiace po poslednom dni predchádzajúceho auditu, ale najneskôr 12 mesiacov po predchádzajúcom audite. Ďalší oznámený audit sa musí uskutočniť do 24 mesiacov od posledného dňa predchádzajúceho oznámeného auditu.

Nové požiadavky na prevenciu potravinových podvodov

Medzi najvýznamnejšie zmeny vo verzii 4 patria nové požiadavky na boj proti potravinovým podvodom. Podľa nich musia mať všetky pracoviská s certifikátom FSSC 22000 zdokumentovaný postup tzv. hodnotenia zraniteľnosti, čo znamená, že v pravidelných intervaloch sa musí vykonávať analýza potenciálnych slabých miest a rizík súvisiacich s podvodmi s potravinami.

Vyžaduje sa tiež zdokumentovaný plán, v ktorom sú uvedené opatrenia prijaté na boj proti podvodom s potravinami a rizikám pre verejné zdravie, ktoré sú spojené so systémom riadenia bezpečnosti potravín a príslušnými právnymi predpismi.

Ďalšie zmeny vo verzii 4 normy FSSC 22000

Za zmienku ešte stoja nasledujúce zmeny:

  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti: Od verzie 4 sú do rozsahu pôsobnosti systému FSSC 22000 zahrnuté aj stravovacie zariadenia a maloobchod. V blízkej budúcnosti budú do systému FSSC 22000 zahrnuté aj všetky skladovacie a distribučné činnosti.
  • Nová verzia vyžaduje striedanie audítorov každé tri roky; certifikované pracoviská nesmie ten istý audítor hodnotiť viac ako tri roky po sebe.

Harmonogram

Certifikácia FSSC 22000 verzia 4 je k dispozícii od januára 2017. Od 1. januára 2018 sa nová verzia stane povinnou.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...