Tri písmená ISO znamenajú Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciuso sídlom v Ženeve.

Čo znamená ISO?

Táto nezávislá a celosvetovo pôsobiaca mimovládna organizácia bola založená v roku 1947 a jej cieľom je vytvárať a zverejňovať medzinárodné normy.

ISO v číslach (od roku 2019):

 • V Nemecku je to DIN (Nemecký inštitút pre normalizáciu) v Berlíne.
 • 23 196 platných medzinárodných noriem uplatňovaných na celom svete
 • 785 technických výborov (TC) a podvýborov (SC) na vypracovanie noriem

Čo sú normy ISO?

Normy ISO sú medzinárodné normy, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu a bezpečnosť tovaru a služieb a v neposlednom rade uľahčujú ich výmenu medzi krajinami a spoločnosťami. Okrem toho je cieľom normalizácie podporovať spoluprácu medzi inštitúciami a spoločnosťami v oblasti obchodu, techniky a vedy.

Normy ISO stanovujú požiadavky na kvalitu výrobkov, výkon služieb, ako aj na systémy riadenia a príslušné procesy, okrem iného v oblasti technológií, výroby, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, medicíny, dodržiavania predpisov a bezpečnosti potravín. Ich uplatňovanie má vplyv prakticky na každú spoločnosť a domácnosť. Okrem medzinárodnej organizácie môžu podľa WTO (Svetová obchodná organizácia) vypracúvať a vydávať medzinárodné normy aj ďalšie dve organizácie: IEC (často v spolupráci s ISO) v elektrotechnike a ITU v telekomunikáciách.

Vypracované normy (alebo návrhy noriem) sa uverejňujú okrem iného v mesačníku ISO Bulletin a v príručkách noriem. Na účely identifikácie sa im okrem skratky vydavateľa (napr. ISO alebo IEC) prideľuje číslo od 1 do 99999. Podľa rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu sa teda všetky hlavné normy, ktoré môžu byť certifikované, končia na 01.

V podnikoch je ISO 9001 jednou z najznámejších noriem ISO. Prvýkrát bola publikovaná v roku 1987 ako základ pre zavedenie a certifikáciu systému manažérstva kvality (vtedy bola známa ako "Model pre systémy zabezpečovania kvality") a bola niekoľkokrát revidovaná, niektoré rozsiahle, naposledy v roku 2015. Prieskum ISO 2019 zaznamenáva takmer 1 milión platných certifikátov ISO 9001 na celom svete počas sledovaného obdobia.

Každý, kto často fotografuje, pozná normy ISO, napríklad z nastavenia citlivosti na svetlo. Tá je definovaná v norme ISO 5800. Od toho sa odvíjajú vo fotografii nastavenia ako ISO 6400 pre zábery veľmi citlivé na svetlo v tme.

Ako sa vytvárajú normy ISO?

 1. Prípravná fáza/Fáza návrhu (NP - New Work Item Proposal)
  Zodpovedná normalizačná komisia alebo podvýbor zhromažďuje a hodnotí nové návrhy na normalizáciu.
 2. Pracovný návrh (WP)
  Pracovná skupina odborníkov pripravuje prvé návrhy.
  Štádium výboru (CD - Committee Draft)
  Normalizačný výbor zložený z národných zástupcov pripravuje návrh výboru.
 3. Etapa prieskumu (DIS - Draft International Standard)
  Normalizačný výbor pripraví návrh prieskumu a zverejní ho na pripomienkovanie a hlasovanie. Ak súhlas členov zostane nižší ako 75 %, pripraví sa druhý DIS. Schválený DIS sa už zvyčajne dá kúpiť, v Nemecku od vydavateľstva Beuth Verlag.
 4. Štádium schvaľovania (FDIS - Final Draft International Standard)
  Normalizačný výbor pripraví konečný návrh a zverejní ho na pripomienkovanie a hlasovanie. Ak je FDIS schválený dvojtretinovou väčšinou členov, postupuje do fázy zverejnenia. Etapa FDIS sa môže v prípade potreby preskočiť, ak je DIS veľmi široko akceptovaný.
 5. Štádium zverejnenia (norma ISO)
  Medzinárodná norma sa zverejňuje, a to aj v mesačníku ISO Bulletin a v tzv. príručkách noriem.

Najneskôr po piatich rokoch sa skontroluje, či je obsah normy stále na úrovni súčasného stavu techniky. Ak je potrebné normu zlepšiť, reviduje sa. Ak sa norma nedá s primeraným úsilím aktualizovať v rámci revízie, stiahne sa (po prechodnom období) a nahradí sa novou normou.

Čo znamená norma DIN EN ISO?

Normy vypracované Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu majú medzinárodnú platnosť. Ak sú uznané v rámci EÚ, k norme sa pridáva skratka "EN". Ak normy ISO a EN prijme aj národný normalizačný orgán, napríklad nemecký DIN, norma nesie ich dodatočnú skratku, napríklad "DIN EN ISO".

Nemecká norma DIN je spotrebiteľom známa predovšetkým pre formáty papiera, napríklad DIN A4. Takýto list papiera má štandardizované rozmery 210 x 297 milimetrov. Vo všeobecnosti sa formáty papiera štandardizujú podľa normy DIN 476 v Nemecku, EN 20216 v Európe a ISO 216 na medzinárodnej úrovni.

Vedeli ste, že DQS vznikol v roku 1985 z DIN (Nemecký inštitút pre normalizáciu) a Nemeckej spoločnosti pre kvalitu (DGQ)?

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...