Trzy litery ISO oznaczają Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie.

Co to znaczy ISO?

Założona w 1947 r. niezależna i działająca globalnie organizacja pozarządowa, której celem jest opracowywanie i publikowanie norm międzynarodowych.

ISO w liczbach (stan na 2019 r.):

 • 164 członków jako wyłączne przedstawicielstwa poszczególnych krajów; w Niemczech jest to DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) w Berlinie
 • 23 196 obowiązujących norm międzynarodowych stosowanych na całym świecie
 • 785 komitetów technicznych (TC) i podkomitetów (SC) opracowujących normy

Czym są normy ISO?

Normy ISO to międzynarodowe standardy, które przyczyniają się do poprawy jakości i bezpieczeństwa towarów i usług, a także ułatwiają ich wymianę między krajami i firmami. Ponadto normalizacja ma na celu promowanie współpracy między instytucjami i firmami w dziedzinie biznesu, technologii i nauki.

Normy ISO określają wymagania dotyczące jakości produktów, świadczenia usług, a także systemów zarządzania i związanych z nimi procesów, m.in. w dziedzinie technologii, produkcji, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny, zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwa żywności. Ich stosowanie ma wpływ na praktycznie każdą firmę i gospodarstwo domowe. Według WTO (Światowej Organizacji Handlu), oprócz Organizacji Międzynarodowej, jeszcze dwie inne organizacje mogą opracowywać i publikować normy międzynarodowe: IEC (często we współpracy z ISO) w dziedzinie elektrotechniki oraz ITU w dziedzinie telekomunikacji.

Opracowane normy (lub projekty norm) są publikowane m.in. w miesięcznym Biuletynie ISO oraz w Podręcznikach Norm. W celach identyfikacyjnych, oprócz skrótu wydawcy (np. ISO lub IEC), otrzymują one numer z przedziału od 1 do 99999. W ten sposób, zgodnie z decyzją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, wszystkie główne normy, które mogą być certyfikowane, kończą się na 01.

W przedsiębiorstwach jedną z najbardziej znanych norm ISO jest norma ISO 9001. Została ona po raz pierwszy opublikowana w 1987 r. jako podstawa do wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością (wówczas znana jako "Model dla systemów zapewnienia jakości") i była wielokrotnie nowelizowana, niektóre gruntownie, ostatnio w 2015 r. W Przeglądzie ISO 2019 odnotowano prawie 1 milion ważnych certyfikatów ISO 9001 na całym świecie w okresie objętym badaniem.

Każdy, kto często robi zdjęcia, zna normy ISO, na przykład z zakresu ustawiania czułości na światło. Jest ona zdefiniowana w normie ISO 5800. Na tej podstawie w fotografii istnieją ustawienia takie jak ISO 6400 dla bardzo czułych na światło zdjęć w ciemności.

W jaki sposób tworzone są normy ISO?

 1. Etapprzygotowawczy/propozycja (NP - New Work Item Proposal)
  Właściwy komitet normalizacyjny lub podkomitet zbiera i ocenia nowe propozycje normalizacyjne.
 2. Etap roboczy(Working Draft - WP)
  Grupa robocza złożona z ekspertów przygotowuje pierwsze projekty.
  Etap komitetu (CD - Committee Draft)
  Komitet normalizacyjny, składający się z przedstawicieli krajowych, przygotowuje projekt komitetu.
 3. Etap ankiety(DIS - Draft International Standard)
  Komitet normalizacyjny przygotowuje projekt ankiety i publikuje go w celu uzyskania komentarzy i możliwości głosowania. Jeśli poparcie członków nie przekracza 75%, przygotowuje się drugi DIS. Zatwierdzony DIS można zazwyczaj już nabyć, w Niemczech w wydawnictwie Beuth Verlag.
 4. Etap zatwierdzania (FDIS - Final Draft InternationalStandard)
  Komitet normalizacyjny przygotowuje ostateczny projekt i publikuje go do skomentowania i głosowania. Jeśli FDIS zostanie zatwierdzony większością dwóch trzecich głosów członków, przechodzi do etapu publikacji. Etap FDIS może być pominięty, jeśli jest to konieczne, jeśli DIS jest bardzo szeroko akceptowany.
 5. Etappublikacji (norma ISO)
  Norma międzynarodowa jest publikowana, m.in. w miesięcznym Biuletynie ISO i w tak zwanych Podręcznikach Norm.

Najpóźniej po pięciu latach sprawdza się, czy treść normy jest nadal aktualna. Jeśli istnieje potrzeba poprawy, norma jest nowelizowana. Jeśli normy nie da się uaktualnić w ramach rewizji przy rozsądnym nakładzie pracy, jest ona wycofywana (po okresie przejściowym) i zastępowana nową normą.

Co oznacza norma DIN EN ISO?

Normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną mają moc obowiązującą w skali międzynarodowej. Jeśli są one uznawane w UE, do normy dodaje się skrót "EN". Jeśli normy ISO i EN są również przyjęte przez krajową instytucję normalizacyjną, taką jak niemiecka DIN, norma jest opatrzona ich dodatkowym skrótem, np.

Niemiecka norma DIN jest znana konsumentom przede wszystkim z formatów papieru, na przykład DIN A4. Taka kartka papieru ma znormalizowane wymiary 210 x 297 milimetrów. Ogólnie rzecz biorąc, formaty papieru są standaryzowane zgodnie z normą DIN 476 w Niemczech, EN 20216 w Europie i ISO 216 na świecie.

Czy wiesz, że system DQS powstał w 1985 r. z inicjatywy DIN (Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego) i Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości (DGQ)?

Autor
Ute Droege

Ekspert DQS ds. systemów zarządzania jakością, wieloletni auditor i doświadczony trener ISO 9001.

Loading...