Anglické slovo compliance má latinský pôvod. V kontexte obchodného práva znamená niečo ako "dodržiavanie pravidiel" alebo "súlad s pravidlami".

V súvislosti s normami systému riadenia zohráva zhoda ústrednú úlohu. V tomto kontexte možno zhodu chápať aj ako činnosť spoločnosti alebo organizácie zameranú na dosiahnutie súladu so špecifikáciou alebo záväzkom prijatým dobrovoľne, napríklad vo vzťahu k normám, zákonom alebo dohodám. Nesúlad s takýmito záväzkami sa niekedy označuje aj ako "nesúlad" (termín z normy ISO 19011).

Pri používaní slova zhoda v iných jazykoch je však potrebné postupovať opatrne. Napríklad medzinárodne uznávaná norma ISO 9000 pre zásady a termíny v manažérstve kvality objasňuje, že francúzske slovo "zhoda" sa nemôže používať ako synonymum pre "zhodu" (splnenie požiadavky).

Zhoda v normách systému manažérstva ISO

Slovo zhoda sa v známych normách ISO pre systémy manažérstva nepoužíva dôsledne alebo sa prekladá úplne odlišne.

V norme ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality sa zhoda nevyskytuje ani v anglickom, ani v nemeckom texte. V norme prevládajú frázy ako "... súlad so zákazníkom a platnými zákonnými a regulačnými požiadavkami".

V norme ISO 14001 pre systém environmentálneho manažérstva sú to "povinnosti dodržiavania", ktoré sa delia na "zákonné požiadavky" a "iné požiadavky". Ak "zhoda" stojí bez dodatku, znamená to v environmentálnej norme "dodržiavanie povinností".

Na druhej stranenorma ISO 45001 sa zameriava na "súlad s právnymi a inými požiadavkami", ako aj na jeho hodnotenie. To isté platí aj pre normu ISO 50001, ktorá sa týka systému energetického manažérstva.

Známa norma ISO 27001 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti sa v prílohe A odvoláva na "súlad so zákonnými a zmluvnými požiadavkami".

Niektoré technické normy, napríklad ISO/IEC 27008, tiež hovoria o "technickej zhode", ktorú je potom potrebné chápať ako "technickú zhodu".

ISO 37301 - Nová skúšobná stolica pre riadenie zhody

Od svojho vydania v apríli 2021 je norma ISO 37301 samostatnou normou pre systémy riadenia zhody. Nová certifikovateľná norma vznikla na základe systematického preskúmania smerníc ISO 19600 (Systémy manažérstva zhody - Požiadavky s návodom na použitie, 2021).

Vzrušujúca téma? Prečítajte si viac už teraz.

ISO 37301:2021-04 Systémy manažérstva zhody - Požiadavky s návodom na použitie.

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...