Η αγγλική λέξη compliance έχει λατινικές ρίζες. Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού δικαίου, σημαίνει κάτι σαν "τήρηση των κανόνων" ή "συμμόρφωση με τους κανόνες".

Σε σχέση με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, η συμμόρφωση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμόρφωση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως η ενέργεια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού για την επίτευξη συμμόρφωσης με μια προδιαγραφή ή μια δέσμευση που αναλαμβάνεται εθελοντικά, για παράδειγμα σε σχέση με πρότυπα, νόμους ή συμφωνίες. Η μη συμμόρφωση με τέτοιες δεσμεύσεις αναφέρεται μερικές φορές και ως "μη συμμόρφωση" (όρος από το ISO 19011).

Ωστόσο, όταν η λέξη συμμόρφωση χρησιμοποιείται σε άλλες γλώσσες, πρέπει να δίνεται προσοχή. Για παράδειγμα, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9000 για τις αρχές και τους όρους στη διαχείριση της ποιότητας διευκρινίζει ότι η γαλλική λέξη "συμμόρφωση" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο της "συμμόρφωσης" (ικανοποίηση μιας απαίτησης).

Συμμόρφωση στα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO

Η λέξη συμμόρφωση δεν χρησιμοποιείται με συνέπεια στα γνωστά πρότυπα ISO για τα συστήματα διαχείρισης ή μεταφράζεται εντελώς διαφορετικά.

Στο πρότυπο ISO 9001 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, η λέξη συμμόρφωση δεν εμφανίζεται ούτε στο αγγλικό ούτε στο γερμανικό κείμενο. Στο πρότυπο κυριαρχούν φράσεις όπως "... συμμόρφωση προς τον πελάτη και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις".

Στο ISO 14001, το πρότυπο για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι οι "υποχρεώσεις συμμόρφωσης", οι οποίες υποδιαιρούνται σε "νομικές απαιτήσεις" και "άλλες απαιτήσεις". Εάν η λέξη "συμμόρφωση" στέκεται χωρίς προσθήκη, σημαίνει "συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις" στο περιβαλλοντικό πρότυπο.

ΤοISO 45001, από την άλλη πλευρά, εστιάζει στη "συμμόρφωση με νομικές και άλλες απαιτήσεις", καθώς και στην αξιολόγησή της. Το ίδιο ισχύει και για το ISO 50001, το πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Το γνωστό πρότυπο ISO 27001 για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, αναφέρεται στη "συμμόρφωση με νομικές και συμβατικές απαιτήσεις" στο παράρτημα Α.

Ορισμένοι τεχνικοί κανόνες, για παράδειγμα το ISO/IEC 27008, μιλούν επίσης για "τεχνική συμμόρφωση", η οποία πρέπει να νοείται ως "τεχνική συμμόρφωση".

ISO 37301 - Νέα τράπεζα δοκιμών για τη διαχείριση της συμμόρφωσης

Από τη δημοσίευσή του τον Απρίλιο του 2021, το ISO 37301 αποτελεί ένα ξεχωριστό πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της συμμόρφωσης. Το νέο πιστοποιήσιμο πρότυπο προέκυψε από τη συστηματική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του ISO 19600 (Compliance management systems - Rquirements with Guidance for Use, 2021).

Συναρπαστικό θέμα; Διαβάστε περισσότερα τώρα.

ISO 37301:2021-04 Συστήματα διαχείρισης της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης.

Συγγραφέας
Ute Droege

Ειδικός DQS για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μακροχρόνιος ελεγκτής και έμπειρος εκπαιδευτής για το ISO 9001.

Loading...