Uverejnením nariadenia (EÚ) 2023/607 v Úradnom vestníku Európskej únie nadobudlo účinnosť dlho očakávané predĺženie prechodného obdobia MDR (EÚ) 2017/745. Od 20. mája 2023 môžu výrobcovia existujúcich pomôcok MDD (tzv. "legacy devices" podľa článku 120 MDR) využívať dlhšie obdobia na certifikáciu svojich pomôcok, ako aj ďalšie zmeny:

 

 1. Predĺženie prechodného obdobia MDR do 31. decembra 2027 pre implantovateľné staršie pomôcky triedy III a triedy IIb.
 2. Predĺženie prechodného obdobia MDR do 31. decembra 2028 alebo do 31. decembra 2028 pre ostatné staršie pomôcky triedy IIb, triedy IIa a triedy Im a Is, ako aj pre pomôcky, ktoré sú podľa smerníc kvalifikované ako trieda I, ale ktorých postup posudzovania zhody podľa MDR si vyžaduje zásah notifikovaného orgánu.
 3. Zavedenie prechodného obdobia do 26. mája 2026 pre implantovateľné pomôcky na mieru triedy III.
 4. Odstránenie obdobia "odpredaja" v MDR (článok 120 ods. 4). ​​​​​​​

Predĺženie však podlieha niekoľkým podmienkam, aby sa zabezpečilo, že nové prechodné obdobie môžu využívať len bezpečné pomôcky. Výrobcovia preto musia:

 1. do 26. mája 2024 zaviesť systém riadenia kvality (QMS), ktorý je v súlade s MDR, a
 2. Do 26. mája 2024 predložiť formálnu žiadosť o posúdenie zhody podľa MDR a
 3. Do 26. septembra 2024 mať vzájomne podpísanú písomnú dohodu s notifikovaným orgánom o posudzovaní zhody podľa MDR.

Okrem toho sa predĺženie prechodného režimu vzťahuje len na staršie pomôcky podľa MDR, ktoré:

 • Sú naďalej v súlade so smernicou 93/42/EHS a
 • nepredstavujú významné zmeny v konštrukcii alebo určenom použití a
 • nepredstavujú neprijateľné riziká pre zdravie a bezpečnosť pacientov a používateľov.

V novom nariadení sa stanovuje aj dodatočná požiadavka na staršie pomôcky, ktorým vypršala platnosť certifikátu. Na tieto výrobky sa môže vzťahovať predĺžené prechodné obdobie, len ak:

 • výrobca - pred uplynutím platnosti certifikátu MDD - uzavrel zmluvu s notifikovaným orgánom na posúdenie zhody podľa MDR, alebo
 • výrobca využil výnimku podľa článku 97 alebo 59 MDR, ktoré stanovujú výnimky z platných pravidiel v osobitných prípadoch

Predĺženie prechodného obdobia je v súlade s požiadavkami odvetvia zdravotníckych pomôcok, ktoré už dlho požaduje pružnejší termín na certifikáciu starších pomôcok podľa MDR, a je nepochybne dobrou správou pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Potreba dodržať prvý termín 26. mája 2024 si však vyžaduje rýchle kroky na zabezpečenie súladu s novými pravidlami.

Ak máte záujem alebo otázky týkajúce sa tohto postupu, môžete nás kontaktovať tu.
 
Váš notifikovaný orgán DQS MED

Autor
Szymon Kurdyn
Vedúci notifikovaného orgánu

Produktový manažér ISO 13485

Szymon.Kurdyn@dqs-med.de

Loading...