Certyfikacja EN 9100

Jako dostawca w przemyśle lotniczym i kosmicznym wiesz, że musisz spełniać najwyższe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa - i dotyczy to w równym stopniu całego łańcucha dostaw. Dowód: Certyfikat zgodny z normą EN/AS 9100. DQS jest akredytowany przez niemiecki Federalny Urząd Akredytacyjny DAkkS i IAQG jako jedna z uznanych jednostek, a tym samym jest upoważniony do certyfikowania firm zgodnie z normami EN 9100, EN 9110 i EN 9120 w oparciu o EN 9104-001.

Uznawany na całym świecie dowód jakości w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Spełnienie wymagań producentów OEM

Wpisanie na listę kompetentnych dostawców w bazie danych IAQG OASIS

Identyfikowalność i weryfikacja typu "end-to-end".

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest zarządzanie jakością zgodnie z normą EN 9100 / 9110 / 9120?

Seria norm EN 9100 została po raz pierwszy opublikowana przez Międzynarodową Grupę ds. Jakości w Przemyśle Lotniczym (IAQG) w 1998 roku. Sformułowano w niej wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla firm z branży lotniczej i kosmonautycznej oraz obronnej. Oprócz specyficznych dla klienta wymagań dotyczących procesów, zwłaszcza na stykach łańcucha dostaw, normy opierają się na specyfikacjach władz lotniczych i kosmonautycznych.

Zestaw norm dla przemysłu lotniczego i astronautycznego jest podzielony na następujące trzy części:

EN 9100:2018 - dla wszystkich producentów, którzy projektują, opracowują i/lub dostarczają produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego oraz dla organizacji, które prowadzą działania po dostawie, w tym zapewniają obsługę techniczną, części zamienne lub materiały dla własnych produktów i usług

EN 9110:2018 - dla organizacji, których podstawowa działalność polega na zapewnianiu obsługi technicznej lub świadczeniu usług w zakresie ciągłej zdatności do lotu dla wyrobów i produktów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym i wojskowym, oraz dla producentów wyposażenia oryginalnego [OEM], którzy prowadzą działalność w zakresie obsługi technicznej, napraw i remontów na własną odpowiedzialność lub zasadniczo różniącą się od działalności produkcyjnej

EN 9120:2018 - dla dystrybutorów i hurtowników, którzy kupują części, materiały i zespoły oraz odsprzedają te produkty klientom z branży lotniczej i obronnej. Norma EN 9120 obejmuje również organizacje, które kupują wyroby i dzielą je na mniejsze ilości, a także te, które koordynują procesy dotyczące wyrobu zlecane przez klienta lub rząd.

Wymagania określone w normach stanowią uzupełnienie, a nie alternatywę dla wymagań umownych oraz obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych. Jeśli czynności związane z obróbką są wykonywane na komponentach lotniczych, wymagana jest certyfikacja zgodnie z normami EN 9100 lub EN 9110.

Globalnie uznane normy serii 9100 noszą oznaczenie odpowiedzialnych regionalnie sektorów IAQG przed nazwą normy: EN dla Europy, AS dla Ameryki (np. AS 9100), JISQ/SJAC dla Japonii/Azji/Pacyfiku (np. JISQ 9100 lub SJAC 9100). Pod względem treści normy te są identyczne i uznawane za równoważne na całym świecie.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Gesetze
Loading...

W sprawie nowelizacji norm EN/AS 9100/9110/9120

Seria norm EN 9100 została zasadniczo zmieniona wraz z nowelizacją normy ISO 9001:2015. Innowacje obejmują przejście na tzw. strukturę wysokiego poziomu (HLS), zwiększoną orientację na ryzyko i procesy, bezpieczeństwo produktów, zapobieganie podrabianym częściom, czynniki ludzkie oraz silniejsze ukierunkowanie na potrzeby odpowiednich zainteresowanych stron.

W tym celu przyjęto wszystkie innowacje z normy EN ISO 9001:2015, ale nadal wymagany jest przedstawiciel najwyższego kierownictwa. Wymagania normy EN 9100 ff dotyczące zarządzania jakością są również spełnione:

 • Wdrożenie odpowiedniego procesu zarządzania konfiguracją
 • Wstępna kontrola próbek
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Weryfikacja i znakowanie/śledzenie w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia dla firm z branży lotniczej i kosmonautycznej
 • Obowiązkowe raportowanie i ustanowienie planu awaryjnego w przypadku wykrycia wadliwych wyrobów.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja EN 9100?

Chociaż międzynarodowe normy EN 9100, EN 9110 i EN 9120 zostały opracowane głównie z myślą o przemyśle lotniczym i obronnym, mogą być również stosowane w innych branżach, w których wymagany jest system zarządzania jakością spełniający dodatkowe wymagania, wykraczające poza normę ISO 9001.

Organizacje z branży lotniczej i kosmonautycznej oraz obronnej muszą dostarczać swoim klientom bezpieczne i niezawodne produkty i usługi, które spełniają lub przewyższają wymagania klientów oraz obowiązujące wymagania prawne i regulacyjne, a także stale je doskonalić w celu zapewnienia zadowolenia klientów.

Biorąc pod uwagę rosnące obowiązki branży, utrzymanie niezawodnej technologii o najwyższym standardzie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Globalizacja przemysłu lotniczego i wynikająca z niej różnorodność regionalnych i krajowych wymagań i oczekiwań jeszcze bardziej skomplikowała ten cel.

Organizacje stoją przed wyzwaniem pozyskiwania produktów i usług od dostawców zewnętrznych z całego świata i na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Z kolei dostawcy zewnętrzni stają przed wyzwaniem dostarczenia produktów i usług do wielu klientów, którzy mają różne wymagania i oczekiwania dotyczące jakości.

Tym ważniejsze jest więc udowodnienie, że spełniają oni rygorystyczne normy jakościowe serii norm.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Jakie są korzyści z certyfikacji EN 9100?

Dzięki niezależnemu i fachowemu audytowi systemu zarządzania jakością kierownictwo firm z branży lotniczej i kosmicznej może mieć pewność, że system jest zgodny z wymaganiami norm branżowych. Ponadto doświadczeni w branży audytorzy DQS koncentrują się na określaniu możliwości poprawy.

Zalety certyfikacji EN 9100 ff w skrócie:

 • Widoczny znak zgodności z wymaganiami OEM (producentów sprzętu oryginalnego)
 • Umieszczenie firmy jako kompetentnego dostawcy w bazie danych internetowego systemu informacji o dostawcach dla przemysłu lotniczego (OASIS) IAQG. Tylko ten wpis stanowi dowód posiadania uznawanego na całym świecie, akredytowanego certyfikatu.
 • Korzyści ekonomiczne dzięki jasnemu ustrukturyzowaniu informacji o wyrobach i procesach za pomocą systemu zarządzania jakością
 • Wiążące procesy i obowiązki, które wspierają ciągłe doskonalenie procesów i ich wyników
 • Myślenie oparte na ryzyku i pełna weryfikacja stają się częścią kultury korporacyjnej
 • Integracja wymagań z obszarów normatywnych i regulowanych prawnie
 • Silne zaufanie klientów, partnerów biznesowych i zainteresowanych stron do systemu zarządzania jakością
 • Przejrzystość dzięki wyraźnie identyfikowalnej strukturze, udostępnianiu i modyfikowaniu wymagań/specyfikacji i produktów, na przykład poprzez zarządzanie konfiguracją

Certyfikaty DQS są uznawane na całym świecie, ponieważ zawierają wszystkie istotne oznaczenia sektorowe.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kto jest uprawniony do przeprowadzania certyfikacji zgodnie z EN 9100?

DQS jest akredytowany przez Federalną Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną DAkkS jako jedna z 28 jednostek na całym świecie uznanych w tzw. "Programie ICOP" i dlatego jest upoważniony do certyfikowania firm zgodnie z wymaganiami serii norm EN 9100 ff opartych na EN 9104-001. W trakcie audytu nasi audytorzy dostarczają istotnych bodźców do poprawy funkcjonowania firmy, wykraczających poza zwykłe potwierdzenie zgodności.

Aby certyfikować system zarządzania lotnictwem, odpowiednia jednostka certyfikująca musi być akredytowana zgodnie z normą EN 9104 i wpisana do bazy danych OASIS przez IAQG. DQS GmbH jest akredytowana przez DAkkS i dlatego jest upoważniona do przeprowadzania audytów i certyfikacji zgodnie z EN91xx.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji EN 9100?

Aby uzyskać certyfikat, pierwszym krokiem w procesie jest omówienie z nami Państwa firmy, obecnego systemu zarządzania jakością oraz celów certyfikacji EN 91xx. W oparciu o te rozmowy otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb i wymagań Państwa firmy.

Te kroki przygotowują do właściwego audytu w celu uzyskania certyfikacji. Planowanie projektu może być przydatne w przypadku większych projektów, aby skoordynować harmonogramy i realizację audytów dla zakładów lub obszarów. Ponadto audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego zidentyfikowania mocnych stron systemu i możliwości jego udoskonalenia.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy i oceny systemu i określa, czy system zarządzania nadaje się do certyfikacji. W kolejnym etapie audytor DQS na miejscu ocenia skuteczność procesów zarządzania, stosując odpowiednią normę. Wyniki są przedstawiane na spotkaniu końcowym. W razie potrzeby uzgadnia się plany działania.

Po zakończeniu audytu wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, otrzymuje się certyfikat zgodny z normą EN 9100 ff.

Istotne elementy systemu są co roku ponownie audytowane na miejscu. W ten sposób kompetentnie monitorowane jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat zgodny z normą EN 9100 ff jest ważny maksymalnie przez trzy lata. W odpowiednim czasie przed wygaśnięciem certyfikatu przeprowadza się ponowną certyfikację, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami obowiązującej normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja zgodnie z normą EN 9100?

Mimo że audyt zgodny z normą EN 9100 ff musi być przeprowadzony zgodnie z ustrukturyzowanymi specyfikacjami, koszty zależą od różnych czynników. Na przykład, ważną rolę odgrywa to, czy certyfikowany system zarządzania został już wprowadzony. Ponadto wielkość firmy i złożoność systemu zarządzania jakością w branży lotniczej i astronautycznej (AQMS) mają wpływ na czas trwania certyfikacji i jej cenę.

Z tych powodów koszty certyfikacji w branży lotniczej i kosmonautycznej zgodnie z normą EN 9100 nie mogą być podane w formie ryczałtu. Chętnie przedstawimy indywidualną ofertę dla Państwa firmy lub organizacji.

Abyśmy mogli przedstawić Państwu przegląd kosztów certyfikacji zgodnie z normą EN 9100, potrzebujemy dokładnych informacji o Państwa organizacji i zakresie Państwa systemu AQMS. Umożliwi nam to przesłanie oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami bezpośrednio tutaj, a Twój osobisty doradca udzieli Ci informacji.

Po rewizji normy EN 9104-001, podstawą do obliczenia kosztów certyfikacji Państwa systemu zarządzania zgodnie z normą EN 91xx są między innymi następujące kryteria. W zależności od oceny, kryteria te opierają się na kosztach obniżonych, normalnych i podwyższonych.

1. Jak złożony jest Państwa system zarządzania?

W tym przypadku brana jest pod uwagę liczba i struktura zakładów, jak również złożoność organizacji i jej systemu zarządzania.

2. Jakie są główne procesy firmy w zakresie AQMS?
W tym miejscu ważną rolę w określeniu koniecznych działań audytowych odgrywa pytanie, czy firma jest zaangażowana w rozwój produktu.

Jakie ryzyko występuje w Państwa organizacji?

Analiza ryzyka musi być przeprowadzona przed pierwszą certyfikacją i aktualizowana w razie potrzeby przed każdym audytem nadzoru lub ponownej certyfikacji.

Analiza ryzyka powinna zawierać informacje o działaniu organizacji w odniesieniu do każdego obiektu objętego zakresem certyfikacji, w tym:

 • Terminowe dostarczenie wyrobu lub usługi organizacji do klienta.
 • Zgodność dostarczonego wyrobu lub usługi z wymaganiami klienta.
 • Wskaźniki PEAR i związane z nimi kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
 • Reklamacje klientów i poziom(y) skuteczności procesów, jeśli dotyczy
 • Poziom wymagań regulacyjnych
 • Dojrzałość i skuteczność systemu zarządzania, w tym wyniki przeglądu zarządzania i auditów wewnętrznych
 • Ryzyko związane z wyrobami, procesami lub działaniami, np. projekt, bezpieczeństwo, niezawodność lub złożoność.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego możesz od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Wgląd naszych ekspertów w działalność klienta, który wnosi wartość dodaną
 • Audytorzy z bogatym doświadczeniem w branży na całym świecie
 • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie ze strony naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.