EN 9100 Sertifikacija

Kao snabdevač u vazduhoplovnoj industriji, znate da morate da ispunite najviše zahteve za kvalitetom i bezbednošću - i to se jednako primenjuje u celom lancu snabdevanja. Dokaz: Sertifikat prema EN/AS 9100. DQS je akreditovan od strane nemačke Federalne uprave za akreditaciju DAkkS i IAQG kao jedno od priznatih tela, i samim tim je ovlašćen da sertifikuje kompanije po standardima EN 9100, EN 9110 i EN 9120 na osnovu EN 9104-001.

Međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vazduhoplovnoj industriji

Ispunjenje OEM zahteva

Izlistavanje u vidu kompetentnog dobavljača u IAQG OASIS bazi podataka

Potpuna sledljivost dokumentacije i procesa

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je sistem upravljanja kvalitetom prema EN 9100 / 9110 / 9120?

Seriju standarda EN 9100 prvi put je objavila Međunarodna grupa za kvalitet vazdušnog prostora (IAQG) 1998. Njima se formulišu zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom za kompanije u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji. Pored zahteva specifičnih za procese, posebno na interfejsima lanca snabdevanja, standardi se zasnivaju na specifikacijama vazduhoplovnih vlasti.

Skup standarda za vazduhoplovnu industriju podeljen je na sledeća tri dela:

EN 9100:2018 - za sve proizvođače koji dizajniraju, razvijaju i/ili obezbeđuju aerospace, vazduhoplovne i odbrambene proizvode i usluge, kao i za organizacije koje obezbeđuju post-dostavne aktivnosti, uključujući obezbeđivanje održavanja, rezervnih delova ili materijala za sopstvene proizvode i usluge

EN 9110:2018 - za organizacije čije se primarno poslovanje sastoji od pružanja usluga održavanja vazdušne sposobnosti za sektore civilnog i vojnog vazduhoplovstva, kao i za proizvođače originalne opreme [OEM] koji obavljaju aktivnosti održavanja, popravke i remonta pod sopstvenom odgovornošću ili se znatno razlikuju od svojih proizvodnih aktivnosti

EN 9120:2018 - za distributere i skladištare koji kupuju delove, materijale i sklopove i preprodaju ove proizvode kupcima u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji. EN 9120 takođe pokriva organizacije koje kupuju proizvode i dele ih na manje količine, kao i one koje koordiniraju proces usmeren na kupca ili vladu na proizvodu

Zahtevi navedeni u standardima su dodatni, a ne alternativni ugovornim i važećim zakonskim i regulatornim zahtevima. Ukoliko se obrada aktivnosti obavlja na komponentama vazdušnog prostora, potrebna vam je sertifikacija prema EN 9100 ili EN 9110.

Globalno priznati standardi serije 9100 nose oznaku regionalno odgovornih IAQG sektora pre imena standarda: EN za Evropu, AS za Ameriku (odnosno AS 9100), JISQ/SJAC za Japan/Aziju/Pacifik (odnosno JISQ 9100 ili SJAC 9100). Kada je reč o sadržaju, standardi su identični i prepoznati kao ekvivalentni širom sveta.

Prikaži više
Prikaži manje
Gesetze
Loading...

Verzije standarda EN/AS 9100/9110/9120

En 9100 serija standarda je fundamentalno revidirana revizijom ISO 9001:2015. Inovacije uključuju promenu takozvane Strukture visokog nivoa (HLS), povećan rizik i procesnu orijentaciju, bezbednost proizvoda, sprečavanje falsifikovanih delova, ljudske faktore i snažniji fokus na potrebe relevantnih zainteresovanih strana.

U tom smislu usvojene su sve inovacije iz EN ISO 9001:2015, ali je i dalje potreban predstavnik najvišeg menadžmenta. Zahtevi EN 9100 ff standarda za upravljanje kvalitetom su takođe:

 • Implementacija odgovarajućeg procesa upravljanja sistemom
 • Inicijalna inspekcija uzorka
  Upravljanje rizicima
 • Verifikacija i obeležavanje/praćenje tokom celog lanca snabdevanja i životnog ciklusa za kompanije u vazduhoplovnoj industriji
 • Obavezno izveštavanje i uspostavljanje plana za nepredviđene situacije u slučaju otkrivanja isporučenih neispravnih proizvoda
Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koga je pogodna EN 9100 sertifikacija?

Dok su međunarodni standardi EN 9100, EN 9110 i EN 9120 razvijeni pre svega za vazduhoplovnu i odbrambenu industriju, oni se mogu primeniti i u drugim industrijama gde je potreban sistem menadžmenta kvalitetom sa dodatnim zahtevima mimo ISO 9001.

Vazduhoplovne i odbrambene organizacije moraju da isporučuju bezbedne i pouzdane proizvode i usluge koji ispunjavaju ili premašuju zahteve klijenata i primenljive zakonske i regulatorne zahteve svojim korisnicima i kontinuirano ih unapređuju kako bi osigurali zadovoljstvo korisnika.

S obzirom na sve veću odgovornost industrije, važnije je nego ikada održati pouzdanu tehnologiju najvišeg standarda. Globalizacija vazduhoplovne industrije i raznolikosti regionalnih i nacionalnih zahteva i očekivanja dodatno su zakomplikovali ovaj cilj.

Organizacije su suočene sa izazovom nabavke proizvoda i usluga od spoljnih dobavljača širom sveta i na svim nivoima lanca snabdevanja. Sa druge strane, spoljni dobavljači suočavaju se sa izazovom da moraju da isporučuju proizvode i usluge višestrukim kupcima koji imaju različite zahteve i očekivanja kvaliteta.

To sve čini važnijim da se potpuno ispune strogi standardi kvaliteta serije standarda.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

Koji su benefiti EN 9100 sertifikacije?

Nezavisno i stručno nadgledanje njihovog sistema menadžmenta kvalitetom omogućava rukovodstvu vazduhoplovnih kompanija da se uveri da je sistem usaglašen sa zahtevima standarda specifičnih za industriju. Pored toga, iskusni DQS auditori su uvek usredsređeni na identifikaciju potencijala za poboljšanje.

Prednosti EN 9100 sertifikacije na prvi pogled:

 • Vidljiv znak usklađenosti sa zahtevima OEM proizvođača (proizvođača originalne opreme)
 • Listing vaše kompanije kao kompetentnog dobavljača u bazi podataka Informacionog sistema dobavljača onlajn vazdušnog prostora (OASIS) IAQG. Samo ova stavka pruža dokaz međunarodno priznatog, akreditovanog certifikata.
 • Ekonomske prednosti kroz jasno strukturiranje informacija o proizvodima i procesima pomoću sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obavezujući procesi i odgovornosti koji podržavaju stalno unapređenje procesa i njihovih rezultata
 • Razmišljanje zasnovano na riziku i potpuna verifikacija postaju deo vaše korporativne kulture
 • Integracija zahteva iz normativnih i pravno uređenih oblasti
 • Snažno poverenje vaših klijenata, poslovnih partnera i zainteresovanih strana u vaš sistem menadžmenta kvalitetom
 • Transparentnost kroz jasno praćeno strukturiranje, oslobađanje i modifikaciju zahteva/specifikacija i proizvoda, na primer kroz upravljanje konfiguracijom.

DQS sertifikati su međunarodno priznati jer uključuju sve relevantne oznake svih institucija iz različitih delova sveta.

Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Ko sme da vrši sertifikaciju prema EN 9100?

DQS je akreditovan kao jedno od 28 tela širom sveta priznatih u takozvanoj "ICOP šemi" i stoga ovlašćen da sertifikuje kompanije prema zahtevima EN 9100 serije standarda zasnovanih na EN 9104-001. Prilikom audita, naši auditori pružaju važan podsticaj za poboljšanje vašeg učinka izvan puke potvrde usaglašenosti.

Da bi se overio sistem upravljanja vazduhoplovstvom, samo sertifikaciono telo mora biti akreditovano prema EN 9104 i navedeno u bazi podataka OASIS od strane IAQG. DQS su akreditovani od strane DAkkS-a i ANAB-a i zato su ovlašćeni za vršenje audita i sertifikacija prema EN91xx.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koji je postupak sertifikacije prema EN 9100?

U cilju sertifikovanja, prvi korak procesa je razgovor o vašoj kompaniji, vašem trenutnom upravljanju kvalitetom i ciljevima EN 91xx sertifikacije kod nas. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama i zahtevima vašeg preduzeća.

Ovi koraci služe kao priprema za prvi sertifikacioni audit. Planiranje projekata može biti korisno za veće projekte za koordinaciju rasporeda i implementaciju audita za lokacije ili oblasti. Pored toga, pred-audit pruža mogućnost da unapred identifikujete prednosti vašeg sistema i potencijale za poboljšanje.

Sertifikacioni audit počinje analizom i procenom vašeg sistema i utvrđuje da li je vaš sistem upravljanja pogodan za sertifikaciju. U sledećem koraku, vaš DQS auditor na licu mesta procenjuje efikasnost procesa upravljanja koristeći odgovarajući standard. Rezultati su predstavljeni na konačnom sastanku. Ako je potrebno, dogovoreni su akcioni planovi.

Nakon audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su svi zahtevi ispunjeni, dobićete sertifikat u skladu sa EN 9100 ff.

Osnovne komponente sistema se ponovo nadgledaju godišnje na licu mesta. Na taj način se kompetentno prati kontinuirano unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat prema EN 9100 ff važi najviše tri godine. U pravo vreme pre isteka certifikata, sprovodi se resertifikacija kako bi se obezbedila kontinuirana usklađenost sa važećim standardnim zahtevima. Po usaglašenosti, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema EN 9100?

Iako audit prema EN 9100 ff mora da se obavi prema strukturiranim specifikacijama, troškovi zavise od različitih faktora. Na primer, igra važnu ulogu da li je već uveden sertifikovani sistem menadžmenta. Pored toga, veličina vaše kompanije i složenost vašeg sistema menadžmenta kvalitetom u vazdušnom prostoru (AQMS) utiču na trajanje sertifikacije i cenu.

Iz tih razloga, troškovi sertifikacije u vazdušnom prostoru i avijaciji prema EN 9100 ne mogu se dati kao paušalna suma. Biće nam drago da Vam damo pojedinačnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju.

 

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

 • Više od 35 godina iskustva u sistemu menadžmenta i sertifikaciji procesa
 • Uvidi u vaše poslovanje od naših stručnjaka
 • Auditori sa iskustvom u vašoj industriji širom sveta
 • Sertifikati sa međunarodnim prihvatanjem
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam pripremimo pojedinačnu personalizovanu ponudu.