Πιστοποίηση EN 9100

Ως προμηθευτής στην αεροδιαστημική βιομηχανία, γνωρίζετε ότι πρέπει να πληροίτε τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας - και αυτό ισχύει εξίσου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η απόδειξη: Ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN/AS 9100. Η DQS είναι διαπιστευμένη από τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή διαπίστευσης DAkkS και την IAQG ως ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς και, ως εκ τούτου, είναι εξουσιοδοτημένη να πιστοποιεί εταιρείες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 9100, EN 9110 και EN 9120 με βάση το EN 9104-001.

Διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ποιότητας στην αεροδιαστημική βιομηχανία

Εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΚΑΕ

Καταχώρηση ως αρμόδιος προμηθευτής στη βάση δεδομένων IAQG OASIS

Ιχνηλασιμότητα και επαλήθευση από άκρο σε άκρο

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το EN 9100 / 9110 / 9120;

Η σειρά προτύπων EN 9100 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τη Διεθνή Ομάδα Ποιότητας Αεροδιαστημικής (IAQG) το 1998. Διατυπώνει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για εταιρείες της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας. Εκτός από τις απαιτήσεις που αφορούν τον πελάτη για τις διαδικασίες, ιδίως στις διεπαφές της αλυσίδας εφοδιασμού, τα πρότυπα βασίζονται στις προδιαγραφές των αρχών της αεροδιαστημικής.

Το σύνολο των προτύπων για την αεροδιαστημική βιομηχανία χωρίζεται στα ακόλουθα τρία μέρη:

EN 9100:2018 - για όλους τους κατασκευαστές που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή/και παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες αεροδιαστημικής, διαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για οργανισμούς που παρέχουν δραστηριότητες μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συντήρησης, ανταλλακτικών ή υλικών για τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες

EN 9110:2018 - για οργανισμούς των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή διαρκούς αξιοπλοΐας για αντικείμενα και προϊόντα πολιτικής και στρατιωτικής αεροδιαστημικής, καθώς και για κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού [ΚΑΕ] που εκτελούν δραστηριότητες συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής με δική τους ευθύνη ή ουσιωδώς διαφορετικές από τις δραστηριότητες παραγωγής τους

EN 9120:2018 - για διανομείς και αποθηκάριους που αγοράζουν εξαρτήματα, υλικά και συγκροτήματα και μεταπωλούν τα προϊόντα αυτά σε πελάτες της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας. Το EN 9120 καλύπτει επίσης οργανισμούς που αγοράζουν προϊόντα και τα διαιρούν σε μικρότερες ποσότητες, καθώς και εκείνους που συντονίζουν μια διαδικασία που κατευθύνεται από τον πελάτη ή την κυβέρνηση για το προϊόν

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα είναι επιπρόσθετες και όχι εναλλακτικές των συμβατικών και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Εάν εκτελούνται δραστηριότητες επεξεργασίας σε αεροδιαστημικά εξαρτήματα, χρειάζεστε πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 9100 ή το EN 9110.

Τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα της σειράς 9100 φέρουν τον προσδιορισμό των περιφερειακά αρμόδιων τομέων IAQG πριν από την ονομασία του προτύπου: EN για την Ευρώπη, AS για την Αμερική (π.χ. AS 9100), JISQ/SJAC για την Ιαπωνία/Ασία/Ειρηνικό (π.χ. JISQ 9100 ή SJAC 9100). Όσον αφορά το περιεχόμενο, τα πρότυπα είναι πανομοιότυπα και αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα παγκοσμίως.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Gesetze
Loading...

Για την αναθεώρηση του EN/AS 9100/9110/9120

Η σειρά προτύπων EN 9100 αναθεωρήθηκε ριζικά με την αναθεώρηση του ISO 9001:2015. Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν τη μετάβαση στη λεγόμενη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS), τον αυξημένο προσανατολισμό στον κίνδυνο και τη διαδικασία, την ασφάλεια των προϊόντων, την πρόληψη των παραποιημένων εξαρτημάτων, τον ανθρώπινο παράγοντα και την ισχυρότερη εστίαση στις ανάγκες των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Για το σκοπό αυτό, έχουν υιοθετηθεί όλες οι καινοτομίες από το EN ISO 9001:2015, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται ο εκπρόσωπος της ανώτατης διοίκησης. Οι απαιτήσεις των προτύπων EN 9100 ff για τη διαχείριση της ποιότητάς σας είναι επίσης:

 • Εφαρμογή μιας κατάλληλης διαδικασίας διαχείρισης διαμόρφωσης
 • Αρχική δειγματοληπτική επιθεώρηση
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Επαλήθευση και σήμανση/ανιχνευσιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και τον κύκλο ζωής για εταιρείες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας
 • Υποχρεωτική αναφορά και κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εντοπισμού παραδιδόμενων ελαττωματικών προϊόντων
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση EN 9100;

Αν και τα διεθνή πρότυπα EN 9100, EN 9110 και EN 9120 αναπτύχθηκαν κυρίως για την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και σε άλλες βιομηχανίες όπου απαιτείται ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πρόσθετες απαιτήσεις πέραν του ISO 9001.

Οι οργανισμοί αεροδιαστημικής και άμυνας πρέπει να παρέχουν ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στους πελάτες τους και να τα βελτιώνουν συνεχώς για να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών τους.

Δεδομένων των αυξανόμενων ευθυνών της βιομηχανίας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διατηρείται αξιόπιστη τεχνολογία με τα υψηλότερα πρότυπα. Η παγκοσμιοποίηση της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και η συνακόλουθη ποικιλομορφία των περιφερειακών και εθνικών απαιτήσεων και προσδοκιών έχει περιπλέξει περαιτέρω αυτόν τον στόχο.

Οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της απόκτησης προϊόντων και υπηρεσιών από εξωτερικούς προμηθευτές σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι εξωτερικοί προμηθευτές, από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι πρέπει να παραδώσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε πολλούς πελάτες που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες ποιότητας.

Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της σειράς προτύπων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης EN 9100;

Με τον ανεξάρτητο και εξειδικευμένο έλεγχο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, η διοίκηση των αεροδιαστημικών εταιρειών μπορεί να είναι βέβαιη ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ειδικών προτύπων του κλάδου. Επιπλέον, οι έμπειροι στον κλάδο ελεγκτές της DQS εστιάζουν στον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης EN 9100 ff με μια ματιά:

 • Ορατό σημάδι συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΟΕΜ (κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού)
 • Καταχώρηση της εταιρείας σας ως αρμόδιου προμηθευτή στη βάση δεδομένων του Online Aerospace Supplier Information System (OASIS) της IAQG. Μόνο αυτή η καταχώρηση παρέχει απόδειξη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου, διαπιστευμένου πιστοποιητικού.
 • Οικονομικά οφέλη μέσω της σαφούς διάρθρωσης των πληροφοριών για το προϊόν και τη διαδικασία μέσω ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Δεσμευτικές διαδικασίες και ευθύνες που υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους
 • Η σκέψη με βάση τον κίνδυνο και η πλήρης επαλήθευση γίνονται μέρος της εταιρικής σας κουλτούρας
 • Ενσωμάτωση απαιτήσεων από κανονιστικούς και νομικά ρυθμιζόμενους τομείς
 • Ισχυρή εμπιστοσύνη των πελατών σας, των επιχειρηματικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς σας
 • Διαφάνεια μέσω σαφώς ανιχνεύσιμης διάρθρωσης, απελευθέρωσης και τροποποίησης των απαιτήσεων/προδιαγραφών και των προϊόντων, για παράδειγμα μέσω της διαχείρισης διαμορφώσεων

Τα πιστοποιητικά DQS είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, επειδή περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές κλαδικές σημάνσεις.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Wer darf zertifizieren
Loading...

Ποιος επιτρέπεται να διενεργεί πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 9100;

Η DQS είναι διαπιστευμένη ως ένας από τους 28 φορείς παγκοσμίως που αναγνωρίζονται στο λεγόμενο "ICOP Scheme" και επομένως εξουσιοδοτημένη να πιστοποιεί εταιρείες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN 9100 ff που βασίζεται στο EN 9104-001. Κατά τον έλεγχο, οι ελεγκτές μας παρέχουν σημαντική ώθηση για τη βελτίωση των επιδόσεών σας πέρα από την απλή επιβεβαίωση της συμμόρφωσης.

Για την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης αεροπορικών μεταφορών, ο ίδιος ο αντίστοιχος φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 9104 και να περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων OASIS της IAQG. Η DQS είναι διαπιστευμένη από την DAkkS και την ANAB και συνεπώς εξουσιοδοτημένη να διενεργεί ελέγχους και πιστοποιήσεις σύμφωνα με το EN91xx.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς γίνεται η πιστοποίηση κατά EN 9100;

Για να πιστοποιηθείτε, το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι να συζητήσετε μαζί μας για την εταιρεία σας, την τρέχουσα διαχείριση ποιότητας και τους στόχους μιας πιστοποίησης EN 91xx. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Αυτά τα βήματα προετοιμάζουν τον πραγματικό έλεγχο για την πιστοποίηση. Ο σχεδιασμός έργου μπορεί να είναι χρήσιμος για μεγαλύτερα έργα για το συντονισμό των χρονοδιαγραμμάτων και την υλοποίηση των ελέγχων για τοποθεσίες ή περιοχές. Επιπλέον, ένας προ-έλεγχος παρέχει την ευκαιρία να προσδιορίσετε εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία του συστήματός σας και τις δυνατότητες βελτίωσης.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση του συστήματός σας και καθορίζει εάν το σύστημα διαχείρισής σας είναι κατάλληλο για πιστοποίηση. Στο επόμενο στάδιο, ο επιτόπιος ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρότυπο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, θα λάβετε πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 9100 ff.

Βασικά στοιχεία του συστήματός σας ελέγχονται εκ νέου ετησίως επιτόπου. Με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθείται αρμοδίως η συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό σύμφωνα με το EN 9100 ff ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Εγκαίρως πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται επαναπιστοποίηση για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση κατά EN 9100;

Παρόλο που ο έλεγχος σύμφωνα με το EN 9100 ff πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με δομημένες προδιαγραφές, το κόστος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο αν έχει ήδη εισαχθεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αεροδιαστημικής (AQMS) επηρεάζουν τη διάρκεια της πιστοποίησης και την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση στην αεροδιαστημική και την αεροπορία σύμφωνα με το πρότυπο EN 9100 δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπή. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας.

Για να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια επισκόπηση του κόστους για την πιστοποίηση κατά EN 9100, χρειαζόμαστε εκ των προτέρων ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας και το πεδίο εφαρμογής του AQMS σας. Αυτό θα μας επιτρέψει να σας στείλουμε μια εξατομικευμένη προσφορά. Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας εδώ, ο προσωπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας θα σας συμβουλεύσει.

Μετά την αναθεώρηση του EN 9104-001, τα ακόλουθα κριτήρια, μεταξύ άλλων, αποτελούν τη βάση βάσει της οποίας υπολογίζεται το κόστος για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής σας σύμφωνα με το EN 91xx. Ανάλογα με την αξιολόγηση, τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε μειωμένο, κανονικό και αυξημένο κόστος.

1. Πόσο πολύπλοκο είναι το σύστημα διαχείρισής σας;

Εδώ λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός και η δομή των εγκαταστάσεων καθώς και η πολυπλοκότητα του οργανισμού και του συστήματος διαχείρισης.

2. Ποιες είναι οι βασικές διεργασίες της εταιρείας σας στο πλαίσιο του AQMS;
Στο σημείο αυτό, το ερώτημα αν η εταιρεία σας εμπλέκεται στην ανάπτυξη προϊόντων παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της αναγκαίας προσπάθειας ελέγχου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στον οργανισμό σας;

Πριν από την αρχική πιστοποίηση πρέπει να διενεργείται ανάλυση κινδύνων και να επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, πριν από κάθε έλεγχο επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης.

Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του οργανισμού για κάθε τοποθεσία εντός του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης, όπως

 • Έγκαιρη παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας του οργανισμού στον πελάτη.
 • Συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παραδόθηκε προς τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • PEARs και σχετικοί βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs).
 • Παράπονα πελατών και επίπεδο(α) αποτελεσματικότητας της διαδικασίας, κατά περίπτωση
 • Επίπεδο κανονιστικών απαιτήσεων
 • Ωριμότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της διοικητικής ανασκόπησης και των εσωτερικών ελέγχων
 • Κίνδυνοι που συνδέονται με προϊόντα, διαδικασίες ή δραστηριότητες, για παράδειγμα, σχεδιασμός, ασφάλεια, αξιοπιστία ή πολυπλοκότητα

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Πληροφόρηση προστιθέμενης αξίας για την επιχείρησή σας από τους εμπειρογνώμονές μας
 • Ελεγκτές με βαθιά εμπειρία στον κλάδο σας σε όλο τον κόσμο
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης και χωρίς κρυφές δαπάνες
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-us16.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να ετοιμάσουμε μια ατομική προσφορά για εσάς.