EN 9100-certifiering

Som leverantör inom flyg- och rymdindustrin vet du att du måste uppfylla de högsta kraven på kvalitet och säkerhet - och detta gäller lika mycket i hela leveranskedjan. Beviset: Ett certifikat enligt EN/AS 9100. DQS är ackrediterat av den tyska federala ackrediteringsmyndigheten DAkkS och IAQG som ett av de erkända organen och har därmed rätt att certifiera företag enligt standarderna EN 9100, EN 9110 och EN 9120 baserade på EN 9104-001.

Internationellt erkänt bevis på kvalitet inom flyg- och rymdindustrin.

Uppfyllande av OEM-krav

Listning som kompetent leverantör i IAQG:s OASIS-databas.

Spårbarhet och verifiering från början till slut

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Vad är kvalitetsledning enligt EN 9100 / 9110 / 9120?

Standardserien EN 9100 publicerades första gången av International Aerospace Quality Group (IAQG) 1998. Den formulerar krav på ett kvalitetsledningssystem för företag inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin. Förutom kundspecifika krav på processer, särskilt vid gränssnitten i leveranskedjan, bygger standarderna på specifikationer från flyg- och rymdmyndigheterna.

Standarderna för flyg- och rymdindustrin är indelade i följande tre delar:

EN 9100:2018 - för alla tillverkare som konstruerar, utvecklar och/eller tillhandahåller produkter och tjänster inom flyg-, rymd- och försvarsområdet samt för organisationer som tillhandahåller verksamhet efter leverans, inklusive tillhandahållande av underhåll, reservdelar eller material för sina egna produkter och tjänster.

EN 9110:2018 - för organisationer vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla underhåll eller tjänster för fortsatt luftvärdighet för civila och militära flyg- och rymdartiklar och produkter, och för tillverkare av originalutrustning [OEM] som utför underhåll, reparation och översyn på eget ansvar eller som skiljer sig väsentligt från sin produktionsverksamhet.

EN 9120:2018 - för distributörer och lagerhållare som köper delar, material och sammansättningar och säljer dessa produkter vidare till kunder inom flyg- och försvarsindustrin. EN 9120 omfattar även organisationer som köper produkter och delar upp dem i mindre kvantiteter, samt organisationer som samordnar en kund- eller myndighetsstyrd process på produkten.

De krav som specificeras i standarderna är ett tillägg till, och inte ett alternativ till, avtalsenliga och tillämpliga lag- och myndighetskrav. Om bearbetningsverksamheten utförs på flygplanskomponenter behöver du certifiering enligt EN 9100 eller EN 9110.

De globalt erkända standarderna i 9100-serien bär beteckningen för de regionalt ansvariga IAQG-sektorerna före standardens namn: EN för Europa, AS för Amerika (dvs. AS 9100), JISQ/SJAC för Japan/Asien/Stillahavsområdet (dvs. JISQ 9100 eller SJAC 9100). Innehållsmässigt är standarderna identiska och erkänns som likvärdiga över hela världen.

Show more
Show less
Gesetze
Loading...

Om översynen av EN/AS 9100/9110/9120

EN 9100-serien av standarder reviderades i grunden i samband med revideringen av ISO 9001:2015. Bland nyheterna finns övergången till den så kallade High Level Structure (HLS), ökad risk- och processorientering, produktsäkerhet, förebyggande av förfalskade delar, mänskliga faktorer och ett starkare fokus på behoven hos de berörda intressenterna.

I detta syfte har alla innovationer från EN ISO 9001:2015 antagits, men det krävs fortfarande en representant för den högsta ledningen. Kraven i standarderna EN 9100 ff för din kvalitetshantering är också:

 • Genomförande av en lämplig process för konfigurationshantering.
 • Första stickprovsinspektion.
 • Riskhantering.
 • Verifiering och märkning/spårbarhet genom hela leveranskedjan och livscykeln för företag inom flygindustrin.
 • Obligatorisk rapportering och upprättande av en beredskapsplan om defekta produkter upptäcks.
Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

Vem är EN 9100-certifiering lämplig för?

Även om de internationella standarderna EN 9100, EN 9110 och EN 9120 i första hand utvecklades för flyg- och försvarsindustrin kan de även tillämpas i andra branscher där det krävs ett kvalitetsledningssystem med ytterligare krav utöver ISO 9001.

Organisationer inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin måste leverera säkra och tillförlitliga produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundernas krav och tillämpliga lag- och myndighetskrav till sina kunder och kontinuerligt förbättra dem för att säkerställa att kunderna är nöjda.

Med tanke på industrins växande ansvar är det viktigare än någonsin att upprätthålla tillförlitlig teknik av högsta standard. Globaliseringen av flyg- och rymdindustrin och den därav följande mångfalden av regionala och nationella krav och förväntningar har ytterligare komplicerat detta mål.

Organisationer står inför utmaningen att skaffa produkter och tjänster från externa leverantörer runt om i världen och på alla nivåer i leveranskedjan. Externa leverantörer å andra sidan står inför utmaningen att leverera produkter och tjänster till flera olika kunder som har olika kvalitetskrav och förväntningar.

Detta gör det ännu viktigare att bevisligen uppfylla de stränga kvalitetsstandarderna i standardserien.

Show more
Show less
Mehrwert
Loading...

Vilka är fördelarna med EN 9100-certifiering?

Genom att låta sitt kvalitetsledningssystem granskas oberoende och sakkunnigt kan ledningen för flyg- och rymdföretag vara säker på att systemet uppfyller kraven i de branschspecifika standarderna. Dessutom fokuserar DQS:s branscherfarna revisorer på att identifiera förbättringspotential.

Fördelarna med EN 9100 ff-certifiering i korthet:

 • Synligt tecken på överensstämmelse med OEM-kraven (Original Equipment Manufacturers).
 • Listning av ditt företag som en kompetent leverantör i IAQG:s databas Online Aerospace Supplier Information System (OASIS). Endast denna post ger bevis på ett internationellt erkänt, ackrediterat certifikat.
 • Ekonomiska fördelar genom tydlig strukturering av produkt- och processinformation med hjälp av ett kvalitetsledningssystem.
 • Bindande processer och ansvarsområden som stöder en kontinuerlig förbättring av processerna och deras resultat.
 • Riskbaserat tänkande och fullständig verifiering blir en del av din företagskultur.
 • Integrering av krav från normativa och juridiskt reglerade områden.
 • Starkt förtroende hos dina kunder, affärspartner och intressenter för ditt kvalitetsledningssystem.
 • Öppenhet genom tydligt spårbar strukturering, frisläppande och ändring av krav/specifikationer och produkter, t.ex. genom konfigurationshantering.

DQS-certifikaten är internationellt erkända eftersom de innehåller alla relevanta sektorsmärkningar.

Show more
Show less
Wer darf zertifizieren
Loading...

Vem får utföra certifiering enligt EN 9100?

DQS är ackrediterat av det federala tyska ackrediteringsorganet DAkkS som ett av de 28 organ i världen som är erkända i det så kallade "ICOP-systemet" och därför auktoriserat att certifiera företag enligt kraven i standardserien EN 9100 ff som bygger på EN 9104-001. Vid revisionen ger våra revisorer viktiga impulser för att förbättra era prestationer utöver den rena bekräftelsen av överensstämmelse.

För att certifiera ett ledningssystem för luftfart måste respektive certifieringsorgan självt vara ackrediterat enligt EN 9104 och förtecknat i IAQG:s OASIS-databas. DQS GmbH är ackrediterat av DAkkS och har därför rätt att utföra revisioner och certifieringar enligt EN91xx.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur går en EN 9100-certifiering till?

För att bli certifierad är det första steget i processen att diskutera ditt företag, din nuvarande kvalitetshantering och målen för en EN 91xx-certifiering med oss. På grundval av dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är skräddarsytt för ditt företags behov och krav.

Dessa steg förbereder den faktiska revisionen för certifiering. Projektplanering kan vara användbart för större projekt för att samordna tidsplaner och genomförande av revisioner för anläggningar eller områden. Dessutom ger en förhandsrevision en möjlighet att i förväg identifiera systemets styrkor och förbättringspotential.

Certifieringsrevisionen börjar med en analys och utvärdering av ditt system och fastställer om ditt ledningssystem är lämpligt för certifiering. I nästa steg utvärderar din DQS-revisor på plats effektiviteten hos ledningsprocesserna med hjälp av lämplig standard. Resultaten presenteras vid ett slutmöte. Vid behov kommer man överens om åtgärdsplaner.

Efter revisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Om alla krav är uppfyllda får du ett certifikat enligt EN 9100 ff.

Väsentliga delar av ditt system granskas på nytt årligen på plats. På så sätt övervakas den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser på ett kompetent sätt.

Certifikatet enligt EN 9100 ff är giltigt i högst tre år. I god tid innan certifikatet löper ut genomförs en omcertifiering för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar EN 9100-certifiering?

Även om revisionen enligt EN 9100 ff måste utföras enligt strukturerade specifikationer beror kostnaderna på olika faktorer. Det spelar till exempel en viktig roll om ett certifierat ledningssystem redan har införts. Dessutom påverkar företagets storlek och komplexiteten hos ditt kvalitetsledningssystem för flygindustrin (AQMS) certifieringens varaktighet och priset.

Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering inom flyg- och rymdindustrin enligt EN 9100 inte anges som ett schablonbelopp. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag eller din organisation.

För att vi ska kunna ge dig en översikt över kostnaderna för EN 9100-certifiering behöver vi i förväg exakt information om din organisation och omfattningen av ditt AQMS. Detta gör det möjligt för oss att skicka ett skräddarsytt erbjudande till dig. Kontakta oss direkt här, din personliga kontaktperson kommer att ge dig råd.

Efter revideringen av EN 9104-001 är det bland annat följande kriterier som ligger till grund för beräkningen av kostnaderna för en certifiering av ditt ledningssystem enligt EN 91xx. Beroende på bedömningen baseras dessa kriterier på minskade, normala och ökade kostnader.

1. Hur komplext är ert ledningssystem?

Här beaktas antalet och strukturen på anläggningarna samt komplexiteten hos organisationen och dess ledningssystem.

2. Vilka är ditt företags kärnprocesser som omfattas av AQMS?
I detta skede spelar frågan om ditt företag är involverat i produktutveckling en viktig roll för att fastställa den nödvändiga revisionsinsatsen.

Vilka är riskerna i din organisation?

En riskanalys måste utföras före den första certifieringen och uppdateras vid behov före varje övervakning eller omcertifieringsrevision.

Riskanalysen ska innehålla information om organisationens prestanda för varje plats inom certifieringsområdet, inklusive:

 • Leverans i tid av organisationens produkt eller tjänst till kunden.
 • Den levererade produktens eller tjänstens överensstämmelse med kundens krav.
 • PEAR och tillhörande nyckelindikatorer för prestanda (Key Performance Indicators, KPI).
 • Kundklagomål och processens effektivitetsnivå(er), om tillämpligt.
 • Nivån på de lagstadgade kraven.
 • Ledningssystemets mognad och effektivitet, inklusive resultat av ledningens granskning och interna revisioner.
 • Risker som är förknippade med produkter, processer eller verksamheter, t.ex. konstruktion, säkerhet, tillförlitlighet eller komplexitet.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
 • Värdeskapande insikter i din verksamhet från våra experter.
 • Revisorer med djupgående erfarenhet inom din bransch runt om i världen.
 • Certifikat med internationell acceptans
 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella offerter med flexibla avtalsvillkor och inga dolda kostnader.
Show more
Show less
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi utarbetar gärna en individuell offert åt dig.