Zapewnienie przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw za pomocą audytu społecznego

Żadna firma nie chce, aby jej produkty były wytwarzane w oparciu o nieludzką pracę. Wiele firm opiera się na kodeksach postępowania, których przestrzegania oczekuje się od dostawców i producentów. W praktyce, takie deklaracje są zazwyczaj mało przejrzyste. Dzięki audytom społecznym firmy mogą uzyskać obraz warunków pracy na miejscu i uzyskać potwierdzenie, że przestrzegają praw człowieka i uczciwych warunków pracy.

Większa przejrzystość dla całego łańcucha dostaw

Zgodność z obowiązkiem dbałości o prawa człowieka

Zminimalizuj odpowiedzialność, chroń swoją reputację

Wykazanie zgodności z korporacyjnym obowiązkiem zachowania należytej staranności

Business5.png
Loading...

Audyt społeczny obejmuje więcej niż tylko aspekty społeczne

Audyt społeczny początkowo koncentruje się na ramowych warunkach socjalnych dla pracowników. Jednak niezależne audyty wykraczają daleko poza ten zakres. Celem jest uzyskanie całościowego obrazu warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka.

Do przeprowadzania audytów społecznych stosuje się różne standardy audytowe. Niezależnie od danego standardu, doświadczeni audytorzy sprawdzają na miejscu w fabrykach i zakładach produkcyjnych zazwyczaj następujące aspekty:

 • Warunki pracy: W jakich warunkach przetwarzane są produkty lub surowce? Czy pracownicy otrzymują godziwą płacę?
 • Bezpieczeństwo pracy: Czy producent przestrzega obowiązujących norm bezpieczeństwa dla swoich pracowników? Czy ustalone standardy bezpieczeństwa spełniają wymagania klientów?
 • Prawa człowieka: Czy istnieją odpowiednie procedury, aby wykluczyć pracę dzieci? Czy wszyscy pracownicy są traktowani w sposób humanitarny? Czy mają oni prawo do przerw w pracy i urlopów?
 • Ochrona środowiska: Czy dostawca podejmuje środki ostrożności w celu ochrony środowiska? Czy w produkcji stosowane są kryteria zrównoważonego rozwoju?
 • Zgodność z przepisami: Czy dostawcy podejmują środki ostrożności w celu zwalczania korupcji? Czy wdrażane są środki antykorupcyjne?

Odpowiedzi na te pytania audytorzy uzyskują na miejscu, podczas audytu. W tym celu przeprowadzane są rozmowy z pracownikami. Sprawdzane są również ważne dokumenty, takie jak odcinki wynagrodzenia, harmonogramy pracy i inne dokumenty. Aby móc sklasyfikować bezpieczeństwo pracy, kontrolowane są również maszyny i cała infrastruktura techniczna dostawców.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Ważne standardy przeprowadzania audytów społecznych

Audyty społeczne mogą opierać się na różnych standardach. DQS jest uznawany do certyfikacji według wielu globalnie obowiązujących standardów i może przeprowadzać odpowiednie audyty dla firm na całym świecie. Audyty opierają się na podobnych kryteriach audytowych, ale specjalizują się w konkretnych branżach lub segmentach.

Ważne standardy dla audytów społecznych obejmują:

 • Responsible Business Alliance (RBA)
 • Together for Sustainability (TfS)
 • Inicjatywa Zarządzania Aluminium (ASI)
 • Ocena Zrównoważonego Rozwoju Gospodarstw Rolnych (FSA)
 • SA8000
 • Sedex SMETA

Oprócz tych standardów, audyty społeczne mogą być również przeprowadzane w sposób indywidualny dla każdej firmy lub jednostki biznesowej.

Każdy audyt społeczny, niezależnie od zastosowanego standardu audytu, uwzględnia zgodność ze środowiskiem, wytyczne etyczne, jak również praktyki społeczne wśród wszystkich interesariuszy zaangażowanych w łańcuch dostaw. Celem audytu jest zawsze stworzenie całościowego obrazu i zrozumienie warunków panujących w zakładzie. Po ustalonych rutynowych działaniach mogą nastąpić tzw. audyty "follow-up", aby upewnić się, że certyfikowane standardy są nadal spełniane.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business14.png
Loading...

Co to jest audyt społeczny?

Audyty społeczne nazywane są również "audytami zgodności społecznej". Są to audyty przeprowadzane przez niezależną organizację audytorską. Sprawdzają one, czy firma i wszyscy interesariusze w łańcuchu dostaw przestrzegają ważnych standardów związanych z prawami człowieka i uczciwymi warunkami pracy.

Business17.png
Loading...

Kompetencje naszych audytorów

Fakt, że DQS cieszy się powszechnym uznaniem, jest konsekwencją naszego rygorystycznego podejścia do kwalifikacji audytorów. Jesteśmy przekonani, że audyt społeczny może być skuteczny tylko wtedy, gdy w zespole audytorów znajdują się zarówno kompetencje techniczne, doświadczenie w branży, inteligencja emocjonalna, znajomość lokalnych warunków, jak i uczciwość:

 • Kompetencje techniczne: Aby móc identyfikować potencjalne zagrożenia, audytorzy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń.
 • Doświadczenie branżowe: Każda branża ma swój własny profil ryzyka. Zatrudniamy tylko tych audytorów, którzy mają odpowiednie doświadczenie zawodowe.
 • Inteligencja emocjonalna: Aby skutecznie przeprowadzać przeglądy pracownicze, audytorzy muszą zdobyć zaufanie pracowników. DQS jest pionierem w tym, że szkolimy również umiejętności miękkie, na przykład w ramach projektu ProGASA, inicjatywy mającej na celu promowanie świadomości płci w audytach społecznych.
 • Znajomość lokalnych warunków: Tam, gdzie to możliwe, korzystamy z usług lokalnych audytorów, którzy mówią w Twoim języku i są zaznajomieni z lokalnym prawem.
 • Uczciwość: Znamy naszych audytorów osobiście i z powodzeniem współpracujemy z nimi od wielu lat.
Ecology6.png
Loading...

Członkostwo w APSCA: Profesjonalizm i akceptacja

W 2016 roku DQS był jedną z pierwszych firm audytorskich, które dołączyły do inicjatywy APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors). Organizacja ta została założona w celu zwiększenia wartości dodanej i skuteczności niezależnych audytów społecznych. Wiele firm uznaje audyty tylko wtedy, gdy zostały one przeprowadzone przez audytorów APSCA.

Business28.png
Loading...

Proces audytu społecznego

W pierwszym etapie wymieniamy informacje o Państwa firmie, systemie zarządzania i obszarze działalności podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ czas trwania audytu zależy od wielkości i złożoności Państwa firmy, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego sprawdzenia zgodności z wymaganiami normy oraz zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron. Szczególnie w przypadku wstępnej certyfikacji, może być przydatne uzyskanie oceny wykwalifikowanego audytora DQS w trakcie lub po wdrożeniu wymagań normy.

Wiele norm obejmuje również samoocenę, w ramach której firma otrzymuje cyfrowy kwestionariusz i dostarcza informacji na temat odpowiednich polityk, procesów, zagrożeń i możliwości. Ta samoocena służy jako ocena ryzyka i pomaga zespołowi audytorów przygotować się do audytu.

Następnie przeprowadzany jest audyt na miejscu, podczas którego DQS sprawdza informacje pod kątem zgodności z kryteriami normy. Jednocześnie nasi audytorzy odnotowują wszelkie braki i wspólnie z Państwem opracowują koncepcję wdrożenia zidentyfikowanego potencjału poprawy poprzez odpowiednie działania.

Na podstawie wyników audytu sporządzany jest szczegółowy raport. Dzięki temu mogą Państwo zapewnić swoim klientom wgląd w wyniki audytu i w ten sposób udowodnić spełnienie ich wymagań. To, czy i kiedy powinien odbyć się kolejny audyt, zależy zazwyczaj od wymagań Państwa klientów. W przypadku niektórych norm może być również wydany certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt społeczny?

Koszt audytu społecznego zależy m.in. od wybranego standardu audytu, wielkości firmy i liczby pracowników. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Państwa korzyści z audytów socjalnych DQS

 • Wieloletnie doświadczenie w branży połączone z wysokimi kompetencjami technicznymi
 • Ekspertyza i akredytacja dla wszystkich istotnych standardów
 • Doświadczeni audytorzy z wysoką wiedzą techniczną
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na przeprowadzenie audytów społecznych.