Obezbeđivanje poštovanja ljudskih prava u lancu snabdevanja sa auditima društvenih odnosa

Nijedna kompanija ne želi da se njihovi proizvodi zasnivaju na nehumanom radu. Mnoge kompanije se oslanjaju na kodekse ponašanja kojih se očekuje da se pridržavaju dobavljači i proizvođači. U praksi, takve deklaracije obično nisu baš transparentne. Uz audite društvenih odnosa, kompanije mogu dobiti sliku o uslovima rada na licu mesta i potvrditi poštovanje ljudskih prava i poštenih uslova rada

Više transparentnosti za ceo lanac snabdevanja

Poštovanje dužnosti brige o ljudskim pravima

Smanjite odgovornost, zaštitite svoju reputaciju

Pokažite poštovanje korporativnih obaveza

Audit društvenih odnosa pokriva više od samo društvenih aspekata

Audit društvenih odnosa u početku se fokusira na socijalne okvirne uslove za zaposlene. Ali nezavisni auditi idu mnogo dalje od toga. Cilj je da se napravi holistička slika o uslovima rada i poštovanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i ljudskih prava.

Za sprovođenje audita koriste se različiti revizorski standardi. Bez obzira na standard koji je u pitanju, iskusni auditori obično proveravaju sledeće aspekte na licu mesta u fabrikama i proizvodnim pogonima:

 • Uslovi rada: Pod kojim uslovima se prerađuju proizvodi ili sirovine? Da li su radnici pošteno plaćeni?
 • Bezbednost na radu: Da li se proizvođač pridržava važećih bezbednosnih standarda za svoje zaposlene? Da li uspostavljeni bezbednosni standardi zadovoljavaju zahteve kupaca?
 • Ljudska prava: Da li postoje adekvatne procedure za isključenje dečijeg rada? Da li se prema svim radnicima postupa humano? Da li imaju pravo na pauze na poslu i odmore?
 • Zaštita životne sredine: Da li dobavljač preduzima mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine? Da li se kriterijumi održivosti primenjuju u proizvodnji?
 • Usklađenost: Da li dobavljači preduzimaju mere predostrožnosti u borbi protiv korupcije? Da li se sprovode antikorupcijske mere?

Odgovore na ova pitanja auditori dobijaju na licu mesta tokom audita. U tu svrhu se obavljaju razgovori sa zaposlenima. Proveravaju se i važni dokumenti kao što su platni listići, rasporedi rada i druga dokumenta. Da bi se mogla klasifikovati zaštita na radu, pregledaju se i mašine i celokupna tehnička infrastruktura dobavljača.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Važni standardi za sprovođenje audita društvenih odnosa

Auditi društvenih odnosa mogu biti zasnovani na različitim standardima. DQS je priznat za sertifikaciju prema mnogim globalno važećim standardima i može da obavlja odgovarajuće provere za kompanije širom sveta. Auditi se oslanjaju na slične kriterijume provere, ali su specijalizovane za određene industrije ili segmente.

Važni standardi zaaudite uključuju:

 • Responsible Business Alliance (RBA) - Odgovorna poslovna alijansa
 • Together for Sustainability (TfS) - Zajedno za održivost
 • Aluminum Stewardship Initiative (ASI) - Inicijativa za upravljanje aluminijumom
 • Farm Sustainability Assessments (FSA) - Procene održivosti farme
 • SA8000
 • Sedex SMETA

Pored ovih standarda, auditi se takođe mogu sprovoditi na individualnoj osnovi za svaku kompaniju ili poslovnu jedinicu.

Svaka provera, bez obzira na primenjeni standard, uzima u obzir ekološku usklađenost, etičke smernice kao i društvene prakse među svim zainteresovanim stranama uključenim u lanac snabdevanja. Cilj audita je uvek da se stvori holistička slika i razumevanje uslova na licu mesta. Nakon uspostavljenih rutina, mogu uslediti takozvane „follov-up“ provere kako bi se osiguralo da sertifikovani standardi i dalje budu ispunjeni.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Šta je audit društvenih odnosa?

Auditi društvenih odnosa se takođe nazivaju „auditi usklađenosti sa društvenim propisima“. To su auditi koje sprovodi nezavisna sertifikaciona organizacija. Oni proveravaju da li kompanija i sve zainteresovane strane u lancu snabdevanja poštuju važne standarde koji se odnose na ljudska prava i poštene uslove rada.

Loading...

Kompetentnost naših auditora

Činjenica da je DQS široko priznat je posledica našeg strogog pristupa kvalifikacijama auditora. Uvereni smo da provera može biti efikasna samo ako postoji i tehnička kompetentnost, iskustvo u industriji, emocionalna inteligencija, poznavanje lokalnih uslova i integritet u revizorskom timu:

 • Tehničke kompetencije: Da bi mogli da identifikuju potencijalne opasnosti, audiori moraju biti obučeni za bezbednu upotrebu mašina i opreme.
 • Iskustvo u industriji: Svaka industrija ima svoj profil rizika. Mi raspoređujemo samo timove auditora koji imaju relevantno profesionalno iskustvo.
 • Emocionalna inteligencija: Da bi efikasno sprovodili preglede zaposlenih, auditori treba da steknu poverenje zaposlenih. DQS je pionir u tome što takođe obučavamo meke veštine, na primer u projektu ProGASA, inicijativi za promovisanje rodne svesti uprilikom audita.
 • Poznavanje lokalnih uslova: Kad god je moguće, koristimo lokalne audiotre koji govore vaš jezik i upoznati su sa lokalnim zakonima.
 • Integritet: Naše auditore poznajemo lično i uspešno sarađujemo dugi niz godina.
Loading...

Članstvo APSCA: Profesionalizam i prihvatanje

U 2016, DQS je bio među prvim sertifikacionim kompanijama koje su se pridružile APSCA inicijativi (Udruženje profesionalnih auditora za društvenu usklađenost). Ova organizacija je osnovana sa ciljem povećanja dodate vrednosti i efektivnosti nezavisnih društvenih audita. Mnoge kompanije priznaju revizije samo ako su ih izvršili APSCA revizori.

Business28.png
Loading...

Proces audita društvenih odnosa

U prvom koraku razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i oblasti delatnosti na ličnom sastanku ili putem e-pošte. Pošto trajanje revizije zavisi od veličine i složenosti vaše kompanije, potrebne su nam neke informacije od vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Pre-audit nudi mogućnost da se unapred proveri usklađenost sa zahtevima standarda i da se identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti. Naročito u slučaju inicijalne sertifikacije, može biti korisno dobiti ocenu kvalifikovanog DQSrevizora tokom ili nakon implementacije standardnih zahteva.

Mnogi standardi takođe uključuju samoprocenu, gde vaša kompanija dobija digitalni upitnik i pruža informacije o relevantnim smernicama, procesima, rizicima i mogućnostima kompanije. Ova samoprocena služi kao procena rizika i pomaže auditorskom timu da se pripremi za audit.

Nakon toga sledi audit na licu mesta, u kojoj mi u DQS-u proveravamo vaše podatke i njihovu usklađenost sa kriterijumima standarda. Istovremeno, naši auditori beleže sve nedostatke i zajedno sa vama razvijaju koncept za implementaciju identifikovanih potencijala za poboljšanje putem odgovarajućih mera.

Detaljan izveštaj se pravi na osnovu nalaza vašeg audita. Ovo vam omogućava da svojim klijentima pružite uvid u rezultate audita i na taj način dokazano ispunite njihove zahteve. Da li i kada treba da se održi sledeći audit obično zavisi od zahteva vaših kupaca. Za neke standarde može se izdati i sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko audit košta?

Troškovi audita, između ostalog, od izabranog standarda audita, veličine kompanije i broja zaposlenih. Biće nam drago da vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Prednosti DQS-a

 • Višegodišnje iskustvo u industriji i na različitim tržištima
 • Ekspertiza i akreditacija za sve relevantne standarde
 • Iskusni auditori sa odgovarajućim kompetencijama
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt: DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo pojedinačnu ponudu za vašu kompaniju.