ISO organizacija je u aprilu 2023. godine objavila rezultate drugog istraživanja korisnika standarda ISO 14001. Istraživanje je pre oko dve godine organizovao ISO/TC 207 SC 1, komitet odgovoran za standard zaštite životne sredine, sa jasnom namerom - da se ​​stekne uvid u moguću potrebu za revizijom ISO 14001:2015, i utvrdi metoda obezbeđenja kontinuiranog poboljšanja upravljanja životnom sredinom u budućnosti, za dobrobit svih zainteresovanih strana.

S obzirom na aktuelni Izveštaj o anketi korisnika standarda 2021, moguće novo izdanje standarda za životnu sredinu može se sumirati na sledeći način: Ne za novu reviziju, a da za veću podršku. U nastavku teksta ćemo Vas upoznati sa detaljima koji podržavaju ovu izjavu korisnika i drugih zainteresovanih strana.

 

Izveštaj ankete korisnika standarda ISO 14001 - Rezime

Drugo istraživanje korisnika o trenutnom standardu za zaštitu životne sredine ISO 14001:2015 počelo je u septembru 2021. Prvo istraživanje je obavljeno 2013. godine uoči „velike revizije“ 2015. godine.

U aktuelnom istraživanju učestvovalo je oko 3.000 učesnika iz 91 zemlje širom sveta. Među njima je bilo korisnika implementiranog (6%) ili akreditovanog sertifikovanog (94%) sistema menadžmenta životnom sredinom, ali i podjednak broj zainteresovanih kompanija i drugih zainteresovanih strana, poput konsultanata i sertifikacionih tela.

Anketa se bavila ključnim pitanjima i budućim izazovima za menadžment životnom sredinom. Prvi deo se odnosio na reviziju ISO 14001 iz 2015. godine, koja je ponovo potvrdila ono što je evidentno u praksi od njegovog objavljivanja: Većina poteškoća se javlja sa sledećim zahtevima standarda:

- Preispitivanje životnog ciklusa proizvoda (52%)
- Rizici i prilike u vezi sa aspektima za životnu sredinu (32%) 
- Kontrola eksternih procesa (28%)

 

Prednosti ISO 14001

Ovde je postalo jasno da korisnici pripisuju značajne prednosti standardu životne sredine. Posebno u pogledu
- Ispunjavanje zakonskih zahteva i drugih obavezujućih zahteva,
- Poboljšanje ekoloških performansi, i
- Posvećenost top menadžmenta upravljanju životnom sredinom.

Navedene druge prednosti su:
- Ispunjavanje očekivanja zainteresovanih strana,
- Poboljšanje imidža u javnosti,
- Ostvarivanje strateških ciljeva, i
- Integracija sa poslovnim procesima.

Prema korisnicima, i Aneksu A standarda za životnu sredinu i smernicama ISO 14004 za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta životnom sredinom su od posebnog značaja. Ovo znači da je podrška suštinski aspekt za efektivnu primenu zahteva standarda i da je preko potrebna.

Podrška specifičnim pitanjima životne sredine

Zainteresovanost za savete o uspostavljanju sistema menadžmenta životnom sredinom otkrila je potrebu za praktičnim izveštajima i smernicama za implementaciju kod nešto manje od polovine ispitanika.

Poseban akcenat je stavljen na specifične ekološke teme kao na primer:
- Zaštita klime
- Upravljanje materijalima i otpadom
- Upravljanje reciklažom
- Upravljanje hemikalijama
- Zakon o životnoj sredini
- Zaštita vode
- Kvalitet  vazduha
- Biodiverzitet.

Nešto manje od jedne trećine učesnika je pokazalo interesovanje za dalju podršku. Konkretno, u obliku posebnog standarda
- O suočavanju sa klimatskim promenama
- O upravljanju otpadom
- O kružnoj ekonomiji (u pripremi kao deo serije ISO 14002).

S obzirom na rezultate istraživanja, trenutno se čini da nema potrebe za razvojem dodatnih standarda životne sredine.

Razmatranje detaljnih rezultata

Detaljnim posmatranjem nekih rezultata može se identifikovati niz razloga za tendenciju sertifikovanih organizacija prema ISO 14001 koje učestvuju u istraživanju: izjasnile su se sa „ne“ detaljnijoj reviziji standarda i „da“ većoj konkretnoj podršci. Dakle, glavni argument za sertifikaciju ISO 14001 je (bezbedno) ispunjavanje zakonskih obaveza (75% anketiranih smatra kao „veoma” ili „veoma značajno”).

Dalja potvrda su odgovori na pitanje o značaju sistema menadžmenta životnom sredinom, gde pravna sigurnost ponovo zauzima prvo mesto sa 75%. Takođe na vrhu liste je smanjenje (finansijskog) rizika povezanog sa aspektima u vezi sa životnom sredinom (76%) i ispunjavanje zahteva kupaca (77%). Svi navedeni argumenti ne upućuju na nužno uvođenje promena.

Sa druge strane, samo 14% ispitanika zahteva od dobavljača da implementiraju sistem menadžmenta životnom sredinom u cilju posmatranja životnog ciklusa u lancu snabdevanja. Nasuprot tome, oko 40% ispitanika kaže da identifikuje ekološke aspekte nekih operacija, proizvoda ili usluga svojih dobavljača i obaveštava dobavljače o sopstvenim ekološkim zahtevima.

Ovde bi uvođenje koncepta Future Challenge predstavljalo dodatni zadatak, a možda i prepreku. Samo 35% anketiranih organizacija navodi da je orjentisanost ka životnoj sredini njihovih dobavljača od značajne vrednosti.

Budući zadaci sistema menadžmenta životnom sredinom

Na pitanje u kojoj meri i kojim intenzitetom bi tehnički komitet ISO/TC 207* trebalo da se pozabavi sa pet novih tema upravljanja životnom sredinom (Future Challenge Concepts) objavljenih u izveštaju komiteta za 2020. tokom sledeće revizije, većina je bila među ne-korisnicima standarda. Želeli su strožije zahteve u vezi sa dve teme:
- Identifikovanje ekoloških aspekata u lancu snabdevanja ili životnom ciklusu proizvoda
- Promovisanje ekološke odgovornosti u organizacijama i angažovanje zaposlenih.

Za korisnike standarda, glavni fokus je bio na dodatnim informacijama u vezi sa postojećim zahtevima, kao i na dodatnoj podršci.

* The ISO/TC 207 Tehnički komitet se sastaje svake godine radi daljeg razvoja ISO 14000ff serije standarda životne sredine. Članovi raspravljaju i ažuriraju buduće zahteve različitih standarda. Ključne oblasti delovanja u Izveštaju o budućim izazovima 2020 uključuju identifikovanje aspekata životne sredine u lancu snabdevanja, promovisanje kulture ekološke odgovornosti, angažovanje zaposlenih u upravljanju životnom sredinom, integraciju sistema menadžmenta životnom sredinom i eksterno izveštavanje o ekološkim ciljevima.

 

Revizija standarda ISO 14001 - Zaključak istraživanja

Većina ispitanika (korisnici standarda) želela bi veću podršku u ispunjavanju postojećih zahteva standarda, ali iatovremeno ne bi videla bilo kakve dalekosežne promene od moguće revizije (izvor: Izveštaj ankete korisnika 2021).

Možda je značajno reći da ovaj stav ima više od polovine korisnika koji su direktno odgovorni za upravljanje životnom sredinom, i koji u svojim kompanijama moraju da sprovedu nove zahteve u praksi. Prema izjavama, više od dve trećine korisnika standarda bilo je potrebno više od šest godina da implementiraju svoj sistem menadžmenta životnom sredinom, što ukazuje na ogroman posao.

Ove izjave se takođe odnose na takozvane "koncepte" budućeg izazova ISO/TC 207, koji bi obezbedili dovoljno materijala za reviziju standarda životne sredine. Međutim, primetno odbacivanje ovih koncepata među korisnicima standarda može biti i zbog činjenice da su do sada bili malo poznati.

Brojke, podaci, činjenice o anketi korisnika

U aktuelnom ISO istraživanju učestvovalo je oko 3.000 učesnika iz 91 zemlje. Među njima su bili i korisnici sertifikovanog sistema menadžmenta životnom sredinom, kao i ne-korisnici, poput konsultanta i sertifikacionih tela.

Korisnici standarda činili su 48% učesnika, od čega je 59% ispitanika imalo ulogu predstavnika menadžmenta životnom sredinom. Kompanije bez sistema menadžmenta životnom sredinom činile su 28% učesnika, ne-korisnici kao pojedinci (23%) i ostali (1%).

Sa 58%, većina učesnika bila je u Evropi. Južna i Centralna Amerika činile su 16%, Severna Amerika 12%, Azija 9%, a Afrika i Bliski istok 4%. Od organizacija koje su učestvovale, 44% je imalo više od 500 zaposlenih, 35% od 101 do 500, a 21% ispod 100.

 

DQS - Šta možemo da učinimo za Vas

Više od 35 godina zalažemo se za unapređenje sistema menadžmenta i procesa uz nepristrasne provere i sertifikacije. Mi vršimo proveru u skladu sa oko 100 priznatih standarda i propisa, u skladu sa standardima specifičnim za industriju ili prilagođeni vašim individualnim specifikacijama - regionalno, nacionalno i međunarodno.

Nepristrasnost i objektivnost su suštinski elementi za nas u toku sprovođenja provera i sertifikacija. DQS je dobio akreditaciju u oblasti zaštite životne sredine još 1996. godine, u godini objavljivanja prve verzije standarda, što znači više od 25 godina iskustva u ISO 14001 sertifikaciji koja Vam može biti od velike koristi.

audits-dqs-shutterstock-1307100766.jpg
Loading...

Naša posvećenost počinje tamo gde se završavaju ček-liste provere.

Verujte nam na reč. Radujemo se razgovoru sa vama!

Autor
Kai-Uve Kajzer

DQS menadžer proizvoda, auditor i stručnjak za ekološke, energetske, energetske efikasnosti i teme održivosti, kao i audiotr za kvalitet i automobilizam. Gospodin Kajzer ima višegodišnje iskustvo kao menadžer proizvoda, menadžer proizvodnje, menadžer kvaliteta za i.a. upravljanje životnom sredinom, energetikom, upravljanjem bezbednošću zanimanja, i kao menadžer postrojenja u automobilskom sektoru. On takođe doprinosi svojoj stručnosti raznim kursevima obuke.

 

Loading...