Standard ISO 14001 postavlja zahteve za sisteme menadžmenta životne sredine (EMS). Neki od tih zahteva su od ključnog značaja za efektivnost EMS-a. Među njima su mere za suočavanje sa rizicima i prilikama, posebno u pogledu značajnih aspekata životne sredine kompanije. U sledećem članku će Vam naš EMS ekspert približiti mogući pristup implementaciji usaglašenoj sa zahtevima standarda.

Loading...

Koji su značajni ekološki aspekti u upravljanju životnom sredinom?

Tehnički termin nije sam po sebi razumljiv, zbog čega standard ISO 14001 daje sledeću definiciju:

"Aspekt životne sredine: element aktivnosti ili proizvoda neke organizacije, koji jeste ili može da bude u uzajamnom odnosu sa životnom sredinom“.

ISO 14001:2015 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje.

Kao dodatak na definiciju - značajan aspekt životne sredine jeste onaj koji ima ili može da ima uticaj na životnu sredinu. Ovde važi pravilo da što je aspekt životne sredine značajniji, to može biti značajniji njegov uticaj na životnu sredinu.

Prema ovoj definiciji, praktično svaka vrsta organizacione aktivnosti podleže manje ili više značajnim aspektima životne sredine. U širem smislu, na primer, slanje paketa već ima ekološki aspekt. Ono što u pojedinačnom slučaju možda nije od značaja, može postati značajan ekološki aspekt kada se paketi šalju masovno (na primer, u poslovima za isporučivanje poštom).

Koji su ključni zahtevi standarda?

Poglavlje 6.1.2 ISO 14001 definiše zahteve u pogledu aspekata životne sredine.

Kompanija mora prvo da identifikuje svoje aspekte životne sredine i povezane uticaje na životnu sredinu, uzimajući u obzir ulaze i izlaze materijala i energije i sve realne uslove rada, u okviru EMS-a.

Sledeći korak je identifikacija aspekata životne sredine koji uzrokuju ili mogu izazvati značajnu promenu u životnoj sredini i stoga su relevantni za sistem upravljanja životnom sredinom. Neophodno je da kompanija može da kontroliše ili bar utiče na identifikovane aspekte životne sredine.

Aspekti životne sredine u oceni životnog ciklusa

Standard ISO 14001 zahteva da se pri određivanju aspekata životne sredine uzme u obzir životni ciklus i proizvoda i usluga. Na primer, ovo takođe može uključivati aspekte životne sredine zajedno sa uticajima na životnu sredinu koji su rezultat postupka na kraju  životnog ciklusa proizvoda – verovatno dugo nakon što je vaš proizvod napustio kompaniju. Naravno, tu ulogu igra i početak životnog ciklusa, a ključne reči su nabavka sirovina ili komponenti za proizvod.

Zahtevi standarda ne uključuju odgovasrajuću eko pripremu proizvda ili usluga. A.6.1.2 u aneksu ISO 14001 navodi da je dovoljno „pažljivo razmatranje“ pojedinačnih faza životnog ciklusa na koje kompanija može da izvrši uticaj.

Standard ne precizira šta tačno znači „pažljivo razmatranje“. Svaka kompanija ili organizacija mora odlučiti o tome za sebe, uzimajući u obzir njihovu specifikaciju.

Određivanje aspekata životne sredine: Opšti pristup

Nije neophodno analizirati svaku sirovinu, svaki pojedinačni proizvod ili svaku pojedinačnu aktivnost u okviru usluge kao mogući relevantni aspekt životne sredine. Umesto toga, vaša kompanija može da grupiše ili kategoriše aktivnosti, proizvode i usluge na smislen način, ali samo ako postoje zajedničke značajne karakteristike.

"Prema ISO 14001 ekološke performanse koje se odnose na upravljanje aspektima životne sredine."

ISO 14001:2015, poglavlje 3.4.11

Vaša organizacija treba da utvrdi da li neki relevantni aspekti proizilaze iz ovih karakteristika, koji značajni uticaji na životnu sredinu mogu rezultirati i kako se ekološki uticaj može poboljšati. ISO 14001 daje predloge u Aneksu pod A.6.1.2 o tome koji aspekti životne sredine bi se mogli uzeti u obzir u ovom pogledu. Međutim, ova „kontrolna lista“ nije potpuna niti se pomenuti aspekti podjednako primenjuju na svaku kompaniju i organizaciju.

Primeri aspekata životne sredine

 • Emisije u atmosferu
 • Ispuštanje otpadnih voda
 • Zagađenje zemljišta
 • Potrošnja sirovina i prirodnih resursa
 • Potrošnja i oslobađanje energije
 • Upravljanje otpadom
 • Potrošnja zemljišta

Ova lista identifikuje aspekte životne sredine na višem nivou koji će možda morati da se dalje raščlane. Na primer, potrošnji sirovina uvek prethodi ekstrakcija i transport ovih sirovina. Ovo opet rezultira pojedinačnim aspektima životne sredine na koje se može samo delimično kontrolisati, ali je moguće uticati.

Gore pomenuto razmatranje životnog ciklusa proizvoda ili usluge stoga igra suštinsku ulogu u određivanju indirektnih ili direktnih aspekata životne sredine. Takođe se moraju uzeti u obzir proizvodi i usluge trećih strana koje su uključene u aktivnosti kompanije.

ISO 14001 – Održivo upravljanje životnom sredinom

Sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa međunarodnim standardom ✓ Minimiziranje rizika i poboljšanje ekoloških performansi ✓ Odgovorno i održivo poslovanje ✓

Identifikovati aspekte životne sredine u menadžmentu životnom sredinom

Da bi se identifikovali značajni ekološki aspekti u kompaniji, ISO standard ne navodi metod koji bi osobe za menadžment životnom sredinom (EMB) mogle da slede. U aneksu se navodi: „Ne postoji poseban metod za određivanje značajnih ekoloških aspekata, ali utvrđeni metod i kriterijumi treba da daju konzistentne rezultate.“

Dobra polazna tačka je razlikovanje aspekata životne sredine u odnosu na sve uslove rada (namerne i nenamerne) i po direktnim i indirektnim aspektima. Ovo je najbolje uraditi uz primere mogućih ekoloških aspekata datih u gore pomenutoj kontrolnoj listi. Ima smisla istovremeno razmotriti moguće posledice na životnu sredinu.

"Aspekti životne sredine ne moraju imati samo negativne efekte na životnu sredinu – oni mogu imati i pozitivne efekte."

Da bi se potvrdilo da li je ekološki aspekt značajan, moraju se definisati ekološki kriterijumi. Svaki od ekoloških kriterijuma mora biti rangiran prema vrsti ekološkog aspekta i ozbiljnosti potencijalnog uticaja na životnu sredinu. Treba napomenuti da ekološki aspekt koji na prvi pogled možda nije značajan može postati značajan primenom dodatnih kriterijuma. Ovo bi trebalo da bude slučaj, na primer, u pogledu zahteva zakona ili zabrinutosti zainteresovanih strana.

U vezi sa identifikacijom značajnih ekoloških aspekata, ISO 14001 govori ne samo o onima koji imaju negativan uticaj na životnu sredinu, već i o onima koji imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu. Ovo je slučaj kad god kompanija pokrene relevantne aktivnosti, kao što je poboljšanje kvaliteta vode ili zemljišta ili podizanje ekološke svesti kroz organizovanu obuku.

Matrica evaluacije i kriterijumi evaluacije

Identifikacija značajnih ekoloških aspekata treba da bude procesno orijentisana i zasnovana na input-output analizi, eventualno razbijena na organizacione (uključujući prostorne) jedinice. Za takvu analizu potrebni su odgovarajući ključni indikatori, na primer putem merenja. Uz pomoć ovih indikatora mogu se odrediti i kvantifikovati ulazni i izlazni materijalni tokovi.

Ulazni materijal – primeri
Energija, voda, sirovine, pomoćni materijali itd.

Odlazni materijalni tokovi – primeri
Proizvodi, otpad, emisije, otpadne vode itd.

ABC metod, koji je prilično jednostavan za implementaciju, može se koristiti za redovnu evaluaciju identifikovanih direktnih i indirektnih aspekata životne sredine. On predstavlja relevantnost za vaš sistem menadžmenta životnom sredinom u tri kategorije:

 • A: veoma problematično
 • B: srednje problematično
 • C: nije problematično

Kriterijumi na kojima se zasniva ova klasifikacija mogli bi izgledati otprilike ovako: Relevantnost s obzirom na

 • Zahtevi zakona
 • Društveni zahtevi
 • Štetan uticaj na životnu sredinu (normalno stanje / incident)
 • Ekološki troškovi
 • Uzvodni i nizvodni procesi
 • Potrošnja resursa

 

Na primer "društveni zahtevi":

A: Opravdane kritike zainteresovanih strana
B: Upozorenja o umanjivanju/zahtevi za strožim propisima
C: Nema značajnih kritika od strane javnosti

Kada se izvrši dodeljivanje relevantnosti (važnosti) za sve gore navedene kriterijume, ukupni rezultat se može preneti na matricu, na primer toplotnu mapu, koja ukazuje na važnost aspekta životne sredine na osnovu prethodno definisanog bojenja. Dodeljivanje u bodovnom sistemu takođe može biti od pomoći.

Zaključak koji vaša kompanija izvlači iz identifikacije i evaluacije značajnih aspekata zavisi od razmatranja mogućih rizika i prilika za sistem menadžmenta životnom sredinom koji proizilaze iz rezultata.

Aspekti životne sredine u EMAS-u

Međutim, identifikacija značajnih ekoloških aspekata nije jedinstvena karakteristika standarda ISO 14001. Pečat odobrenja za upravljanje životnom sredinom Evropske unije, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), takođe nameće ovaj zahtev u okviru takozvane izjave o životnoj sredini. Ovde značajni ekološki aspekti čine osnovu za formulisanje ekoloških ciljeva.

Odrediti aspekte životne sredine u skladu sa standardom: Rezime

Rukovanje aspektima životne sredine je od velikog značaja u menadžmentu životnom sredinom prema ISO 14001. U ovom trenutku se donose mnoge odluke za efikasan sistem menadžmenta – i za samu životnu sredinu. Identifikovanje značajnih ekoloških aspekata sa negativnim ili pozitivnim efektima na životnu sredinu nije kao gledanje u kristalnu kuglu.

Iako standard ne precizira konkretan metod, procesno orijentisani alati i procedure mogu se razviti na relativno jednostavan način za određivanje ekoloških aspekata. Primeri uključuju kontrolne liste za aspekte životne sredine, kako se mogu identifikovati njihovi uticaji na životnu sredinu ili matrice evaluacije sa odgovarajućim kriterijumima evaluacije. Kompanije stoga mogu da ispune zahteve ISO 14001 o aspektima životne sredine na sistematičan, struktuiran i ciljan način.

DQS: Šta možemo da učinimo za Vas

Prednosti sistema menadžmenta životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001 u potpunosti se otkrivaju uz proveru i sertifikaciju. Kao stručno sertifikaciono telo akreditovano od nemačkog DAkkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), između ostalog, vršimo proveru efikasnosti vašeg sistema menadžmenta životnom sredinom u okviru klasičnog procesa sertifikacije. Takođe može biti deo integrisanog sistema menadžmenta.

Naše provere planiramo pojedinačno i prilagođavamo ih okolnostima i ciljevima vaše kompanije. Sa DQS sertifikatom dobijate međunarodno priznat dokaz da su strogi ekološki zahtevi standarda zaista ispunjeni. Sprovođenje redovnih godišnjih nadzornih provera ima za zadatak obezbeđenje stabilnost procesa i minimiziranje rizika. Resertifikacija se vrši na svake tri godine.

ISO 22301 Zertifizierung
Loading...

ISO 14001 sertifikacija

Štaje potrebno da bi vaš sistem menadžmenta bio sertifikovan prema ISO 14001? Saznajte besplatno i bez obaveza. Nazovite tim DQS Srbija za diskusiju i više informacija.

Napomena: Naše tekstove pišu isključivo DQS odobreni eksperti za standarde sistema menadžmenta i auditori sa višegodišnjim iskustvom. Ako imate pitanja za autora, slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se razgovoru sa vama.

Autor
Kai-Uve Kajzer

DQS menadžer proizvoda, auditor i stručnjak za ekološke, energetske, energetske efikasnosti i teme održivosti, kao i audiotr za kvalitet i automobilizam. Gospodin Kajzer ima višegodišnje iskustvo kao menadžer proizvoda, menadžer proizvodnje, menadžer kvaliteta za i.a. upravljanje životnom sredinom, energetikom, upravljanjem bezbednošću zanimanja, i kao menadžer postrojenja u automobilskom sektoru. On takođe doprinosi svojoj stručnosti raznim kursevima obuke.

 

Loading...