Norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za sustave upravljanja okolišem (EMS). Neki su od ovih zahtjeva ključni za učinkovitost sustava upravljanja okolišem. To uključuje zahtjeve za mjere za upravljanje rizicima i prilikama, posebno u pogledu značajnih aspekata okoliša poduzeća. U sljedećem članku naš stručnjak za norme pokazuje mogući pristup implementaciji usklađenoj s normama.

Loading...

Što su to aspekti okoliša u upravljanju okolišem?

Tehnički pojam nije sam po sebi razumljiv pa dobro poznata norma za upravljanje okolišem ISO 14001 daje sljedeću definiciju:

"Aspekt okoliša: element aktivnosti, proizvoda ili usluga organizacije koji je u interakciji ili može stupiti u interakciju s okolišem".

ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu

Dodatni komentari na definiciju pojašnjavaju – i to je ključno – da je aspekt okoliša aspekt okoliša samo ako ima, ili barem može imati, jedan ili više utjecaja na okoliš. Ovdje vrijedi pravilo da što je aspekt okoliša značajniji, to može biti značajniji i njegov utjecaj na okoliš.

Prema ovoj definiciji, praktički svaka vrsta korporativne aktivnosti podliježe manje ili više značajnim aspektima okoliša. U širem smislu, na primjer, već i slanje paketa ima aspekt okoliša. Ono što u pojedinačnom slučaju ne mora biti zabrinjavajuće može, međutim, postati značajan aspekt okoliša kada se paketi šalju masovno (na primjer, kod prodaje s dostavom poštom).

Koji su ključni zahtjevi norme?

Poglavlje 6.1.2 norme ISO 14001 specificira zahtjeve s obzirom na aspekte okoliša.

Organizacija prvo mora odrediti i ocijeniti svoje aspekte okoliša i povezane utjecaje na okoliš, uzimajući u obzir ulaze i izlaze materijala i energije te sve realne radne uvjete, u okviru sustava upravljanja okolišem.

Sljedeći je korak je određivanje tih aspekata okoliša koji uzrokuju ili mogu uzrokovati značajnu promjenu u okolišu i stoga su relevantni za sustav upravljanja okolišem. Bitno je da vaša organizacija može kontrolirati ili barem utjecati na identificirane aspekte okoliša.

Aspekti okoliša u procjeni životnog ciklusa

Istodobno, norma za upravljanje okolišem zahtijeva da se pri određivanju aspekata okoliša u obzir uzme životni ciklus proizvoda i usluga. Na primjer, to može uključivati i ​​aspekte okoliša zajedno s utjecajima na okoliš koji proizlaze iz obrade proizvoda na kraju njihovog životnog ciklusa - moguće i dugo nakon što je vaš proizvod napustio tvrtku.

Naravno, tu ulogu igra i početak životnog ciklusa, što uključuje, na primjer, nabavu sirovina ili komponenti za proizvod. Ali ni ovdje ne treba zanemariti razvoj proizvoda. Pametnim razvojem možete uštedjeti na materijalima i pakiranju, kao i na samom procesu proizvodnje. Ovdje je također već određena osnova za kraj životnog ciklusa - na primjer, korištenje materijala koji se mogu reciklirati ili ponovno upotrijebiti.

Bitan aspekt je i namjerno skraćivanje životnog ciklusa proizvoda. Namjernim skraćivanjem životnog ciklusa proizvoda organizacije se stavljaju u poziciju da iskoriste ekonomsku (monetarnu) prednost za vlastite potrebe, ali s druge strane, ovim se osigurava da proizvodi brže dođu do kraja svog životnog ciklusa i tako budu zbrinuti mnogo ranije nego što bi to bilo potrebno, te se novi proizvodi moraju proizvoditi češće.

Sve navedeno stoga ima izravan utjecaj na većinu aspekata okoliša, npr. esencijalni otpad, emisije, iskorištavanje sirovina i prirodnih resursa, iskorištavanje i isijavanje energije, ali ovisno o vrsti proizvodnje i na druge aspekte okoliša kao što su ispuštanja u vode, ispuštanja u tlo i iskorištavanje prostora.

Ipak, zahtjevi norme ne uključuju pripremu odgovarajućih proizvoda ili usluga. U dodatku norme ISO 14001 pod točkom A.6.1.2 u dodatku stoji da je dovoljno "temeljito sagledavanje" pojedinačnih faza životnog ciklusa na koje poduzeće može utjecati.

Međutim, norma ne navodi što točno znači "temeljito sagledavanje". Svako poduzeće ili organizacija to mora odlučiti sama, uzimajući u obzir svoju specifičnu situaciju. U automobilskom sektoru kao primjer se može navesti uredba o otpadnim vozilima. Njom se regulira povrat i recikliranje vozila koja su postala otpadna vozila, a time i otpad, u korist Zakona o gospodarenju otpadom zatvoreng ciklusa tvari.

Uredba o taksonomiji EU-a

Budući da je EU taksonomija (EU) 2020/852 stupila na snagu 2022., od velikih organizacija traži se da objave u kojoj mjeri njihove gospodarske aktivnosti ispunjavaju kriterije održivosti prema ovoj taksonomiji. Kriterije su odredili tehnički stručnjaci u procesu savjetovanja. Dogovoreno je šest okolišnih ciljeva:

 • Zaštita klime
 • Prilagodba na klimatske promjene
 • Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo
 • Sprječavanje i kontrola onečišćenja
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Odnos između Uredbe o taksonomiji EU-a i ISO 14001 prikazan je sljedećom klasifikacijom. Svi aspekti koji su već obuhvaćeni međunarodnim standardom odražavaju se u Uredbi o taksonomiji EU-a:

 • Zaštita klime
 • Vode i mora
 • Kružno gospodarstvo
 • Onečišćenje
 • Bioraznolikost

Određivanje aspekata okoliša: Opći pristup

Nije potrebno analizirati svaku sirovinu, svaki proizvod ili svaku pojedinu aktivnost za potrebe određivanja mogućih aspekata okoliša. Umjesto toga, organizacija može smisleno grupirati ili kategorizirati aktivnosti, proizvode i usluge, ako postoje zajedničke značajne karakteristike.

"Upravljanje aspektima okoliša se u normi ISO 14001:2015 naziva okolišni učinak."

ISO 14001:2015, poglavlje 3.4.11

Naposljetku, vaša organizacija treba utvrditi proizlaze li neki relevantni aspekti iz ovih karakteristika, do kojih značajnih utjecaja na okoliš može doći i kako se ekološka učinkovitost može poboljšati. ISO 14001 daje prijedloge u Dodatku A poglavlje A.6.1.2 koje bi se aspekte okoliša moglo biti uzeti u obzir u tom pogledu. Međutim, ova "kontrolna lista" nije niti potpuna niti se spomenuti aspekti jednako primjenjuju na svaku tvrtku i organizaciju.

Primjeri aspekata okoliša

 

 • Emisije u zrak
 • Ispuštanja u vodu
 • Ispuštanja u tlo
 • Iskorištavanje sirovina, energije i prirodnih resursa
 • Iskorištavanje i isijavanje energije
 • Proizvodnja otpada
 • Iskorištavanje prostora

Ovaj popis određuje aspekte okoliša na višoj razini koje bi možda trebalo dodatno raščlaniti. Primjerice, potrošnji sirovina uvijek prethodi vađenje i transport tih sirovina. To opet rezultira pojedinačnim aspektima okoliša koji se mogu samo djelomično kontrolirati, ali se možda može na njih utjecati.

Gore spomenuto razmatranje životnog ciklusa proizvoda ili usluge stoga igra bitnu ulogu u određivanju neizravnih ili izravnih aspekata okoliša. U obzir se moraju uzeti i proizvodi i usluge trećih strana koje su uključene u aktivnosti tvrtke.

ISO 14001 - održivo upravljanje okolišem

Certificirani sustav upravljanja okolišem u skladu s međunarodnom normom   ✓  Minimiziranje rizika i poboljšanje okolišnog učinka ✓ Odgovorno i održivo poslovanje ✓

Određivanje i ocjena aspekata okoliša u upravljanju okolišem

Kako bi se odredili značajni aspekti okoliša u tvrtki, ISO norma ne navodi metodu koju bi službenici za upravljanje okolišem mogli slijediti. U Dodatku A se navodi: "Ne postoji jedinstvena metoda za određivanje značajnih aspekata, međutim primijenjena metoda i kriteriji moraju davati dosljedne rezultate."

Za početak je dobro razlikovati aspekte okoliša s obzirom na sve radne uvjete (namjerne i nenamjerne) te po izravnim i neizravnim aspektima. To je najbolje učiniti uz primjere mogućih aspekata okoliša danih u prethodnoj kontrolnoj listi. Ima smisla istovremeno razmotriti moguće utjecaje na okoliš.

"Aspekti okoliša ne moraju imati samo negativne utjecaje na okoliš - mogu imati i pozitivne posljedice."

Kako bi se ocijenilo je li neki aspekt okoliša značajan, moraju se definirati okolišni kriteriji. Svaki od ovih okolišnih kriterija mora biti rangiran prema vrsti aspekta okoliša i ozbiljnosti potencijalnog utjecaja na okoliš. Treba napomenuti da aspekt okoliša koji se na prvi pogled ne čini značajnim može postati značajan primjenom dodatnih kriterija. To bi trebao biti slučaj, na primjer, u pogledu zakonskih obveza ili zabrinutosti zainteresiranih strana.

ISO 14001 - održivo upravljanje okolišem

Certificirani sustav upravljanja okolišem u skladu s međunarodnom normom   ✓  Minimiziranje rizika i poboljšanje okolišnog učinka ✓ Odgovorno i održivo poslovanje ✓

U pogledu određivanja značajnih aspekata okoliša, ovaj ISO standard ne govori samo o onima koji imaju negativan utjecaj na okoliš, već i o onima koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš. To je slučaj kad god tvrtka pokrene relevantne aktivnosti, kao što je poboljšanje kvalitete vode ili tla ili podizanje ekološke svijesti kroz obuku.

Matrica evaluacije i kriteriji evaluacije

Određivanje značajnih aspekata okoliša moralo bi biti usmjereno na procese i temeljiti se na analizi ulaza-izlaza, po mogućnosti po organizacijskim (i prostornim) jedinicama. Za takvu se analizu potrebni ključni pokazatelji, npr. mjerenje. Uz pomoć tih pokazatelja mogu se odrediti i kvantificirati ulazni i izlazni materijalni tokovi.

Ulazni materijalni tokovi - primjeri

Energija, voda, sirovine, pomoćni materijali i sl.

Izlazni materijalni tokovi - primjeri

Proizvodi, otpad, emisije, otpadna voda, otpadna toplina, i sl.

ABC metoda, koju je jednostavno primijeniti, može se koristiti za redovitu evaluaciju određenih direktnih i indirektnih aspekata okoliša. Predstavlja relevantnost za vaš sustav upravljanja okolišem u tri kategorije:

 • A: jako problematično
 • B: umjereno problematično
 • C: nije problematično

Kriteriji za ovu klasifikaciju mogu izgledati slično sljedećima:

Relevantnost s obzirom na

 • Zakonske zahtjeve
 • Društvene zahtjeve
 • Štetan učinka na okoliš (normalno stanje / incident)
 • Troškove zaštite okoliša
 • Početne i naknadne procese
 • Potrošnju resursa

Na primjer "društveni zahtjevi":

A: Stalna (opravdana) kritika zainteresiranih strana
B: Upozorenja na umanjivanje značaja / zahtjevi za strožim propisima
C: Nema značajnih kritika šire javnosti

Nakon što je dodijeljena relevantnost (važnost) za sve gore navedene kriterije, ukupni rezultat može se prenijeti u matricu, na primjer toplotnu kartu, koja ukazuje na važnost aspekta okoliša na temelju prethodno definirane boje. Dodjela u bodovnom sustavu također može biti od pomoći. Zaključci koje vaša tvrtka donosi iz određivanja i ocjene značajnih aspekata ovise o razmatranju mogućih rizika i prilika za sustav upravljanja okolišem koji proizlaze iz rezultata.

Aspekti okoliša i za EMAS

Međutim, identifikacija značajnih aspekata okolipa nije jedinstvena značajka norme ISO 14001. Znak uspješnog upravljanja okolišem Europske unije, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), također nameće ovaj zahtjev za tzv. Izjavu o okolišu. Ovdje značajni aspekti okoliša čine osnovu za formuliranje ciljeva okoliša.

Određivanje aspekata okoliša u skladu s normom: Sažetak

Određivanje aspekata okoliša je ključno za upravljanjeokolišem prema ISO 14001. U tom se trenutku donose mnoge odluke za učinkovit sustav upravljanja – i za sam okoliš. Određivanje značajnih aspekata okoliša s negativnim ili pozitivnim učincima na okoliš nije poput gledanja u kristalnu kuglu.

Iako norma ne specificira konkretnu metodu za određivanje okolišnih aspekata, relativno se lako mogu razviti procesno orijentirani alati i postupci za tu primjenu. Primjeri uključuju kontrolne liste za aspekte okoliša, kako se njihov utjecaj na okoliš može identificirati ili evaluacijske matrice s odgovarajućim kriterijima evaluacije. Tvrtke stoga mogu zadovoljiti zahtjeve ISO 14001 o aspektima okoliša na sustavan, strukturiran i ciljani način.

DQS: Što možemo učiniti za vas?

Prednosti sustava upravljanja u skladu s normom za upravljanje okolišem ISO 14001 u potpunosti se otkrivaju auditiranjem i certifikacijom. Kao stručno certifikacijsko tijelo akreditirano od njemačkog DAkkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), mi, između ostalog, auditiramo učinkovitost vašeg sustava upravljanja okolišem u sklopu klasičnog procesa certificiranja. Vaš sustav može biti i dio integriranog sustava upravljanja.

Naše audite planiramo pojedinačno i prilagođavamo ih okolnostima i ciljevima vaše tvrtke. DQS certifikatom dobivate međunarodno priznat dokaz da su strogi zahtjevi norme za zaštitu okoliša zaista ispunjeni. Godišnji nadzori služe osiguranju stabilnosti procesa i minimiziranju rizika. Recertifikacija se provodi svake tri godine.

ISO 22301 Zertifizierung
Loading...

ISO 14001 certifikacija

Koliki napor morate uložiti da biste svoj sustav upravljanja certificirali prema ISO 14001? Saznajte besplatno i bez obaveza.

Napomena: Naše članke pišu isključivo stručnjaci za standarde za sustave upravljanja i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora, slobodno nas kontaktirajte.

Autor
Kai-Uwe Kaiser

Voditelj proizvoda DQS-a, auditor i stručnjak za teme zaštite okoliša, energije, energetske učinkovitosti i održivosti, kao i auditor za kvalitetu i automobilsku industriju. G. Kaiser ima dugogodišnje iskustvo kao voditelj proizvoda, voditelj proizvodnje, voditelj sustava upravljanja kvalitetom u područjima upravljanja okolišem, energijom, sigurnošću na radu i kao upravitelj tvornice u automobilskom sektoru. Svoje iskustvo koristi i za potrebe edukacija.

 

Loading...