Norma ISO 14001 stanoví požadavky na systémy environmentálního managementu (EMS). Některé z těchto požadavků jsou pro účinnost EMS zásadní. Patří mezi ně požadavky na opatření k řešení rizik a příležitostí, zejména s ohledem na významné environmentální aspekty podniku. V následujícím článku náš odborník na normy ukazuje možný přístup k implementaci v souladu s normou.

Loading...

Jaké jsou významné environmentální aspekty v environmentálním řízení?

Tento technický termín není ve skutečnosti samovysvětlující, a proto známá environmentální norma ISO 14001 uvádí následující definici:

"Environmentální aspekt: prvek činností organizace nebo výrobků či služeb, který působí nebo může působit na životní prostředí".

ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního řízení - Požadavky s návodem k použití.

V souladu s tím se v komentáři k definici doplňuje - a to je zásadní bod - že environmentální aspekt je environmentálním aspektem pouze tehdy, pokud má nebo alespoň může mít jeden nebo více dopadů na životní prostředí. Platí zde pravidlo, že čím významnější je environmentální aspekt, tím významnější může být jeho dopad na životní prostředí.

Podle této definice je prakticky každý typ podnikové činnosti předmětem více či méně významných environmentálních aspektů. V širším smyslu má environmentální aspekt například již odeslání zásilky. To, co v jednotlivém případě nemusí být významné, se však může stát významným environmentálním aspektem, pokud se balíky posílají hromadně (například v zásilkovém obchodě).

Jaké jsou hlavní požadavky normy?

Kapitola 6.1.2 normy ISO 14001 specifikuje požadavky týkající se environmentálních aspektů.

Podnik musí nejprve identifikovat a vyhodnotit své environmentální aspekty a související dopady na životní prostředí, přičemž musí vzít v úvahu vstupy a výstupy materiálů a energie a všechny reálné provozní podmínky v rámci EMS.

Dalším krokem je identifikace těch environmentálních aspektů, které způsobují nebo mohou způsobit významnou změnu životního prostředí, a jsou proto relevantní pro systém environmentálního řízení. Je nezbytné, aby vaše společnost mohla identifikované environmentální aspekty řídit nebo alespoň ovlivňovat.

Environmentální aspekty při posuzování životního cyklu

Environmentální norma zároveň vyžaduje, aby byl při určování environmentálních aspektů zohledněn životní cyklus výrobků i služeb. To může zahrnovat například i environmentální aspekty spolu s dopady na životní prostředí vyplývajícími ze zacházení s výrobky na konci jejich životního cyklu - případně dlouho poté, co váš výrobek opustil podnik. Svou roli zde samozřejmě hraje i začátek životního cyklu, klíčová slova zde představují například nákup surovin nebo komponentů pro výrobek.

Standardní požadavky však nezahrnují vypracování řádné ekologické bilance výrobků nebo služeb. V bodě A.6.1.2 přílohy normy ISO 14001 se uvádí, že stačí "pečlivě zvážit" jednotlivé fáze životního cyklu, na které může mít podnik vliv.

Norma však přesně nespecifikuje, co "pečlivé zvážení" znamená. Každá společnost nebo organizace se o tom musí rozhodnout sama s ohledem na svou konkrétní situaci.

Určete environmentální aspekty: Obecný přístup

Není nutné analyzovat každou surovinu, každý jednotlivý výrobek nebo každou jednotlivou činnost v průběhu služby z hlediska relevance jako možného environmentálního aspektu. Vaše společnost může spíše smysluplně seskupit nebo kategorizovat činnosti, výrobky a služby, ale pouze pokud existují společné významné charakteristiky.

"Řízení environmentálních aspektů se podle normy ISO 14001:2015 označuje jako environmentální výkonnost."

ISO 14001:2015, kap. 3.4.11

Nakonec musí vaše organizace určit, zda z těchto charakteristik vyplývají nějaké relevantní aspekty, jaké významné dopady na životní prostředí z toho mohou vyplývat a jak lze environmentální výkonnost zlepšit. Norma ISO 14001 uvádí v příloze v části A.6.1.2 návrhy, které environmentální aspekty lze v tomto ohledu zvážit. Tento "kontrolní seznam" však není úplný a uvedené aspekty neplatí stejně pro každou společnost a organizaci.

Příklady environmentálních aspektů

 • Emise do ovzduší
 • Vypouštění do vody
 • Kontaminace půdy
 • Spotřeba surovin a přírodních zdrojů
 • Spotřeba a uvolňování energie
 • Produkce odpadů
 • Spotřeba půdy

Tento seznam identifikuje environmentální aspekty vyšší úrovně, které může být třeba dále rozčlenit. Například spotřebě surovin vždy předchází těžba a doprava těchto surovin. Z toho opět vyplývají jednotlivé environmentální aspekty, které lze pouze částečně kontrolovat, ale případně ovlivnit.

Výše uvedené zohlednění životního cyklu výrobku nebo služby tak hraje zásadní roli při určování nepřímých nebo přímých environmentálních aspektů. V úvahu je třeba vzít také výrobky a služby třetích stran, které jsou začleněny do činnosti podniku.

ISO 14001 - udržitelné environmentální řízení

Certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s mezinárodní normou ✓ Minimalizace rizik a zlepšování vlivu na životní prostředí ✓ Odpovědné a udržitelné podnikání ✓.

Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů v rámci environmentálního managementu

Pro identifikaci významných environmentálních aspektů v podniku norma ISO nespecifikuje metodu, kterou by se mohli řídit pracovníci environmentálního managementu (EMB). V příloze se uvádí: "Pro určení významných environmentálních aspektů neexistuje žádná specifická metoda, nicméně stanovená metoda a kritéria by měla poskytovat konzistentní výsledky."

Dobrým začátkem je rozlišovat environmentální aspekty s ohledem na všechny provozní podmínky (zamýšlené i nezamýšlené) a podle přímých a nepřímých aspektů. To lze nejlépe provést podle příkladů možných environmentálních aspektů uvedených v kontrolním seznamu výše. Současně má smysl zvážit možné výsledné dopady na životní prostředí.

"Environmentální aspekty nemusí mít pouze negativní dopady na životní prostředí - mohou mít i pozitivní důsledky."

Pro posouzení, zda je environmentální aspekt významný, je třeba definovat environmentální kritéria. Každé z těchto environmentálních kritérií musí být seřazeno podle typu environmentálního aspektu a závažnosti možného dopadu na životní prostředí. Je třeba poznamenat, že environmentální aspekt, který se na první pohled nemusí jevit jako významný, se může stát významným díky uplatnění dalších kritérií. Tak by tomu mělo být například s ohledem na právní povinnosti nebo obavy zúčastněných stran.

V souvislosti s identifikací významných environmentálních aspektů hovoří norma ISO 14001 nejen o těch, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí, ale také o těch, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. To platí vždy, když podnik zahájí příslušné činnosti, jako je zlepšování kvality vody nebo půdy nebo zvyšování environmentálního povědomí prostřednictvím školení.

Hodnotící matice a kritéria hodnocení

Identifikace významných environmentálních aspektů by měla být orientována na proces a měla by vycházet z analýzy vstupů a výstupů, případně rozčleněných na organizační (včetně prostorových) jednotky. Pro takovou analýzu jsou zapotřebí vhodné klíčové ukazatele, například prostřednictvím měření. Pomocí těchto ukazatelů lze určit a kvantifikovat vstupní a výstupní materiálové toky.

Příchozí materiálové toky - příklady
Energie, voda, suroviny, pomocné materiály atd.

Odchozí materiálové toky - příklady
Produkty, odpady, emise, odpadní voda, odpadní teplo atd.

Metodu ABC, která je poměrně snadno proveditelná, lze použít pro pravidelné vyhodnocování zjištěných přímých a nepřímých environmentálních aspektů. Představuje význam pro váš systém environmentálního řízení ve třech kategoriích:

 • A: velmi problematické
 • B: středně problematické
 • C: neproblematické

Kritéria, na nichž je tato klasifikace založena, by mohla vypadat následovně: Relevance s ohledem na

 • Právní požadavky
 • Společenské požadavky
 • Nepříznivý vliv na životní prostředí (běžný stav / událost)
 • Náklady na životní prostředí
 • Předcházející a navazující procesy
 • Spotřeba zdrojů

Například "společenské požadavky":

A: Průběžná (oprávněná) kritika ze strany zainteresovaných stran
B: Varování před bagatelizací / požadavky na zpřísnění předpisů
C: Žádná významná kritika ze strany veřejnosti

Po přiřazení relevance (důležitosti) pro všechna výše uvedená kritéria lze celkový výsledek převést do matice, například do tepelné mapy, která ukazuje důležitost environmentálního aspektu na základě dříve definovaného zbarvení. Užitečné může být také přiřazení v bodovém systému.

Závěry, které vaše společnost vyvodí z identifikace a hodnocení významných aspektů, závisí na zvážení možných rizik a příležitostí pro systém environmentálního řízení vyplývajících z výsledků.

Environmentální aspekty také v systému EMAS

Identifikace významných environmentálních aspektů však není jedinečným rysem normy ISO 14001. Tento požadavek ukládá i značka Evropské unie pro environmentální řízení, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a to v rámci tzv. environmentálního prohlášení. Zde jsou významné environmentální aspekty základem pro formulaci environmentálních cílů.

Určete environmentální aspekty v souladu s normou: Shrnutí

Zpracování environmentálních aspektů má při environmentálním řízení podle normy ISO 14001 velký význam. V tomto bodě se činí mnoho rozhodnutí pro efektivní systém řízení - a pro životní prostředí jako takové. Určení významných environmentálních aspektů s negativním nebo pozitivním vlivem na životní prostředí není jako pohled do křišťálové koule.

I když norma nespecifikuje konkrétní metodu, lze poměrně nekomplikovaně vyvinout procesně orientované nástroje a postupy pro stanovení environmentálních aspektů. Příkladem mohou být kontrolní seznamy environmentálních aspektů, jak lze určit jejich dopady na životní prostředí, nebo hodnotící matice s odpovídajícími hodnotícími kritérii. Společnosti tak mohou požadavky normy ISO 14001 týkající se environmentálních aspektů plnit systematicky, strukturovaně a cíleně.

DQS: Co pro vás můžeme udělat

Přínosy systému řízení podle normy ISO 14001 v oblasti životního prostředí se plně odvíjejí od auditu a certifikace. Jako odborný certifikační orgán akreditovaný německou DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) mimo jiné provádíme audit účinnosti vašeho systému environmentálního řízení v rámci klasického certifikačního procesu. Může být také součástí integrovaného systému řízení.

Audity plánujeme individuálně a přizpůsobujeme je podmínkám a cílům vaší společnosti. S certifikátem DQS získáte mezinárodně uznávaný důkaz, že přísné požadavky normy na ochranu životního prostředí byly skutečně splněny. Každoroční monitorování slouží k zajištění stability procesů a minimalizaci rizik. Recertifikace probíhá každé tři roky.

ISO 22301 Zertifizierung
Loading...

Certifikace ISO 14001

Kolik práce musíte udělat, abyste získali certifikát systému řízení podle normy ISO 14001? Zjistěte to zdarma a nezávazně.

Upozornění: Naše články píší výhradně naši dlouholetí odborníci na normy pro systémy řízení a auditoři. Pokud máte na autora nějaké dotazy, obraťte se na nás. Těšíme se na rozhovor s vámi.

Autor
Kai-Uwe Kaiser

Produktový manažer DQS, auditor a expert pro témata životního prostředí, energetiky, energetické účinnosti a udržitelnosti, jakož i auditor pro kvalitu a automobilový průmysl. Pan Kaiser má dlouholeté zkušenosti jako produktový manažer, výrobní manažer, manažer kvality mj. pro oblast životního prostředí, energetiky, řízení bezpečnosti práce a jako vedoucí závodu v automobilovém průmyslu. Svými odbornými znalostmi přispívá také k různým školením.

Loading...