Vzdialené audity majú obrovský potenciál, ale sú tiež podmienené krivkou učenia. V tejto sérii článkov poskytujeme podrobný návod na vykonanie auditu na diaľku. Dnes sa pozrieme na hodnotenie rizík, ktoré predchádza vzdialenému auditu.

Toto je druhá časť sedemdielnej série článkov:

Spoločnosti sa spoliehajú na audity svojich obchodných partnerov, aby získali istotu o dodržiavaní noriem. Ak audity prehliadajú kritické aspekty alebo sú inak neúčinné, predstavuje to riziko pre všetkých zúčastnených.

Z tohto dôvodu musia audítori a certifikačné orgány pred plánovaním auditu na diaľku posúdiť, či je audit na diaľku vhodný na zamýšľaný účel. Niektoré z kritérií pre toto posúdenie rizika sú:

 • Integrita procesu auditu
 • účinnosť auditu pri dosahovaní cieľov auditu
 • uskutočniteľnosť vzhľadom na IKT:
 • Riziká pre objektívnosť a platnosť zozbieraných informácií
 • bezpečnosť informácií pre všetkých účastníkov auditu
 • Uskutočniteľnosť vzhľadom na vybranú technológiu (audítori a zákazníci)
 • Aktuálne a stabilné IKT s kompetentnými ľuďmi
 • Dobrá šírka pásma na prenos údajov a spoľahlivé napájanie
 • neprerušovaný a vysokokvalitný zvuk/obraz

Pri rozhodovaní o tom, či sa audit môže vykonať na diaľku (čiastočne alebo úplne), používa DQS tieto kritériá:

 • Dostupnosť potrebnej infraštruktúry na podporu používania navrhovaných IKT (napr. bezpečnosť údajov, integrita údajov, mediálne vybavenie, šírka pásma atď.)
 • Systematické zavedenie systému riadenia, v ktorom možno záznamy, údaje atď. preskúmať na ktoromkoľvek mieste bez ohľadu na fyzické umiestnenie.
 • Komplexnosť miesta (napr. malá predajná kancelária by mala nižšie riziko ako veľké výrobné miesto)
 • Oboznámenie audítora so systémom riadenia, postupmi a zariadeniami zákazníka.

Vzdialenému auditu by sa malo predísť v nasledujúcich prípadoch:

 • počiatočné audity: Audítor musí byť oboznámený s riadiacim tímom a priestormi zákazníka.
 • Zákazníci s históriou kritických odchýlok na posudzovanom mieste.
 • Významné zmeny v riadení alebo zodpovednosti za príslušné procesy.
 • Akékoľvek porušenie akreditačných pravidiel alebo právnych a regulačných požiadaviek.
 • Ak existujú bezpečnostné problémy, napr. zakázané priestory alebo tajné dokumenty
 • Konflikty medzi dodávateľom a zákazníkom: komunikácia na diaľku je ťažšia ako komunikácia tvárou v tvár. Ak teda existuje konflikt medzi dodávateľom a zákazníkom, audity na diaľku môžu byť v lepšom prípade neúčinné a v horšom prípade môžu prispieť k ďalším nedorozumeniam.

Bol výsledok vášho hodnotenia rizík pozitívny? Skvelé - v tretej časti sa dozviete viac o rôznych metódach auditu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...