Vzdálené audity mají obrovský potenciál, ale také se u nich musíte učit. V této sérii článků přinášíme průvodce provedením auditu na dálku krok za krokem. Dnes se podíváme na hodnocení rizik, které vzdálenému auditu předchází.

Toto je druhá část sedmidílné série článků:

Společnosti se spoléhají na audity svých obchodních partnerů, aby se ujistily o dodržování norem. Pokud audity opomíjejí kritické aspekty nebo jsou jinak neúčinné, představuje to riziko pro všechny zúčastněné.

Z tohoto důvodu musí auditoři a certifikační orgány před plánováním auditu na dálku posoudit, zda je audit na dálku pro zamýšlený účel vhodný. Některá kritéria pro toto posouzení rizik jsou následující:

 • Integrita procesu auditu
 • účinnost auditu při dosahování cílů auditu
 • proveditelnost s ohledem na informační a komunikační technologie:
 • Rizika ohrožení objektivity a platnosti shromážděných informací
 • Bezpečnost informací pro všechny účastníky auditu
 • Proveditelnost s ohledem na vybranou technologii (auditoři a zákazníci)
 • Aktuální a stabilní ICT s kompetentními lidmi
 • Dobrá šířka pásma pro přenos dat a spolehlivé napájení
 • Nepřerušovaná a vysoká kvalita zvuku/obrazu

Pro rozhodnutí, zda lze audit provést na dálku (částečně nebo zcela), používá DQS následující kritéria:

 • Dostupnost nezbytné infrastruktury pro podporu používání navrhovaných informačních a komunikačních technologií (např. bezpečnost dat, integrita dat, mediální vybavení, šířka pásma atd.).
 • Systematické zavedení systému řízení, kdy lze záznamy, údaje atd. přezkoumat na libovolném místě bez ohledu na fyzické umístění.
 • Složitost místa (např. malá prodejní kancelář bude mít nižší riziko než velké výrobní místo).
 • Seznámení auditora se systémem řízení, postupy a zařízeními zákazníka.

Vzdálenému auditu je třeba se vyhnout v následujících případech:

 • Počáteční audity: Auditor musí být obeznámen s řídicím týmem a prostory zákazníka.
 • Zákazníci s historií kritických odchylek v posuzovaném místě.
 • Významné změny v řízení nebo odpovědnosti za příslušné procesy.
 • Jakékoli porušení akreditačních pravidel nebo právních a regulačních požadavků.
 • Pokud existují bezpečnostní problémy, např. zakázané prostory nebo tajné dokumenty.
 • Konflikty mezi dodavatelem a zákazníkem: komunikace na dálku je obtížnější než komunikace tváří v tvář. Pokud tedy dojde ke konfliktu mezi dodavatelem a zákazníkem, mohou být audity na dálku v lepším případě neúčinné a v horším případě přispět k dalším nedorozuměním.

Byl výsledek vašeho hodnocení rizik pozitivní? Skvěle - více informací o různých metodách auditu se dozvíte ve třetí části.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...