Informácie o certifikácii ISO 22301

Požiar, prírodné katastrofy, krádež, zlyhanie IT alebo zdravotná kríza: V prípade krízových situácií zabezpečia stratégie zamerané na budúcnosť a výkonné pohotovostné plány ďalšiu existenciu a životaschopnosť vašej organizácie. Vďaka komplexnému riadeniu kontinuity činností založenému na certifikácii ISO 22301 môžete svoju organizáciu pripraviť na výnimočné situácie pomocou osvedčených postupov.

Maximálna odolnosť vďaka optimálnej príprave

Komplexné pochopenie existenčných kľúčových procesov

Schopnosť rýchlej reakcie na nepredvídané udalosti

Uznávaný dôkaz o náležitej starostlivosti a dodržiavaní predpisov

Čo je systém riadenia kontinuity činností podľa normy ISO 22301?

Systém riadenia kontinuity činností (BCM) založený na medzinárodnej norme ISO 22301 slúži na minimalizáciu rizika zlyhania v dôsledku závažných udalostí, ktoré môžu ohroziť existenciu vašej organizácie. Na rozdiel od bežného riadenia rizík sa BCM zameriava na kritické kľúčové procesy s cieľom zabezpečiť ďalšiu existenciu vašej organizácie v prípade mimoriadnej udalosti.

BCM, ako ho definuje norma ISO 22301 (aktuálna revidovaná verzia, vydaná v roku 2019), je holistický prístup k riadeniu. Zahŕňa plánovanie, preskúmanie a školenie, ako aj neustále zlepšovanie organizačných procesov. Cieľom systému riadenia je pevne zakotviť BCM vo vašej organizačnej kultúre.

Zavedené procesy sa musia vo vašej organizácii trvale praktizovať a výsledky vyhodnocovať. Zamestnanci sú tak v prípade mimoriadnej udalosti pripravení a môžu napriek obrovskému emocionálnemu stresu konať cieľavedome a štruktúrovane, aby sa podmienky čo najrýchlejšie vrátili do normálu.

Rovnako ako všetky moderné normy systému manažérstva ISO je norma založená na cykle PDCA (Plan-Do-Check-Act) a štruktúre vysokej úrovne. To uľahčuje integráciu do existujúceho systému riadenia, napríklad ISO 9001 (kvalita).

S manažmentom kontinuity činností podľa normy ISO 22301 zabezpečíte, že účinne splníte všetky potrebné požiadavky na zhodu, ako aj medzinárodné normy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 22301?

Krízy a nepredvídané udalosti môžu postihnúť každého - preto je účinný systém riadenia podľa normy ISO 22301 nevyhnutný pre každú organizáciu. Posilňuje ich odolnosť, zlepšuje stabilitu procesov, skracuje čas výpadkov a obnovy, znižuje rozsah škôd a umožňuje komplexné riadenie rizík.

Z normy ISO 22301 môžu profitovať spoločnosti všetkých typov a veľkostí. Efektívny BCM je však obzvlášť dôležitý pre spoločnosti a organizácie, ktoré patria do kritickej infraštruktúry (CRITIS). Tie nesú zodpovednosť za základné zásobovanie obyvateľstva, ktoré by bolo kritickými udalosťami obzvlášť postihnuté.

V tejto súvislosti je norma ISO relevantná napríklad pre tieto odvetvia:

 • Energetika
 • Financie
 • Potraviny
 • Doprava
 • Telekomunikácie
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Prečo je certifikácia ISO 22301 užitočná pre moju organizáciu?

Mimoriadna udalosť zvyčajne nastane náhle a neočakávane. Preto je nevyhnutné mať pripravený systém riadenia kontinuity, ktorý vašu organizáciu bezpečne prevedie krízou. Certifikácia riadenia kontinuity činností vám umožní odhaliť možné riziká a potenciál na zlepšenie, čím sa zabezpečí udržateľný úspech.

Včasným vykonaním analýzy vplyvu na činnosť a vypracovaním preventívnych plánov budete môcť zabezpečiť, aby príslušné hrozby nezastavili dotknuté prevádzkové funkcie. Norma stanovuje požiadavky, ktoré podporujú takéto zdokumentované riadenie kontinuity z hľadiska plánovania, implementácie, vlastného monitorovania a neustáleho zlepšovania. Na certifikáciu ste pripravení, keď sú všetky požiadavky normy pevne zakotvené v organizačnej kultúre.

V rámci certifikácie podľa normy ISO 22301:2019 posúdime na mieste, či váš systém riadenia kontinuity činností spĺňa všetky požiadavky normy. Zameriavame sa pritom práve na tie aspekty, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie vašej organizácie. Naši audítori identifikujú konkrétny potenciál na zlepšenie a poskytnú vám priame odporúčania na opatrenia - napríklad na minimalizáciu rizík a škôd, zlepšenie preventívnych opatrení a optimalizáciu havarijných plánov.

Ako vonkajší znak vášho úspechu dostanete certifikát - a s ním aj upokojujúcu istotu, že ste zvládli scenáre z vašich plánov kontinuity činností.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako funguje certifikácia podľa normy ISO 22301?

Najprv s nami prediskutujete vašu spoločnosť, vaše osobné ciele a ciele certifikácie ISO 22301. Na základe týchto diskusií dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti alebo organizácie.

Tieto kroky pripravujú samotný audit. Projektové plánovanie môže byť užitočné pri väčších projektoch, napríklad na plánovanie harmonogramov a realizácie auditov na ďalších miestach alebo oddeleniach. Predaudit vám dáva príležitosť vopred identifikovať silné stránky, ale aj oblasti, ktoré je potrebné vo vašom systéme zlepšiť.

Certifikačný audit sa začína analýzou vášho systému. To umožňuje audítorovi DQS určiť, či je váš systém manažérstva pripravený na certifikáciu. V ďalšom kroku posúdi efektívnosť procesov riadenia na mieste. Výsledky sa prezentujú na záverečnom stretnutí. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Výsledky auditu vyhodnocuje nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak sú splnené všetky požiadavky normy ISO 22301, získate medzinárodne uznávaný certifikát DQS s platnosťou tri roky.

V záujme udržania certifikátu ISO 22301 sa kľúčové komponenty vášho systému každoročne auditujú priamo na mieste. Tým sa zabezpečí neustále zlepšovanie a trvalá účinnosť vášho systému.

Platnosť certifikátu ISO 22301 končí najneskôr po troch rokoch. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 22301?

Akú cenu má pre vašu organizáciu bezpečnosť a ochrana v krízových situáciách? V porovnaní s možnými škodami je zriadenie a certifikácia účinného BCM podľa normy ISO 22301 nevyhnutnou investíciou do vášho podniku. Rozsah auditu závisí od veľkosti vašej organizácie a počtu jej pobočiek a dodávateľov. Niekedy môžu z vášho odvetvia podnikania alebo výrobkov vyplynúť aj osobitné požiadavky.

To, aké vysoké sa v skutočnosti ukážu byť náklady na certifikáciu podľa normy ISO 22301, závisí aj od ďalších faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či už máte certifikovaný systém riadenia, napríklad ISO 9001 (kvalita). Okrem toho má na trvanie auditu a náklady vplyv aj zložitosť vašich procesov. Z týchto dôvodov sa náklady na certifikáciu podľa normy ISO 22301 nedajú vyčísliť plošne.

Obráťte sa na nás: Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť, organizáciu alebo agentúru.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

 • Poznatky o odolnosti vašej organizácie s pridanou hodnotou
 • Viac ako 35 rokov skúseností v oblasti certifikácie systémov riadenia a procesov
 • Audítori so skúsenosťami z odvetvia kombinujú odborné znalosti s emocionálnou inteligenciou
 • Certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
 • Zmysluplné správy z auditu vrátane odporúčaní na opatrenia
 • Osobná a plynulá podpora našich špecialistov - regionálna, národná a medzinárodná
 • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 22301.