Информация за сертификацията по ISO 22301

Пожар, природни бедствия, кражба, срив в информационните технологии или здравна криза: далновидните стратегии и планове за действие при извънредни ситуации гарантират продължаване на съществуването на Вашата организация и нейната жизнеспособност в случай на криза. С цялостното управление на непрекъснатостта на бизнеса, основано на сертификата ISO 22301, можете да подготвите организацията си за извънредни ситуации с доказани процедури. 

Максимална устойчивост чрез оптимална подготовка

Цялостно разбиране на екзистенциалните ключови процеси

Възможност за бързо реагиране при непредвидени събития

Признато доказателство за надлежна грижа и съответствие

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява системата за управление на непрекъсваемостта на бизнес процесите съгласно ISO 22301?

Системата за управление на непрекъсваемостта на бизнес процесите (BCM), базирана на международния стандарт ISO 22301, служи за минимизиране на риска от провал поради сериозни събития, които могат да застрашат съществуването на Вашата организация. За разлика от конвенционалното управление на риска, BCM се фокусира върху критични ключови процеси, за да се гарантира продължаването на съществуването на вашата организация в случай на извънредна ситуация.

BCM, както е дефиниран в ISO 22301 (актуална преработена версия, публикувана през 2019 г.), е холистичен подход за управление. Той включва планиране, преглед и обучение, както и непрекъснато подобряване на организационните процеси. Целта на системата за управление е да вгради трайно BCM във Вашата организационна култура.

Установените процеси трябва да се практикуват постоянно във вашата организация и резултатите да се оценяват. По този начин служителите са подготвени в случай на извънредна ситуация и могат да действат целенасочено и структурирано въпреки огромния емоционален стрес, за да възстановят нормалните условия възможно най-бързо.

Подобно на всички съвременни стандарти за системи за управление на ISO, стандартът се основава на цикъла PDCA (Plan-Do-Check-Act) и структурата на високо ниво. Това улеснява интегрирането в съществуваща система за управление, например ISO 9001 (качество).

С управлението на непрекъсваемостта на бизнеса съгласно ISO 22301 Вие гарантирате, че ефективно отговаряте на всички необходими изисквания за съответствие, както и на международните стандарти.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кого е подходяща сертификацията по ISO 22301?

Кризите и непредвидените събития могат да засегнат всеки - ето защо ефективната система за управление по ISO 22301 е от съществено значение за всяка организация. Тя укрепва тяхната устойчивост, подобрява стабилността на процесите, съкращава времето за престой и възстановяване, намалява размера на щетите и дава възможност за цялостно управление на риска.

От стандарта ISO 22301 могат да се възползват компании от всякакъв вид и размер. Ефективният BCM обаче е от особено значение за дружествата и организациите, които принадлежат към критичната инфраструктура (CRITIS). Те носят отговорност за основното снабдяване на населението, което би било особено засегнато от критични събития.

В този контекст стандартът е от значение за следните отрасли, например:

 • Енергетика
 • Финанси
 • Храни
 • Транспорт
 • Телекомуникации
Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо сертификацията по ISO 22301 е полезна за моята организация?

Извънредните ситуации обикновено настъпват внезапно и неочаквано. Ето защо е от съществено значение да разполагате с готова система за управление на приемствеността, която да преведе вашата организация безопасно през кризата. Сертифицирането на управлението на непрекъсваемостта на бизнеса Ви позволява да откриете възможните рискове и потенциала за подобрение, като по този начин гарантирате устойчив успех.

Чрез провеждане на анализ на въздействието върху бизнеса и ранно разработване на превантивни планове ще можете да гарантирате, че съответните заплахи няма да доведат до спиране на засегнатите оперативни функции. Стандартът установява изисквания, които подпомагат такова документирано управление на непрекъснатостта по отношение на планирането, изпълнението, самонаблюдението и непрекъснатото усъвършенстване. Подготвени сте за сертифициране, когато всички изисквания на стандарта са твърдо вградени в организационната култура.

Като част от сертификацията по ISO 22301:2019 ние оценяваме на място дали Вашата система за управление на непрекъснатостта на дейността отговаря на всички изисквания на стандарта. При това се фокусираме точно върху онези аспекти, които са жизненоважни за оцеляването на Вашата организация. Нашите одитори идентифицират конкретен потенциал за подобрение и Ви предоставят директни препоръки за действие - например за минимизиране на риска и щетите, подобряване на превантивните мерки и оптимизиране на плановете за действие при извънредни ситуации.

Като външен знак за Вашия успех получавате сертификат - а с него и успокояващата увереност, че сте овладели сценариите от плановете си за непрекъсваемост на бизнеса.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Етапи на сертификацията по ISO 22301

На първо място обсъждате с нас целите на Вашата организация и на сертификацията по ISO 22301. Въз основа на тези дискусии ще получите индивидуална оферта, съобразена с нуждите на Вашата организация.

Тези стъпки подготвят действителния одит. Планирането може да бъде полезно за по-големи проекти, например за планиране на графиците и изпълнението на одити в допълнителни локации или отдели. Предварителният одит ви дава възможност да идентифицирате силните страни и областите за подобрение във Вашата система.

Сертификационният одит започва с анализ на Вашата система. Това дава възможност на Вашия одитор от DQS да определи дали система за управление е готова за сертификация. На следващия етап одиторът на място ще оцени ефективността на процесите на управление. Резултатите се представят на заключителна среща. Ако е необходимо, ще бъдат съгласувани планове с коригиращи действия.

Резултатите от одита се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ако всички изисквания на стандарта ISO 22301 са изпълнени, ще получите международно признат сертификат на DQS със срок на валидност три години.

За да поддържате сертификата по ISO 22301, ключовите компоненти на Вашата система се одитират ежегодно на място. Така се гарантира непрекъснатото подобряване и постоянната ефективност на Вашата система.

Срокът на валидност на сертификата ISO 22301 изтича най-късно след три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията. При спазване на изискванията ще бъде издаден нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 22301

Колко струват сигурността и защитата на Вашата организация в условията на криза? В сравнение с потенциалните щети, създаването и сертифицирането на ефективна система за управление на кризи в съответствие с ISO 22301 е необходима инвестиция във Вашия бизнес. Обхватът на одита зависи от големината на организацията Ви и от броя на местата и доставчиците. Понякога Вашият бизнес сектор или продукти също могат да доведат до специални изисквания.

Колко високи всъщност се оказват разходите за сертифициране по ISO 22301 зависи и от други фактори. Например, важна роля играе дали вече имате сертифицирана система за управление, като например ISO 9001 (качество). Освен това сложността на Вашите процеси оказва влияние върху продължителността на одита и разходите. Поради тези причини разходите за сертифициране по ISO 22301 не могат да бъдат определени количествено във всички случаи.

Обърнете се към нас: ще се радваме да предоставим индивидуална оферта за Вашата компания или организация.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

 • Визия с добавена стойност за устойчивостта на Вашата организация
 • Повече от 35 години опит в областта на сертифицирането на системи за управление и процеси
 • Одитори с опит в бранша съчетаващи експертни знания с емоционална интелигентност
 • Сертификати с международно признание
 • Професионални одиторски доклади, включващи препоръки за действие
 • Персонална и отговорна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия без скрити разходи

 

Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ISO 22301.