Zarządzanie z odpowiedzialnością społeczną

Czy chcą Państwo zaangażować się w społeczną odpowiedzialność biznesu? Międzynarodowa norma ISO 26000 jest technicznie i metodologicznie szeroko zakrojonym przewodnikiem do uwzględniania wymagań społecznych dla firm i organizacji oraz służy użytkownikowi jako orientacja na zrównoważony rozwój.

Wyraźne zobowiązanie do odpowiedzialności społecznej

Jasna przejrzystość w najważniejszych obszarach działania

Lepsze zrozumienie interesariuszy i ich wymagań

Dobra podstawa do ekspansji poprzez certyfikowane normy

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Dlaczego ISO 26000? Informacje na temat wytycznych

Obowiązująca na całym świecie, nie podlegająca certyfikacji norma ISO 26000 służy jako orientacja i wytyczne dla Państwa firmy lub organizacji, jeśli chcą Państwo dostosować swój system zarządzania do możliwości działania w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR/ Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) i odpowiednich norm zrównoważonego rozwoju.

Wytyczne podsumowują najważniejsze zasady, praktyki, podstawowe tematy i obszary działania społecznej odpowiedzialności, podkreślając wymagania bardzo różnych interesariuszy, takich jak klienci, inwestorzy, rządy lub stowarzyszenia.

Skutecznie wdrożona społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) umożliwia stosowanie prawidłowych praktyk pracy, odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i uczciwe warunki w łańcuchu dostaw. Jednak ISO 26000 nie jest normą systemu zarządzania i nie jest porównywalna z innymi normami zarządzania, takimi jak ISO 14001.

Wytyczne zostały opublikowane jako ISO 26000:2010 w listopadzie 2010 roku i są dostępne na stronie internetowej ISO. Nie są one przeznaczone ani odpowiednie do zastosowań certyfikacyjnych lub prawnych. Wszelkie roszczenia do certyfikacji na zgodność z ISO 26000 są sprzeczne z intencjami i celem tej międzynarodowej normy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla jakich firm wytyczne ISO 26000 są istotne?

Norma ISO 26000 nie jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorstw czysto komercyjnych, ale do organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój spoczywa w równym stopniu na wszystkich firmach i organizacjach: Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wpływać na różne grupy interesariuszy, a co najmniej na własnych pracowników i klientów. Ich postrzeganie może mieć bezpośredni wpływ na sukces firmy.

Dlatego nawet małe firmy powinny realizować swoją odpowiedzialność społeczną, stosując się do zaleceń normy ISO 26000. Ważne jest, aby zakotwiczyć swoją odpowiedzialność społeczną w sposób strategiczny. W ten sposób wytyczne mogą być również użyteczne w sektorze publicznym lub non-profit. Większe przedsiębiorstwa komercyjne coraz częściej wymagają od swoich dostawców, aby przyczyniali się do zrównoważonego rozwoju.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Grundsätze
Loading...

Siedem zasad i podstawowe tematy ISO 26000

Siedem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i organizacji według ISO 26000 to:

 • Odpowiedzialność
 • Przejrzystość
 • Etyczne zachowanie
 • Szacunek dla interesów interesariuszy
 • Poszanowanie praworządności
 • Poszanowanie międzynarodowych standardów postępowania
 • Poszanowanie praw człowieka

Niektóre zalecenia dotyczące kluczowych obszarów wymienionych w wytycznych są już częścią powszechnych, certyfikowanych norm systemów zarządzania, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) czy ISO 37301 (zarządzanie zgodnością). Taki certyfikat może zatem służyć jako częściowy dowód Twojego zaangażowania społecznego.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Czy możliwe jest uzyskanie certyfikatu ISO 26000?

Wspieramy Państwa poprzez kompetentne analizy systemowe na miejscu, gdzie nasi audytorzy uwidaczniają istotne obszary działania zgodnie z ISO 26000 w procesach Państwa firmy. Pomaga to Państwu spełnić wymagania przyszłych warunków ramowych z dużym wyprzedzeniem.

Do takich wymagań należą na przykład zarządzanie ryzykiem lub proaktywny dialog z interesariuszami. Również wymagania prawne mogą być dobrze spełnione za pomocą wytycznych, na przykład w odniesieniu do nowej niemieckiej ustawy o łańcuchu dostaw. Możliwe moduły do tego celu to:

 • Analizy istotności
 • Analizy interesariuszy
 • Audyty CSR specyficzne dla klienta

Pokażemy Państwu, w jakim stopniu istniejący system zarządzania, np. zgodny z ISO 9001 lub ISO 14001, może zostać wykorzystany do zakotwiczenia koncepcji CSR oraz zidentyfikujemy certyfikowane standardy CSR, które mogą być użytecznym rozszerzeniem zrównoważonego rozwoju Państwa firmy.

Ocena Ryzyka CSR jest odpowiednim podejściem dla firm i organizacji, które chcą świadomie zająć się specyficznymi dla firmy wyzwaniami w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem, wykraczającymi poza ogólne wymagania rynku.

Z ważnych i rozpowszechnionych na całym świecie regulacji i kodeksów dotyczących zrównoważonego rozwoju wyodrębniamy istotne dla Państwa aspekty i wymagania w sposób ukierunkowany na ryzyko. ISO 26000, jako wytyczna dla społecznej odpowiedzialności biznesu, dostarcza cennych impulsów do oceny.

Światowe stowarzyszenie certyfikujące IQNet Association oferuje standard certyfikacyjny SR 10, oparty na ISO 26000, dla zarządzania zrównoważonym rozwojem. Ten międzynarodowo uznany standard wspiera organizacje każdej wielkości i z każdej branży w zakotwiczeniu podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w ich procesach pracy i ich zewnętrznym dokumentowaniu. W procesie certyfikacji przechodzą Państwo przez klasyczną procedurę certyfikacyjną DQS, znaną Państwu z innych norm dotyczących systemów zarządzania.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt systemu ISO 26000?

Podejście indywidualne

Audyt systemu ISO 26000 wymaga indywidualnego podejścia. Dotyczy to również Oceny Ryzyka CSR w celu identyfikacji specyficznych dla organizacji kwestii zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi ryzyk. Wszystkie opcje oceny lub certyfikacji wymagają dobrego przygotowania. Czy chcieliby Państwo dalej rozwijać swoje zarządzanie zrównoważonym rozwojem?

Chętnie przygotujemy dla Państwa rzetelną ofertę, jak tylko dowiemy się więcej o Państwa firmie i celach.

Business2.png
Loading...

Czego możecie Państwo od nas oczekiwać

 • Doświadczeni w branży audytorzy na całym świecie
 • Wartościowego wglądu w Państwa działania społeczne
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

"Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na ISO 26000 Guidance".