Διοίκηση με κοινωνική ευθύνη

Θέλετε να δεσμευτείτε για την εταιρική σας κοινωνική ευθύνη; Το διεθνές πρότυπο ISO 26000 είναι μια τεχνικά και μεθοδολογικά ευρεία καθοδήγηση για την εξέταση των κοινωνικών απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και εξυπηρετεί τον χρήστη ως προσανατολισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σαφής δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη

Σαφής διαφάνεια στους σημαντικότερους τομείς δράσης

Καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερομένων μερών σας και των απαιτήσεών τους

Καλή βάση για επέκταση μέσω πιστοποιημένων προτύπων

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Γιατί το ISO 26000; Πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση

Το διεθνώς έγκυρο, μη πιστοποιήσιμο ISO 26000 χρησιμεύει ως προσανατολισμός και καθοδήγηση για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, εάν θέλετε να ευθυγραμμίσετε το σύστημα διαχείρισής σας με τις δυνατότητες δράσης της κοινωνικής ευθύνης (CSR/Corporate Social Responsibility) και τα αντίστοιχα πρότυπα βιωσιμότητας.

Η καθοδήγηση συνοψίζει τις σημαντικότερες αρχές, πρακτικές, βασικά θέματα και πεδία δράσης της κοινωνικής ευθύνης, αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις πολύ διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών, όπως οι πελάτες, οι επενδυτές, οι κυβερνήσεις ή οι ενώσεις.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) που εφαρμόζεται αποτελεσματικά επιτρέπει σωστές εργασιακές πρακτικές, υπεύθυνη χρήση των πόρων και δίκαιες συνθήκες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, το ISO 26000 δεν αποτελεί πρότυπο συστήματος διαχείρισης και δεν είναι συγκρίσιμο με άλλα πρότυπα διαχείρισης, όπως το ISO 14001.

Η καθοδήγηση δημοσιεύθηκε ως ΙSΟ 26000:2010 τον Νοέμβριο του 2010 και είναι διαθέσιμη από τον δικτυακό τόπο του ISO. Δεν προορίζεται ούτε είναι κατάλληλη για πιστοποίηση ή νομικές εφαρμογές. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για πιστοποίηση κατά το ISO 26000 είναι αντίθετος με την πρόθεση και τον σκοπό αυτού του διεθνούς προτύπου.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι σχετική η καθοδήγηση του ISO 26000;

Το ISO 26000 δεν απευθύνεται μόνο σε αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά σε οργανισμούς όλων των τύπων και μεγεθών. Η ευθύνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη βαρύνει εξίσου όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς: Ακόμη και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, και τουλάχιστον τους ίδιους τους υπαλλήλους και τους πελάτες τους. Η αντίληψή τους μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιτυχία της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στην κοινωνική τους ευθύνη ακολουθώντας τις συστάσεις του ISO 26000. Είναι σημαντικό να κατοχυρώνουν την κοινωνική τους ευθύνη με στρατηγικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, η καθοδήγηση μπορεί να είναι χρήσιμη και στον δημόσιο ή μη κερδοσκοπικό τομέα. Οι μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις απαιτούν όλο και περισσότερο από τους προμηθευτές τους να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Grundsätze
Loading...

Οι επτά αρχές και τα βασικά θέματα του ISO 26000

Οι επτά αρχές της εταιρικής και οργανωτικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το ISO 26000 είναι οι εξής

 • Λογοδοσία
 • Διαφάνεια
 • Ηθική συμπεριφορά
 • σεβασμός των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών
 • σεβασμός του κράτους δικαίου
 • Σεβασμός στα διεθνή πρότυπα συμπεριφοράς
 • σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ορισμένες συστάσεις των βασικών τομέων που αναφέρονται στην καθοδήγηση αποτελούν ήδη μέρος κοινών, πιστοποιήσιμων προτύπων συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας), το ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση), το ISO 45001 (υγεία και ασφάλεια στην εργασία) ή το ISO 37301 (διαχείριση συμμόρφωσης). Συνεπώς, ένα τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμεύσει ως μερική απόδειξη της κοινωνικής σας δέσμευσης.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Είναι δυνατή η πιστοποίηση κατά ISO 26000;

Σας υποστηρίζουμε με αρμόδιες αναλύσεις συστήματος επιτόπου, όπου οι ελεγκτές μας καθιστούν ορατά σημαντικά πεδία δράσης σύμφωνα με το ISO 26000 στις διαδικασίες της εταιρείας σας. Αυτό σας βοηθά να ανταποκριθείτε εγκαίρως στις απαιτήσεις των μελλοντικών συνθηκών-πλαισίων.

Τέτοιες απαιτήσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διαχείριση κινδύνων ή τον προληπτικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι νομικές απαιτήσεις μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν καλά με την καθοδήγηση, για παράδειγμα όσον αφορά τον νέο γερμανικό νόμο για την αλυσίδα εφοδιασμού. Πιθανές ενότητες για το σκοπό αυτό είναι:

 • Αναλύσεις ουσιαστικότητας
 • αναλύσεις ενδιαφερομένων μερών
 • Έλεγχοι ΕΚΕ για συγκεκριμένους πελάτες

Μπορούμε να σας δείξουμε σε ποιο βαθμό ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης, για παράδειγμα σύμφωνα με το ISO 9001 ή το ISO 14001, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εδραίωση της έννοιας της ΕΚΕ και να προσδιορίσουμε πιστοποιημένα πρότυπα ΕΚΕ που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη επέκταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Η Αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ είναι η κατάλληλη προσέγγιση για εταιρείες και οργανισμούς που θέλουν να αντιμετωπίσουν συνειδητά συγκεκριμένες για την εταιρεία προκλήσεις στη διαχείριση της βιωσιμότητας πέρα από τις γενικές απαιτήσεις της αγοράς.

Φιλτράρουμε τις πτυχές και τις απαιτήσεις που είναι σχετικές για εσάς από τους σημαντικούς και διεθνώς διαδεδομένους κανονισμούς και κώδικες για τη βιωσιμότητα με προσανατολισμό στον κίνδυνο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το ISO 26000 παρέχει πολύτιμα ερεθίσματα για την αξιολόγηση.

Η παγκόσμια ένωση των φορέων πιστοποίησης, η IQNet Association, προσφέρει το πιστοποιήσιμο πρότυπο SR 10, βασισμένο στο ISO 26000, για τη διαχείριση της βιωσιμότητας. Αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υποστηρίζει οργανισμούς όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων στην εδραίωση των βασικών αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη διαδικασία εργασίας τους και στην τεκμηρίωσή τους προς τα έξω. Για τη διαδικασία πιστοποίησης, περνάτε από την κλασική διαδικασία πιστοποίησης της DQS, όπως μπορεί να τη γνωρίζετε από άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει ένας έλεγχος συστήματος ISO 26000;

Ατομική προσέγγιση

Ένας έλεγχος συστήματος ISO 26000 απαιτεί μια ατομική προσέγγιση. Αυτό ισχύει και για μια αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ για τον εντοπισμό των ειδικών για τον οργανισμό θεμάτων βιωσιμότητας και των συναφών κινδύνων. Όλες οι επιλογές για αξιολόγηση ή πιστοποίηση απαιτούν καλή προετοιμασία. Θα θέλατε να αναπτύξετε περαιτέρω τη διαχείριση της βιωσιμότητάς σας;

Θα χαρούμε να καταρτίσουμε μια αξιόπιστη προσφορά για εσάς μόλις μάθουμε περισσότερα για την εταιρεία σας και τους στόχους σας.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Έμπειρους ελεγκτές σε όλο τον κόσμο με εμπειρία στη βιομηχανία
 • Πληροφόρηση προστιθέμενης αξίας για τις κοινωνικές σας δράσεις
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης και χωρίς κρυφές δαπάνες
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας

"Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την καθοδήγηση ISO 26000".