Ledning med socialt ansvar

Vill du engagera dig i företagets sociala ansvar? Den internationella standarden ISO 26000 är en tekniskt och metodologiskt bred vägledning för beaktande av sociala krav på företag och organisationer och tjänar användaren som orientering för hållbar utveckling.

Tydligt engagemang för socialt ansvar

Tydlig öppenhet inom de viktigaste åtgärdsområdena.

Bättre förståelse för dina intressenter och deras krav

God grund för expansion genom certifierbara standarder.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Varför ISO 26000? Information om vägledningen

Den internationellt giltiga, icke-certifierbara ISO 26000 tjänar som orientering och vägledning för ditt företag eller din organisation om du vill anpassa ditt ledningssystem till handlingsmöjligheterna för socialt ansvar (CSR/Corporate Social Responsibility) och motsvarande hållbarhetsstandarder.

Vägledningen sammanfattar de viktigaste principerna, metoderna, kärnämnena och handlingsområdena för socialt ansvar, och belyser kraven från mycket olika intressenter, t.ex. kunder, investerare, regeringar eller föreningar.

Företagens sociala ansvar (CSR) som genomförs på ett effektivt sätt möjliggör korrekta arbetsmetoder, ansvarsfull användning av resurser och rättvisa villkor i leveranskedjan. ISO 26000 är dock inte en standard för ledningssystem och är inte jämförbar med andra ledningsstandarder som ISO 14001.

Vägledningen publicerades som ISO 26000:2010 i november 2010 och finns tillgänglig på ISO:s webbplats. Den är varken avsedd eller lämplig för certifiering eller rättsliga tillämpningar. Alla påståenden om att vara certifierad enligt ISO 26000 strider mot avsikten och syftet med denna internationella standard.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är vägledningen för ISO 26000 relevant?

ISO 26000 riktar sig inte bara till rent kommersiella företag utan till organisationer av alla typer och storlekar. Ansvaret för hållbar utveckling delas lika mycket av alla företag och organisationer: Även små och medelstora företag kan påverka olika intressentgrupper och åtminstone sina egna anställda och kunder. Deras uppfattning kan ha en direkt inverkan på företagets framgång.

Därför bör även små företag leva upp till sitt sociala ansvar genom att följa rekommendationerna i ISO 26000. Det är viktigt att de förankrar sitt sociala ansvar på ett strategiskt sätt. På så sätt kan vägledningen även vara användbar inom den offentliga eller ideella sektorn. Större kommersiella företag kräver i allt högre grad att deras leverantörer bidrar till en hållbar utveckling.

Show more
Show less
Grundsätze
Loading...

De sju principerna och kärnämnena i ISO 26000

De sju principerna för företagens och organisationernas sociala ansvar enligt ISO 26000 är följande:

 • Ansvarsskyldighet
 • Öppenhet
 • Etiskt beteende
 • Respekt för intressenternas intressen.
 • Respekt för rättsstatsprincipen
 • Respekt för internationella uppförandestandarder
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

Vissa rekommendationer för de kärnområden som nämns i vägledningen ingår redan i gemensamma, certifierbara standarder för ledningssystem, t.ex. ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning), ISO 45001 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen) eller ISO 37301 (hantering av efterlevnad). Ett sådant certifikat kan därför fungera som ett partiellt bevis på ert sociala engagemang.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Är ISO 26000-certifiering möjlig?

Vi stöder er med kompetenta systemanalyser på plats, där våra revisorer synliggör betydande åtgärdsområden enligt ISO 26000 i era företagsprocesser. Detta hjälper dig att i god tid uppfylla kraven i framtida ramvillkor.

Sådana krav omfattar till exempel riskhantering eller proaktiv intressentdialog. Även rättsliga krav kan uppfyllas väl med hjälp av vägledningen, till exempel med avseende på den nya tyska lagen om leveranskedjor. Möjliga moduler för detta är:

 • Materialitetsanalyser
 • Analyser av intressenter
 • Kundspecifika CSR-revisioner.

Vi kan visa dig i vilken utsträckning ett befintligt ledningssystem, till exempel enligt ISO 9001 eller ISO 14001, kan användas för att förankra CSR-konceptet och identifiera certifierbara CSR-standarder som kan vara en användbar utvidgning av ditt företags hållbara utveckling.

En riskbedömning av CSR är ett lämpligt tillvägagångssätt för företag och organisationer som medvetet vill ta itu med företagsspecifika utmaningar inom hållbarhetshantering utöver de allmänna marknadskraven.

Vi filtrerar fram de aspekter och krav som är relevanta för er från de viktiga och internationellt spridda bestämmelserna och koderna om hållbarhet på ett riskorienterat sätt. Som riktlinje för företagens sociala ansvar ger ISO 26000 värdefulla impulser för bedömningen.

Den världsomspännande sammanslutningen av certifierare, IQNet Association, erbjuder den certifierbara standarden SR 10, baserad på ISO 26000, för hållbarhetshantering. Denna internationellt erkända standard stöder organisationer av alla storlekar och inom alla branscher i att förankra de grundläggande principerna för företagens sociala ansvar i sin arbetsprocess och dokumentera dem externt. För certifieringsprocessen går man igenom DQS klassiska certifieringsförfarande, som man kanske känner till från andra ledningssystemstandarder.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en systemrevision enligt ISO 26000?

Individuellt tillvägagångssätt

En systemrevision enligt ISO 26000 kräver ett individuellt tillvägagångssätt. Detta gäller även för en CSR-riskbedömning för att identifiera organisationsspecifika hållbarhetsfrågor och tillhörande risker. Alla alternativ för bedömning eller certifiering kräver goda förberedelser. Vill du vidareutveckla din hållbarhetshantering?

Vi sammanställer gärna ett pålitligt erbjudande till dig så snart vi vet mer om ditt företag och dina mål.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Branscherfarna revisorer runt om i världen.
 • Värdeskapande insikter om dina samhällsåtgärder.
 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor och inga dolda kostnader.
Contact-middle-east-man-shutterstock_1135132556.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

"Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO 26000 Guidance".