Účinné zavádzanie kultúry bezpečnosti potravín pomáha znížiť zraniteľnosť spoločnosti voči potravinovým podvodom. Toto povedomie je čoraz rozšírenejšie a teraz sa dostalo aj na najvyššiu politickú úroveň. Komisia EÚ teraz revidovala nariadenie č. 852 a 3. marca 2021 ho prijala - ide o jeden z právnych základov bezpečnosti potravín v EÚ. Tu nájdete všetky informácie a súvislosti.

Kultúra bezpečnosti potravín sa dostala do hlavného prúdu hygienických požiadaviek. Po tom, čo Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín (GFSI) vo februári 2020 v tomto zmysle aktualizovala svoje kritériá auditu, teraz v marci 2021 kultúra bezpečnosti potravín získala trvalé miesto aj v právnych predpisoch EÚ. Nové požiadavky sú stanovené v nariadení EÚ 2021/382, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu (ES) č. 852/2004.

Základné informácie

Zavedenie požiadaviek na kultúru bezpečnosti potravín na úrovni EÚ súvisí s Potravinovým kódexom. Codex Alimentarius je súbor medzinárodných potravinových noriem prezentovaných v jednotnej forme. Vychádza z predpokladov a rozhodnutí tzv. komisie Codex Alimentarius, spoločného orgánu Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Organizácie Spojených národov. Normy Kódexu slúžia ako referencia pre medzinárodný obchod s potravinami.

Komisia Codex Alimentarius má tri ciele:

  • chrániť zdravie spotrebiteľov
  • zabezpečiť spravodlivé postupy v medzinárodnom obchode s potravinami
  • Koordinovať všetku prácu v oblasti potravinových noriem, ktorú vykonávajú medzinárodné vládne a mimovládne organizácie.

Všetky členské krajiny EÚ sú členmi Komisie Codex Alimentarius. V roku 2003 sa k nej pripojila aj Európska únia. S krajinami EÚ si rozdeľuje zodpovednosť podľa stupňa harmonizácie ich právnych predpisov.

Čo sa zmení a kedy?

V septembri 2020 prijala Komisia Codex Alimentarius revíziu svojej globálnej normy pre všeobecné zásady hygieny potravín (CXC 1-1969). Revidovaná norma CXC 1-1969 zavádza pojem kultúry bezpečnosti potravín ako všeobecnú zásadu. Kultúra bezpečnosti potravín zvyšuje bezpečnosť potravín zvyšovaním povedomia a zlepšovaním správania zamestnancov v potravinárskych prevádzkach. Tento vplyv na bezpečnosť potravín bol preukázaný vo viacerých vedeckých publikáciách.

Zmena normy Codex a očakávania spotrebiteľov a obchodných partnerov, že potraviny vyrobené v EÚ spĺňajú túto normu, si vyžadujú zahrnúť všeobecné požiadavky na kultúru bezpečnosti potravín do nariadenia EÚ.

Tu si môžete pozrieť rozhodnutie o nariadení (ES) č. 852/2004.

Prečo je kultúra bezpečnosti potravín taká dôležitá?

Cieľom kultúry bezpečnosti potravín je zvýšiť povedomie a zlepšiť správanie zamestnancov v podnikoch. Kultúra, ktorá oceňuje bezpečnosť potravín, ukazuje zamestnancom priamo aj nepriamo, že bezpečnosť potravín je dôležitá a potrebná na dosiahnutie úspechu v podnikaní. To ovplyvňuje správanie a pomáha zabezpečiť, aby zamestnanci konali správne. Ak chcete získať viac informácií o tom, čo je kultúra bezpečnosti potravín a ako ju hodnotiť a udržiavať, obráťte sa na nás.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...