Po šesťmesačnom prechodnom období sa nové vydanie normy BRCGS pre bezpečnosť potravín začalo uplatňovať 1. februára 2023. Aby sme vám pomohli pripraviť sa na nové vydanie, načrtneme vám kľúčové zmeny.

Čo je nové v systéme BRCGS Food 9?

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním obsahuje vydanie 9 normy BRCGS Food niekoľko významných zmien. Podľa BRCGS sa v novom vydaní kladie dôraz na kľúčové témy, aby sa zabezpečila globálna použiteľnosť normy. Do kľúčových oblastí uvedených nižšie bolo pridaných niekoľko nových ustanovení:

 • Integrácia referenčných požiadaviek Globálnej iniciatívy pre bezpečnosť potravín (GFSI 2020)
 •  Jasné požiadavky na implementáciu a dodržiavanie príslušných právnych predpisov.
 • Podrobné požiadavky na rozvoj kultúry bezpečnosti potravín
 • Revízia oddielu plán bezpečnosti potravín s cieľom zosúladiť ho s aspektom validácie Codex Alimentarius.
 • Jasné a podrobné požiadavky na externé spracovanie.
 • Rozšírenie požiadaviek na ochranu potravín a potravinové podvody
 • Podrobné požiadavky na prevádzkové miesta vyrábajúce krmivá pre domáce zvieratá a krmivá pre zvieratá
 • Nový oddiel s požiadavkami na prevádzky, ktoré dokončujú prvotnú konverziu živočíšnych produktov (napr. červeného mäsa, hydiny alebo rýb), (ako sú bitúnky alebo rybárstvo).
 • Povinný neohlásený audit každé 3 roky
 • Opätovné zavedenie možnosti zmiešaného ohláseného auditu pri recertifikácii, ktorý pozostáva z auditu na diaľku a následného auditu na mieste

Tieto opatrenia sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Kľúčové zmeny v požiadavkách pre vydanie 9 v porovnaní s vydaním 8

Tieto zmeny, uvedené v poradí oddielov 1 až 9, sú uvedené nižšie.  Požiadavky v oddieloch 1 až 7 sa vzťahujú na všetky kroky procesu s nasledujúcimi výnimkami:

Bod 5.8 sa vzťahuje len na miesta výroby, spracovania alebo balenia krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre zvieratá

bod 5.9 sa vzťahuje len na prvotnú konverziu zvierat (ako sú bitúnky alebo rybolov)

bod 8 sa vzťahuje len na výrobné zariadenia s vysokým rizikom, s vysokou mierou starostlivosti alebo s vysokou mierou starostlivosti o okolie

bod 9 sa vzťahuje len na obchodované produkty, ide o dobrovoľnú časť

Oddiel 1: Záväzok vrcholového manažmentu

1.1.2 Kultúra bezpečnosti a kvality potravín

Po zavedení a počiatočnej implementácii kultúry bezpečnosti potravín v otázke 8 sa v tejto novej otázke naďalej kladie dôraz na dosiahnutie pozitívnej zmeny kultúry v spoločnosti. Cieľom normy je podporiť zmeny správania potrebné na zlepšenie kultúry. Týka sa to najmä informovanosti zamestnancov na pracovisku, pokiaľ ide o činnosti súvisiace s bezpečnosťou výrobkov a jej dodržiavanie. Existuje požiadavka, aby pracovisko malo plán na udržanie a rozvoj kultúry bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci pracoviska. V bode 1.1.2 normy BRCGS Food 9 sú definované príklady takýchto činností:

1.1.2 The site’s senior management shall define and maintain a clear plan for the development and continuing improvement of a food safety and quality culture. The plan shall include measures needed to achieve a positive culture change.
This shall include:

 • defined activities involving all sections of the site that have an impact on product safety. As a minimum, these activities shall be designed around:

- clear and open communication on product safety
- training
- feedback from employees
- the behaviours required to maintain and improve product safety processes performance measurement of activities related to the safety, authenticity, legality and quality of products

 • an action plan indicating how the activities will be undertaken and measured, and the intended timescales
 • a review of the effectiveness of completed activities.

The plan shall be reviewed and updated at least annually, at a minimum.

Oddiel 2: Plán bezpečnosti potravín - HACCP

Zásady HACCP platného Potravinového kódexu ovplyvnili revíziu niektorých ustanovení v novom vydaní. Prevádzkam sa odporúča vyhnúť sa viacerým plánom s odlišnou terminológiou, ale nie je potrebné prijať terminológiu normy.

2.7.4 Where the control of a specific food safety hazard is achieved through prerequisite programmes (see section 2.2) or control measures other than critical control points (CCPs; see clause 2.8.1), this shall be stated and the adequacy of the programme to control the specific hazard validated

Toto ustanovenie vyžaduje len validáciu špecifických programov predpokladov na minimalizáciu alebo odstránenie špecifického nebezpečenstva (v prevádzkových PRP podľa normy ISO 22000). Napríklad čistenie krížovej kontaminácie alergénmi (bod 5.3.8) alebo zabezpečenie primeranej teploty chladiarenského skladu aj počas skladovania a úplného skladovania s cieľom zabrániť riziku rastu baktérií. Všetky ostatné programy predbežných podmienok, ako je kontrola škodcov, hygiena zamestnancov alebo školenia, nie sú zahrnuté, rovnako ako všeobecné čistenie podláh alebo stien.

Požiadavky v bode 2.12 týkajúce sa "Overenia plánu HACCP a stanovenia postupov overovania" (ekvivalentné kroku 11, zásade 6 potravinového kódexu) sú nové. Táto nová požiadavka odráža odporúčanie zo Všeobecných zásad bezpečnosti potravín Codex Alimentarius týkajúce sa validácie kontrol bezpečnosti potravín. Zmeny plánov HACCP alebo plánov bezpečnosti potravín, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť výrobkov, sa pred zavedením skontrolujú, aby sa zabezpečilo, že účinne kontrolujú identifikované nebezpečenstvo.

Oddiel 3: Bezpečnosť potravín a systém riadenia kvality

3.4 Interné audity: V bode 1.1.4 "Stretnutia manažmentu k preskúmaniu" sa v rámci preskúmania manažmentom požadujú výsledky interných auditov, ktoré však nie sú podrobne opísané. Tu požadovaný záznam z preskúmania vedením je preskúmanie súhrnu výsledkov akčného plánu, ktoré vznikli počas interných auditov. Týka sa to nielen interných auditov, ale aj programu zdokumentovaných inšpekcií alebo hygienických inšpekcií či inšpekcií na mieste.


3.5.4 Externé spracovanie: Boli pridané nové požiadavky na zabezpečenie toho, aby sa v pláne HACCP pracoviska zohľadnili externe zadávané procesy a aby sa požiadavky dohodli a zaznamenali v špecifikácii. Definícia externého spracovania bola jasne a podrobne uvedená v komplexnom vyhlásení o zámere Je dôležité, aby sa bezpečnosť potravín zachovala počas celého procesu externého spracovania.


Analýza koreňových príčin požadovaná v časti 3.7 Nápravné a preventívne opatrenia bola objasnená, aby sa zabezpečil konzistentný prístup a lepšie prepojenie s ostatnými časťami na účely neustáleho zlepšovania.

Oddiel 4: Normy pre lokalitu

4.2 Ochrana potravín: Tento oddiel uvádza požiadavky na ochranu potravín. Tieto požiadavky si vyžadujú predovšetkým posúdenie rizík potenciálnych rizík zámernej kontaminácie na pracovisku. Posúdenie rizika však možno spojiť aj s požiadavkami uvedenými v oddiele 5.4 Pravosť výrobku, tvrdenia a kontrolný reťazec, v ktorom sa hodnotí falšovanie surovín mimo miesta výroby (potravinový podvod).
V prípade hygieny sa pozornosť sústredila na vybavenie so zreteľom na najčastejšie sa vyskytujúce nezhody. Niekoľko ďalších noriem a usmernení o osvedčených postupoch poskytuje podrobné odporúčania pre hygienické vybavenie a zariadenia. Časť 4.6 Zariadenia bola preto úplne prepracovaná, aby bola v súlade so súčasnými osvedčenými postupmi:

 • zohľadnenie pri nákupe nového zariadenia alebo zariadenia, ktoré je na pracovisku nové.
 • požiadavky na mobilné zariadenia
 • konštrukcia zariadení a ich vhodnosť na použitie v potravinárskej výrobe, bežne označovaná ako "hygienická konštrukcia", sa od vydania vydania 8 výrazne vyvinula
 • nákup zariadenia: nové, renovované, použité zariadenie
 • nové ustanovenia pre inštaláciu (alebo uvedenie do prevádzky)
 • nové ustanovenia pre mobilné a statické zariadenia

Oddiel 5: Kontrola výrobku

5.4.7 Bola tu doplnená nová požiadavka na overovanie tvrdení o výrobku na etiketách.

V časti 5.6 Kontrola výrobkov, skúšky výrobkov na mieste a laboratórne analýzy sa zmenilo číslovanie, obsah článkov z vydania 8 bol mierne upravený.

5.8 Požiadavky na potraviny pre spoločenské zvieratá a krmivá pre zvieratá

Tu bol spresnený názov, namiesto krmiva pre zvieratá vo verzii 8 sa teraz ustanovenie vzťahuje na krmivo pre domáce zvieratá a krmivo pre zvieratá. Boli stanovené nové požiadavky pre výrobcov.

Nové ustanovenie 5.9 Primárna konverzia živočíšnych produktov

V prípade, že sa na pracovisku dokončuje primárna konverzia zvierat alebo spracovanie mäsa (napr. červeného mäsa, hydiny alebo rýb), vyžadujú sa osobitné kontroly, aby sa zabezpečilo, že potraviny sú počas spracovania zvierat bezpečné a vhodné na zamýšľané použitie.

Oddiel 6.1 Kontrola operácií

V tomto oddiele je nové ustanovenie, ktoré vyžaduje, aby napr. vedľajšie produkty mimo rozsahu auditu neohrozovali bezpečnosť kontrolovaných výrobkov.

 
Oddiel 7.4 Ochranné odevy

7.4.3 V bode 8 bolo uvedené "testovanie účinnosti čistenia", teraz sa vyžaduje "overenie účinnosti čistenia".
 

Oddiel 8 Rizikové zóny výroby - vysoké riziko, vysoká starostlivosť a okolitá vysoká starostlivosť

nový bod 8.2.3 Požiadavky na odnímateľné steny v zónach s vysokým rizikom alebo vysokou starostlivosťou.
nový bod 8.5.4 Zariadenia CIP sa musia používať buď len pre určené oblasti (samostatné systémy pre vysoko rizikové oblasti, oblasti s vysokou starostlivosťou a ostatné výrobné oblasti), alebo s kontrolnými systémami, ak sa používajú vo všetkých oblastiach.
8.7.1 V bode 8 sa uvádzalo "testovanie účinnosti čistenia", teraz sa vyžaduje " validácia účinnosti čistenia".

Oddiel 9: Požiadavky na obchodované výrobky

Táto požiadavka umožňuje, aby audit zahŕňal manipuláciu s výrobkami, ktoré zvyčajne patria do rozsahu pôsobnosti normy a sú skladované na mieste, ale nie sú tam vyrábané, spracovávané, balené alebo označované. Spoločnosť musí zaviesť postupy na zabezpečenie toho, aby bol hotový výrobok bezpečný, spĺňal zákonné požiadavky a bol vyrobený v súlade so špecifikáciami výrobku. Tento oddiel 9 zostáva dobrovoľný.

Nový oddiel 9.1 Plán bezpečnosti potravín - HACCP so samostatným obchodovaným výrobkom alebo obchodovaným výrobkom integrovaným do existujúceho plánu HACCP o príjme, skladovaní a expedícii tovaru sa umiestňuje pred už existujúce oddiely vydania 8, pričom ostatné oddiely majú vyššiu úroveň číslovania.

Ktorý je dátum nadobudnutia účinnosti 9. vydania potravinového kódexu BRCGS?

Uplatňovanie normy BRCGS Issue 9 je povinné pre všetky audity, ktoré sa uskutočnia po 1. februári 2023. Pred týmto dátumom nie je možná certifikácia podľa nového vydania. Ak sa váš audit má uskutočniť pred 1. februárom 2023, budete auditovaní podľa vydania 8 normy. Ak je váš ďalší audit neohlásený a blíži sa dátum splatnosti vášho ďalšieho auditu začiatkom roka 2023, stále môžete byť auditovaní podľa vydania 8. Dôrazne vám však odporúčame, aby ste sa pripravili a vykonali zmeny vo svojich systémoch včas po zverejnení štandardu bez ohľadu na to, kedy sa má váš audit uskutočniť.

Pracovisko si môže vybrať jednu z troch možností auditu vydania 9:

1. Ohlásený program auditu (s povinným neohláseným auditom každé 3 roky)
2. Zmiešaný oznámený program auditu (pozostávajúci z auditu na diaľku, po ktorom nasleduje audit na mieste, s povinným neohláseným auditom každé 3 roky).
3. Program neohláseného auditu

Kde môžem získať nový štandard?

Norma je k dispozícii na stránke BRCGS.com v záložke "Naše normy" a výberom položky Bezpečnosť potravín Po registrácii si môžete bezplatne stiahnuť celú normu vo formáte PDF určenom len na čítanie alebo si objednať papierovú verziu či stiahnuť nechránený súbor PDF za poplatok.

Kde môžem získať nový štandard?

Norma je k dispozícii na stránke BRCGS.com v záložke "Naše normy" a výberom položky Bezpečnosť potravín Po registrácii si môžete bezplatne stiahnuť celú normu vo formáte PDF určenom len na čítanie alebo si objednať papierovú verziu či stiahnuť nechránený súbor PDF za poplatok.

Ako vám môže spoločnosť DQS pomôcť

- Školenie
- Predbežné hodnotenie na zistenie prípadných nedostatkov
- Certifikácia podľa BRCGS Food Issue 9

Váš partner pre certifikáciu BRCGS Food 9

Tu sa dozviete, ako funguje certifikácia BRCGS Food 9.

dozvedieť sa viac
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...