Nakon šestomjesečnog prijelaznog razdoblja novo izdanje standarda BRCGS Food Safety stupit će na snagu 1. veljače 2023. godine. Kako bismo Vam pomogli pripremiti se za novo izdanje, predstavljamo vam ključne promjene.

Što je novo u standardu BRCGS Food 9?

U usporedbi sa svojim prethodnikom, 9. izdanje standarda BRCGS Food sadrži niz značajnih promjena. Prema organizaciji BRCGS novo izdanje naglašava glavne teme kako bi se osigurala globalna primjenjivost norme. Dolje navedenim ključnim područjima dodano je nekoliko novih točaka:

 • Integracija refrentnih vrijednosti Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI 2020)
 • Jasni zahtjevi za provedbu i usklađenost s relevantnim zakonima
 • Detaljni zahtjevi za razvoj kulture sigurnosti hrane
 • Revizija poglavlja o planu za sigurnost hrane s ciljem usklađivanja s aspektom validacije norme Codex Alimentarius
 • Jasni i detaljni zahtjevi za eksternalizaciju obrade
 • Proširenje zahtjeva za obranu hrane i prijevaru s hranom
 • Detaljni zahtjevi za operativne lokacije koje proizvode hranu za kućne ljubimce i krmiva
 • Novo poglavlje sa zahtjevima za lokacije koje završavaju animalnu primarnu preradu (npr. za crveno meso, perad ili ribu), (poput klaonica ili ribarnica)
 • Obavezan nenajavljeni audit svake tri godine
 • Ponovno uvođenje opcije kombiniranog najavljenog audita za recertifikacije koji se sastoji od audita na daljinu nakon kojeg slijedi audit na lokaciji

U nastavku ćemo ih detaljnije objasniti.

Ključne promjene zahtjeva u 9. izdanju u usporedbi s 8. izdanjem 

Ove su promjene navedene u nastavku i poredane redoslijedom Poglavlja 1 do 9. Zahtjevi u poglavljima 1 do 7 odnose se na sve procesne korake, uz sljedeće iznimke:

5.8 se odnosi samo na lokacije koje proizvode, prerađuju ili pakiraju hranu za kućne ljubimce ili krmiva

5.9 se odnosi samo na animalnu primarnu preradu (poput klaonica ili ribarnica) 

8 se odnosi samo na proizvodne objekte visokog rizika, visoke njege ili visoke njege ambijenta 

9 se odnosi samo na proizvode kojima se trguje, to je dobrovoljno poglavlje 

Poglavlje 1: Predanost višeg rukovodstva 

1.1.2 Kultura sigurnosti hrane i kvalitete

Nakon uvođenja i početne primjene kulture sigurnosti hrane u 8. izdanju, u ovom izdanju fokus je i dalje na postizanju pozitivne promjene kulture unutar organizacije. Cilj standarda je poticati promjene u ponašanju potrebne za poboljšanje kulture. To se posebno donosi na svijest zaposlenika na lokaciji u pogledu aktivnosti za sigurnost proizvoda i usklađenosti. Postoji zahtjev da lokacija mora imati plan za održavanje i razvoj kulture sigurnosti proizvoda i kvalitete na lokaciji. Točka 1.1.2 9. izdanja standarda BRCGS Food definira primjere takvih aktivnosti:

1.1.2 Više rukovodstvo na lokaciji mora definirati i održavati jasan plan za razvoj i stalno poboljšavanje kulture sigurnosti hrane i kvalitete. Plan mora uključivati mjere potrebne za postizanje pozitivne promjene kulture. One uključuju:

 • definirane aktivnosti koje uključuju sve dijelove lokacije koji imaju utjecaj na sigurnost proizvoda. Te aktivnosti moraju obuhvaćati barem:

- jasnu i otvorenu komunikaciju o sigurnosti proizvoda
- treninge
- povratne informacije od zaposlenika
- ponašanja potrebna za održavanje i poboljšanje mjerenja učinka procesa za sigurnost proizvoda kod aktivnosti koje se odnose na sigurnost, autentičnost, zakonitost i kvalitetu proizvoda.

 • akcijski plan koji pokazuje kako će se aktivnosti provesti i mjeriti, i predviđeni vremenski rokovi
 • pregled djelotvornosti izvršenih aktivnosti.

Plan se revidira i ažurira najmanje jednom godišnje.

Poglavlje 2: Plan sigurnosti hrane - HACCP

HACCP načela trenutne norme Codex Alimentarius utjecala su na reviziju nekih točaka u novom izdanju. Lokacijama se preporuča izbjegavanje višestrukih planova s različitom terminologijom, ali nije potrebno koristiti terminologiju standarda.

2.7.4 Ako se kontrola određene opasnosti za sigurnost hrane postiže preduvjetnim programima (vidi poglavlje 2.2) ili kontrolnim mjerama koje nisu kritične kontrolne točke (CCP - critical control point; vidi točku 2.8.1), to se mora navesti i primjerenost programa za kontrolu određene opasnosti potvrditi. 

Ova točka zahtijeva samo potvrdu određenih preduvjetnih programa za minimiziranje ili uklanjanje određene opasnosti (u ISO 22000 su to operativni preduvjetni programi). Na primjer, čišćenje unakrsne kontaminacije elergenima (točka 5.3.8) ili osiguranje primjerene temperature hladnog skladištenja za vrijeme punjenja skladišta i u punom skladštu kako bi se spriječio rizik od rasta bakterija. Svi drugi preduvjetni programi, poput suzbijanja štetnika, higijene ili treninga osoblja nisu uključeni, a nije ni općenito čišćenje podova ili zidova. 

Zahtjevi iz točke 2.12 za "Validaciju HACCP plana i uspostavu postupaka verifikacije" (ekvivalent Koraku 11 Codex Alimentariusa, Načelu 6) su novi. Ovaj novi zahtjev odražava preporuku iz Općih načela za sigurnost hrane Codex Alimentariusa za validaciju kontrola sigurnosti hrane. Promjene u HACCP-u ili u planovima sigurnosti hrane koje mogu utjecati na sigurnost proizvoda, moraju se provjeriti kako bi se osiguralo da djelotvorno kontroliraju identificiranu opasnost prije implementacije.

Poglavlje 3: Sigurnost hrane i sustav upravljanja kvalitetom

3.4 Interni auditi: U točki 1.1.4 "Sastanci za ocjenu uprave", ocjena uprave traži rezultate internih audita, ali nisu detaljno opisani. Unos ocjene uprave koji se traži je pregled sažetka rezultata akcijskih planova koji proizlaze iz internih audita. To se ne odnosi samo na interne audite, već i na program dokumentiranih inspekcija ili inspekcija higijene ili lokacija.

3.5.4 Vanjska obrada: Dodani su novi zahtjevi kako bi se osiguralo da su vanjski procesi razmotreni u HACCP planu lokacije, a zahtjevi su dogovoreni i zabilježeni u specifikaciji. Definicija vanjske obrade je jasno i detaljno predstavljena u sveobuhvatnoj izjavi o namjeri. Važno je održavati sigurnost hrane kroz cijeli proces vanjske obrade.

Analiza temeljnih uzroka koja se traži u točki 3.7 Popravne i preventivne radnje je pojašnjena kako bi se osigurao dosljedan pristup i bolja povezanost s drugim dijelovima za stalno poboljšavanje. 

Poglavlje 4: Standardi lokacije

4.2 Obrana hrane: Ovo poglavlje navodi zahtjeve za obranu hrane. Ti zahtjevi primarno traže procjenu potencijalnih rizika od namjerne kontaminacije na lokaciji. Međutim, procjena rizika se može kombinirati i sa zahtjevima iz poglavlja 5.4 Autentičnost proizvoda, tvrdnje i lanac nadzora, koje ocjenjuje krivotvorenje sirovina van lokacije (prijevara s hranom). 

U pogledu higijene naglasak je na opremi u smislu najčešćih nesukladnosti. Nekoliko drugih standarda i smjernica za najbolju praksu daju detaljne preporuke za higijensku opremu i uređaje. Poglavlje 4.6 Oprema je stoga u potpunosti revidirano kako bi se uskladilo s trenutnom dobrom praksom: 

 • Razmatranje higijene kod nabave nove opreme ili opreme koja je nova na lokaciji
 • Zahtjev za pokretnu opremu
 • Dizajn opreme i njegova prikladnost za upotrebu u proizvodnji hrane, što se uobičajeno naziva "higijenski dizajn", je značajno napredovao od objave 8. izdanja
 • Nabava opreme: nove, renovirane, rabljene opreme
 • Nove točke za instalaciju (ili puštanje u rad)
 • Nove točke zapokretnu i ststaičnu opremu

Poglavlje 5: Kontrola proizvoda

5.4.7 Dodan je novi zahtjev za validaciju tvrdnji o proizvodima na etiketama.

Označavanje u poglavlju 5.6 Inspekcija proizvoda, testiranje proizvoda na lokaciji i laboratorijska analiza na lokaciji je izmijenjeno, sadržaj točaka iz 8. izdanja je malo prilagođen.

5.8 Zahtjevi za hranu za kućne ljubimce i krmiva

Pojašnjen je naslov, umjesto krmiva u 8. izdanju točka se sada odnosi na hranu za kućne ljubimce i krmiva. Uspostavljeni su novi zahtjevi za proizvođače. 

Nova točka 5.9 Animalna primarna prerada

Na lokacijama gdje se vrši animalna primarna prerada ili prerada mesa (npr. za crveno meso, perad ili ribu), potrebne su određene kontrole kako bi se osiguralo da je hrana sigurna i prikladna za svoju namjeravanu upotrebu tijekom obrade životinja.

Poglavlje 6.1 Kontrola provedbe

Ovom je poglavlju dodana nova točka koja zatijeva da npr. nusproizvodi izvan opsega audita ne ugrožavaju sigurnost proizvoda unutar opsega audita.

Poglavlje 7.4 Zaštitna odjeća

7.4.3 8. izdanje navodi "testiranje djelotvornosti čišćenja", sada se traži "validacija djelotvornosti čišćenja".

Poglavlje 8 Zone rizika u proizvodnji - visoki rizik, visoka njega i visoka njega ambijenta

novo 8.2.3 Zahtjevi za uklonjive zidove u područjima visokog rizika i visoke njege.
novo 8.5.4 CIP oprema mora se koristiti ili samo za određena područja (odvojeni sustavi za proizvodna područja visokog rizika, visoke njege ili druga proizvodna područja) ili sa sustavima za kontrolu ako se koriste u svim područjima.
8.7.1 8. izdanje navodi "testiranje djelotvornosti čišćenja", sada se traži "validacija djelotvornosti čišćenja".

Poglavlje 9: Zahtjevi za proizvode kojima se trguje 

Ovaj zahtjev omogućuje da se tijekom audita pregleda i rukovanje proizvodima koji su obično unutar opsega standarda i skladište se na lokaciji, ali nisu tamo proizvedeni, prerađeni, pakirani ili označeni. Organizacija mora uspostaviti postupke za osiguranje da je gotovi proizvod siguran, usklađen sa zakonskim zahtjevima i proizveden u skladu sa specifikacijama proizvoda. Ovo 9. poglavlje je i dalje izborno.

Nova točka 9.1 Plan sigurnosti hrane - HACCP sa zasebnim proizvodima kojima se trguje ili proizvod kojim se trguje integriran u postojeći HACCP plan za prijem, skladištenje i otpremu robe stavljen je ispred već postojećih poglavlja 8. izdanja, dok je preostalim dijelovima dodijeljena viša razina numeriranja.

Kada 9. izdanje standarda BRCGS Food stupa na snagu?

Primjena 9. izdanja BRCGS standarda obavezna je za sve audite od 1. veljače 2023. godine. Prije toga certifikacija prema novom izdanju nije moguća. Ako je vaš audit planiran za prije 1. veljače 2023., provest će se prema 8. izdanju standarda. Ako vam slijedi nenajavljeni audit i blizu ste roka za sljedeći audit početkom 2023. godine, moguće je da će se audit još uvijek provesti prema 8. izdanju. No, preporučamo da se pripremite i napravite izmjene u sustavima odmah nakon objave standarda, bez obzira na rok za vaš audit. 

Lokacija može birati između tri opcije za audit prema 9. izdanju:

1. Najavljeni program audita (s obveznim nenajavljenim auditom svake 3 godine)
2. Kombinirani najavljeni program audita (koji se sastoji od audita na daljinu, nakon kojeg slijedi audit na lokaciji, s obveznim nenajavljenim auditom savek 3 godine)
3. Nenajavljeni program audita

Gdje mogu dobiti novi standard?

Standard je dostupan na BRCGS.com u kategoriji "Our Standards" i odabirom Food Safety nakon prijave možete preuzeti standard u obliku besplatne PDF datoteke samo za čitanje ili naručiti papirnatu verziju ili preuzeti nezaštićenu PDF datoteu uz naknadu.

DQS – vaš partner za BRCGS certifikaciju

DQS je jedno od vodećih certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i standarde za održivost. Uz vas smo tijekom procesa certifikacije - planiranjem, iskusnim auditorima i detaljnim izvještajima o auditu.

Kako vam DQS može pomoći

•    Obuka
•    Pretprocjene za identifikaciju nedostataka
•    Certifikacija prema 9. izdanju standarda BRCGS Food.

Vaš partner za certifikaciju prema 9. izdanju BRCGS Food

Saznajte više o certifikaciji prema 9. izdanju standarda BRCGS Food.

Saznajte više
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...