Nakon prelaznog perioda od šest meseci, novo izdanje BRCGS standarda za bezbednost hrane počinje 1. februara 2023. Da bismo vam pomogli da se pripremite za novo izdanje, iznećemo vam ključne promene.

Šta je novo za BRCGS Food 9?

U poređenju sa prethodnim, verzija 9 BRCGS standarda za hranu sadrži niz značajnih promena. Prema BRCGS-u, novo izdanje naglašava ključne teme kako bi se osigurala globalna primenljivost standarda. Nekoliko novih klauzula je dodato u ključne oblasti navedene u nastavku:  

 

 • Integracija referentnih zahteva Globalne inicijative za bezbednost hrane (CFSI 2020) 
 • Jasni zahtevi za sprovođenje i poštovanje relevantnog zakonodavstva 
 • Detaljni zahtevi za razvoj kulture bezbednosti hrane 
 • Provera sekcije plana bezbednosti hrane radi usklađivanja sa aspektom validacije Codex Alimentarius 
 • Jasni i detaljni zahtevi za spoljnu obradu 
 • Proširivanje zahteva za odbranu hrane i prevare u hrani 
 • Detaljni zahtevi za operativne lokacije za proizvodnju hrane za kućne ljubimce za domaće životinje i stočnu hranu 
 • Novi odeljak sa zahtevima za lokacije koje završavaju primarnu konverziju životinja (npr. za crveno meso, živinu ili ribu), (kao štu klanice ili ribnaci) 
 • Obavezna nenajavljena provera svake 3 godine 
 • Ponovo uvođenje opcije kombinovane najavljene provere za resertifikaciju koja se sastoji od provere na daljinu, nakon čega sledi provera na licu mesta

Ovo će biti detaljnije objašnjeno u nastavku. 

 

Ključne promene u zahtevima za verzije 9 u poređenju sa verzijom 8

Ove promene, navedene po redosledu od 1 do 9, navedene su u nastavku. Zahtevi u odeljcima 1 do 7 primenjuju se na sve korake procesa, sa sledećim izuzecima:

 • 5.8 se odnosi samo na lokacije za proizvodnju, preradu ili pakovanje hrane za kućne ljubimce ili stočne hrane
 • 5.9 se odnosi samo na primarnu konverziju životinja (kao što su klanice ili ribarstvo)
 • 8 se odnosi samo na proizvodne objekte visokog rizika, visoke nege ili ambijentalne visoke nege
 • 9 se odnosi samo na proizvode kojima se trguje, ovo je dobrovoljni deo 

 

Odeljak 1: Obaveza višeg menadžmenta

1.1.2 Bezbednost hrane i kultura kvaliteta

Nakon uvođenja i početne implementacije kulture bezbednosti hrane u broju 8, fokus u ovom novom broju nastavlja da bude na postizanju pozitivne promene kulture unutar kompanije. Cilj standarda je da promoviše promene ponašanja koje su neophodne za poboljšanje kulture. Ovo se posebno odnosi na svest zaposlenih na lokaciji u vezi sa aktivnostima bezbednosti proizvoda i usaglašenosti. Postoji zahtev da lokacija ima plan za održavanje i razvoj kulture bezbednosti proizvoda i kvaliteta u okviru lokacije. Tačka 1.1.2 Standarda BRCGS Food 9 definiše primere takvih aktivnosti: 

 

1.1.2 The site’s senior management shall define and maintain a clear plan for the development and continuing improvement of a food safety and quality culture. The plan shall include measures needed to achieve a positive culture change.

This shall include:

 • defined activities involving all sections of the site that have an impact on product safety. As a minimum, these activities shall be designed around:

clear and open communication on product safety

training

feedback from employees

the behaviours required to maintain and improve product safety processes

performance measurement of activities related to the safety, authenticity, legality and quality of products

 • an action plan indicating how the activities will be undertaken and measured, and the intended timescales
 • a review of the effectiveness of completed activities.

The plan shall be reviewed and updated at least annually, at a minimum. 

 

Odeljak 2: Plan bezbednosti hrane – HACCP

HACCP principi trenutnog Codek Alimentariusa uticali su na proveru nekih klauzula u novom izdanju. Sajtovima se preporučuje da izbegavaju više planova sa različitom terminologijom, ali nije neophodno usvojiti terminologiju standarda.

2.7.4 Where the control of a specific food safety hazard is achieved through prerequisite programmes (see section 2.2) or control measures other than critical control points (CCPs; see clause 2.8.1), this shall be stated and the adequacy of the programme to control the specific hazard validated

 

Ova klauzula zahteva samo validaciju posebnih programa preduslova za minimiziranje ili eliminisanje specifične opasnosti (u operativnim PRP-ovima ISO 22000). Na primer, čišćenje unakrsne kontaminacije alergenom (klauzula 5.3.8) ili obezbeđivanje adekvatne temperature skladištenja na hladnom i tokom skladištenja i potpunog skladištenja kako bi se sprečio rizik od razvoja bakterija. Svi ostali programi preduslova, kao što su kontrola štetočina, higijena osoblja ili obuka nisu uključeni, kao ni opšte čišćenje poda ili zidova.

Zahtevi pod 2.12 za „Validirajte HACCP plan i uspostavite procedure verifikacije“ (ekvivalentno Codex Alimentarius Korak 11, princip 6) su novi. Ovaj novi zahtev odražava preporuku Codex Alimentarius Opštih principa bezbednosti hrane za validaciju kontrola bezbednosti hrane. Promene HACCP-a ili planova za bezbednost hrane koje mogu uticati na bezbednost proizvoda, proveravaće se kako bi se osiguralo da efektivno kontrolišu identifikovanu opasnost pre primene. 

Odeljak 3: Bezbednost hrane i sistem upravljanja kvalitetom 

 

3.4 Interne provere: Pod klauzulom 1.1.4 „Sastanci za pregled menadžmenta“, pregled menadžmenta zahteva rezultate internih provera, ali oni nisu detaljno opisani. Unos za pregled menadžmenta koji je ovde potreban je pregled rezimea rezultata akcionog plana koji nastaju tokom internih provera. Ovo se ne odnosi samo na interne provere, već i na program dokumentovanih inspekcija ili higijenskih ili inspekcija na lokaciji.

3.5.4 Obrada spoljnih saradnika: Dodati su novi zahtevi kako bi se osiguralo da se procesi eksternalizovane obrade uzmu u obzir u HACCP planu lokacije i da su zahtevi dogovoreni i zabeleženi u specifikaciji. Definicija spoljne prerade je jasno i detaljno predstavljena u sveobuhvatnoj izjavi o namerama. Važno je da se bezbednost hrane održava tokom celog procesa proizvodnje. 

Analiza osnovnog uzroka potrebna u odeljku 3.7 Korektivne i preventivne radnje je razjašnjena da bi se obezbedio dosledan pristup i da bi se obezbedila bolja povezanost sa drugim odeljcima radi stalnog poboljšanja. 

 

Odeljak 4: Standardi lokacije

4.2 Odbrana hrane: Ovaj odeljak navodi zahteve za odbranu hrane. Ovi zahtevi prvenstveno zahtevaju procenu rizika potencijalnih rizika od namerne kontaminacije na lokaciji. Međutim, procena rizika se takođe može kombinovati sa zahtevima iz odeljka 5.4 Autentičnost proizvoda, potraživanja i lanac nadzora, koji procenjuje falsifikovanje sirovina van lokacije (prevara sa hranom).

Za higijenu, fokus je stavljen na opremu s obzirom na najčešće neusaglašenosti. Nekoliko drugih standarda i smernica za najbolju praksu pružaju detaljne preporuke za higijensku opremu i uređaje. Odeljak 4.6 Oprema je stoga potpuno ocenjena kako bi se uskladio sa trenutnom dobrom praksom: 

 

 • Razmatranje prilikom kupovine nove opreme ili opreme koja je nova na lokaciji 
 • Zahtevi za mobilnu opremu 
 • Dizajn opreme i njena pogodnost za upotrebu u proizvodnji hrane, koji se obično naziva "higijenski dizajn", značajno je evaluirao od objavljivanja verzije 8 
 • Nabavka opreme: nova, renovirana, polovna oprema 
 • Nove klauzule za instalaciju (ili puštanje u rad) 
 • Nove klauzule za mobilnu i statičku opremu 

Odeljak 5: Kontrola proizvoda

5.4.7 Ovde je dodat novi zahtev za validaciju tvrdnji o proizvodima na etiketama.

Numeracija u odeljku 5.6 Inspekcija proizvoda, ispitivanje proizvoda na licu mesta i laboratorijske analize je promenjena, sadržaj klauzula iz broja 8 je malo izmenjen.

5.8 Zahtevi za hranu za kućne ljubimce i stočnu hranu

Ovde je naslov pojašnjen, umesto hrane za životinje u verziji 8 klauzula se sada odnosi na hranu za kućne ljubimce i hranu za životinje. Ustanovljeni su novi zahtevi za proizvođače.

Nova klauzula 5.9 Primarna konverzija životinja

Kada lokacija završi primarnu konverziju životinja ili preradu mesa (npr. za crveno meso, živinu ili ribu), potrebne su posebne kontrole kako bi se osiguralo da je hrana bezbedna i pogodna za nameravanu upotrebu tokom prerade životinja.

Odeljak 6.1 Kontrola operacija

U ovom odeljku postoji nova klauzula koja zahteva da se npr. nusproizvodi izvan delokruga provere ne ugrožavaju bezbednost revidiranih proizvoda.

Odeljak 7.4 Zaštitna odeća

7.4.3 U izdanju 8 je navedeno "testiranje efikasnosti čišćenja", sada je potrebna "potvrda efikasnosti čišćenja". 

 

Odeljak 8 Zone rizika proizvodnje – visok rizik, visoka briga i ambijentalna velika briga

novo 8.2.3 Zahtevi za uklonjive zidove u područjima sa visokim rizikom ili visokom negom.

novo 8.5.4 CIP oprema će se koristiti ili samo za određene oblasti (odvojeni sistemi za visokorizične i druge proizvodne oblasti) ili sa kontrolnim sistemima ako se koriste u svim oblastima.

8.7.1 U izdanju 8 je navedeno „testiranje efikasnosti čišćenja“, a sada je potrebna „validacija efikasnosti čišćenja“.

Odeljak 9: Zahtevi za proizvode kojima se trguje 

Ovaj zahtev omogućava da provera uključi rukovanje proizvodima koji su obično u okviru standarda i koji se čuvaju na lokaciji, ali nisu tamo proizvedeni, obrađeni, pakovani ili obeleženi. Kompanija će uspostaviti procedure kako bi osigurala da je gotov proizvod bezbedan, da je u skladu sa zakonskim zahtevima i da je proizveden u skladu sa specifikacijama proizvoda. Ovaj odeljak 9 ostaje dobrovoljan.

Novi odeljak 9.1 Plan bezbednosti hrane – HACCP sa posebnim trgovačkim proizvodom ili proizvodom koji se trguje integrisan u postojeći HACCP plan o prijemu, skladištenju i otpremi robe stavlja se ispred već postojećih odeljaka broja 8, s tim da se preostalim odeljcima daje viši nivo numeracije.

Koji je datum stupanja na snagu BRCGS Food 9?

Primena BRCGS standardnog izdanja 9 je obavezna za sve provere koje se održavaju nakon 1. februara 2023. Pre toga, sertifikacija prema novom izdanju nije moguća. Ako vaša provera dospeva pre 1. februara 2023. godine, bićete ocenjeni u skladu sa verzijom 8 Standarda. Ako je vaša sledeća provera nenajavljena i blizu ste roka za sledeću proveru početkom 2023. godine, i dalje biste mogli da budete ocenjeni u skladu sa verzijom 8. Mi bismo, međutim, toplo preporučili da se pripremite i unesete izmene u svoje sisteme rano nakon standard je objavljen, bez obzira na to kada je vaša provera dospela. 

Sajt može da bira između tri opcije provere za 9. problem: 

 

 • 1. Najavljeni program provere (sa obaveznom nenajavljenom proverom svake 3 godine) 
 • 2. Kombinovani najavljeni program provere (koji se sastoji od provere na daljinu, praćene proverom na licu mesta, uz obaveznu nenajavljenu proveru svake 3 godine) 
 • 3. Program nenajavljene provere 

Gde mogu da nabavim novi Standard?

Standard je dostupan na BRCGS.com pod karticom „Naši standardi“ i odabirom Bezbednost hrane Nakon registracije, možete besplatno preuzeti kompletan standard kao PDF datoteku samo za čitanje ili naručiti papirnu verziju ili preuzeti nezaštićenu PDF datoteku uz naknadu. 

 

DQS - Vaš partner za BRCGS sertifikaciju hrane

DQS je jedno od vodećih sertifikacionih tela za sisteme upravljanja kvalitetom i standarde održivosti. Mi smo na vašoj strani tokom procesa sertifikacije - sa neometanim planiranjem provere, iskusnim ocenjivačima i detaljnim izveštajem provere. 

Kako vas DQS može podržati 

 

 • Obuka 
 • Prethodno ocenjivanje da bi se identifikovale sve praznine 
 • Sertifikacija prema BRCGS Food Issue 9 

Vaš partner za BRCGS Food 9 sertifikat

Ovde možete da saznate kako BRCGS Food 9 sertifikat funkcioniše.

Saznajte više
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...