Na een overgangsperiode van zes maanden gaat op 1 februari 2023 de nieuwe uitgave van de BRCGS Food Safety Standard in. Om u te helpen bij de voorbereiding op de nieuwe uitgave, zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Wat is er nieuw voor BRCGS Food 9?

In vergelijking met zijn voorganger bevat versie 9 van de BRCGS Food Standard een aantal belangrijke wijzigingen. Volgens BRCGS legt de nieuwe uitgave de nadruk op belangrijke onderwerpen om de wereldwijde toepasbaarheid van de norm te waarborgen. Er zijn verschillende nieuwe clausules toegevoegd op de hieronder genoemde belangrijke gebieden:

 • Integratie van de benchmarkvereisten van het Global Food Safety Initiative (GFSI 2020).
 • Duidelijke vereisten om relevante wetgeving toe te passen en na te leven
 • Gedetailleerde vereisten om een voedselveiligheidscultuur te ontwikkelen
 • Herziening van het onderdeel voedselveiligheidsplan om het in overeenstemming te brengen met het aspect Validatie van de Codex Alimentarius
 • Duidelijke en gedetailleerde vereisten voor uitbestede verwerking
 • Uitbreiding van de vereisten inzake voedselbescherming en voedselfraude
 • Gedetailleerde voorschriften voor operationele locaties die voeders voor huisdieren en diervoeders vervaardigen
 • Nieuw onderdeel met eisen voor locaties waar primaire omzetting van dieren plaatsvindt (bijvoorbeeld voor rood vlees, pluimvee of vis), (zoals slachthuizen of visserij)
 • Verplichte onaangekondigde audit om de 3 jaar
 • Herinvoering van de gemengde aangekondigde auditoptie voor hercertificeringen, bestaande uit een audit op afstand, gevolgd door een audit ter plaatse.
  Deze worden hieronder nader toegelicht.

 

Belangrijkste wijzigingen in de vereisten voor versie 9 ten opzichte van versie 8

Deze wijzigingen, in volgorde van de punten 1 tot en met 9, worden hieronder opgesomd.  De eisen in de punten 1 tot en met 7 gelden voor alle processtappen, met de volgende uitzonderingen:

5.8 is alleen van toepassing op locaties waar voeders voor gezelschapsdieren of diervoeders worden vervaardigd, verwerkt of verpakt 

5.9 is alleen van toepassing op dierlijke primaire omschakeling (zoals slachthuizen of visserij)

8 is alleen van toepassing op productiefaciliteiten met een hoog risico, hoge zorg of omgevingszorg

9 geldt alleen voor verhandelde producten, dit is een vrijwillig onderdeel

Sectie 1: Verbintenis van het hoger management

1.1.2 Voedselveiligheid en kwaliteitscultuur

Na de introductie en eerste implementatie van de voedselveiligheidscultuur in versie 8, blijft de nadruk in dit nieuwe issue liggen op het bereiken van een positieve cultuurverandering binnen een bedrijf. Het doel van de norm is het bevorderen van gedragsveranderingen die nodig zijn om de cultuur te verbeteren. Het gaat met name om het bewustzijn van de werknemers op een locatie met betrekking tot productveiligheidsactiviteiten en naleving. Er is een vereiste dat de locatie een plan moet hebben om de productveiligheids- en kwaliteitscultuur binnen de locatie in stand te houden en te ontwikkelen. In clausule 1.1.2 van de BRCGS Food 9-norm worden voorbeelden van dergelijke activiteiten gegeven:

1.1.2 The site’s senior management shall define and maintain a clear plan for the development and continuing improvement of a food safety and quality culture. The plan shall include measures needed to achieve a positive culture change.
This shall include:

 • defined activities involving all sections of the site that have an impact on product safety. As a minimum, these activities shall be designed around:

- clear and open communication on product safety
- training
- feedback from employees
- the behaviours required to maintain and improve product safety processes performance measurement of activities related to the safety, authenticity, legality and quality of products

 • an action plan indicating how the activities will be undertaken and measured, and the intended timescales
 • a review of the effectiveness of completed activities.

The plan shall be reviewed and updated at least annually, at a minimum.

Deel 2: Voedselveiligheidsplan - HACCP

De HACCP-beginselen van de huidige Codex Alimentarius waren van invloed op de herziening van sommige clausules in de nieuwe uitgave. Locaties wordt aanbevolen meerdere plannen met verschillende terminologie te vermijden, maar het is niet nodig de terminologie van de norm over te nemen.

2.7.4 Where the control of a specific food safety hazard is achieved through prerequisite programmes (see section 2.2) or control measures other than critical control points (CCPs; see clause 2.8.1), this shall be stated and the adequacy of the programme to control the specific hazard validated.

Deze clausule vereist alleen de validering van de specifieke voorafgaande programma's voor het minimaliseren of elimineren van een specifiek gevaar (in ISO 22000 operationele PRP's). Bijvoorbeeld het opruimen van kruisbesmetting met allergenen (clausule 5.3.8) of het zorgen voor een adequate koelbewaartemperatuur, ook tijdens opslag en volledige bewaring, om het risico van bacteriegroei te voorkomen. Alle andere voorafgaande programma's, zoals ongediertebestrijding, personeelshygiëne of opleiding zijn niet opgenomen, evenmin als de algemene schoonmaak van vloeren of muren.

De voorschriften onder 2.12 voor "Valideren van het HACCP-plan en vaststellen van verificatieprocedures" (gelijkwaardig aan stap 11, beginsel 6, van de Codex Alimentarius) zijn nieuw. Dit nieuwe voorschrift weerspiegelt de aanbeveling van de Algemene beginselen van de Codex Alimentarius voor de validering van voedselveiligheidscontroles. Wijzigingen in de HACCP- of voedselveiligheidsplannen die van invloed kunnen zijn op de productveiligheid, moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij het geïdentificeerde gevaar doeltreffend beheersen voordat zij worden uitgevoerd.
 

Sectie 3: Voedselveiligheid en het kwaliteitsbeheersysteem

3.4 Interne audits: In punt 1.1.4 "Management review meetings" wordt gevraagd om resultaten van interne audits, maar deze worden niet in detail beschreven. Het management review-item dat hier vereist is, is de beoordeling van de samenvatting van de resultaten van het actieplan die tijdens de interne audits zijn ontstaan. Dit geldt niet alleen voor interne audits, maar ook voor het programma van gedocumenteerde inspecties of hygiëne- of locatie-inspecties.

3.5.4 Uitbestede verwerking: Er zijn nieuwe eisen toegevoegd om ervoor te zorgen dat in het HACCP-plan van een locatie rekening wordt gehouden met uitbestede processen en dat de eisen worden overeengekomen en vastgelegd in een specificatie. De definitie van uitbestede verwerking is duidelijk en gedetailleerd weergegeven in een uitgebreide intentieverklaring Het is belangrijk dat de voedselveiligheid tijdens het gehele uitbestede productieproces wordt gehandhaafd.

De root cause analysis die vereist is in sectie 3.7: Correctieve en preventieve maatregelen zijn verduidelijkt met het oog op een consistente aanpak en een betere koppeling met andere secties voor continue verbetering.

Sectie 4: Plaatselijke normen

4.2 Voedselveiligheid: Deze sectie bevat de vereisten inzake voedselbescherming. Deze vereisten vereisen voornamelijk een risicobeoordeling van potentiële risico's van opzettelijke verontreiniging op de locatie. De risicobeoordeling kan echter ook worden gecombineerd met de eisen van sectie 5.4 Productauthenticiteit, claims en bewakingsketen, waarin de vervalsing van grondstoffen buiten de locatie wordt beoordeeld (voedselfraude).

Wat hygiëne betreft, is de nadruk gelegd op apparatuur met betrekking tot de meest voorkomende non-conformiteiten. Verscheidene andere normen en richtsnoeren inzake beste praktijken bevatten gedetailleerde aanbevelingen voor hygiënische apparatuur en toestellen. Sectie 4.6 Apparatuur is daarom volledig herzien om deze in overeenstemming te brengen met de huidige goede praktijken:

 • Rekening houden met hygiëne bij de aanschaf van nieuwe apparatuur of apparatuur die nieuw is op de locatie.
 • Voorschrift voor mobiele apparatuur
 • Het ontwerp van apparatuur en de geschiktheid ervan voor gebruik in de levensmiddelenproductie, gewoonlijk "hygiënisch ontwerp" genoemd, is sinds de publicatie van Issue 8 aanzienlijk geëvolueerd.
 • Aankoop van apparatuur: nieuwe, gerenoveerde, gebruikte apparatuur
 • Nieuwe clausules voor installatie (of inbedrijfstelling)
 • Nieuwe bepalingen voor mobiele en statische apparatuur

Sectie 5: Productcontrole

5.4.7 De nieuwe eis om productclaims op etiketten te valideren is hier toegevoegd.

De nummering onder sectie 5.6 Productinspectie, producttests ter plaatse en laboratoriumanalyses is gewijzigd; de inhoud van de clausules uit nummer 8 is enigszins aangepast.

5.8 Voorschriften voor voeder voor gezelschapsdieren en diervoeders

Hier is de titel verduidelijkt, in plaats van diervoeders in versie 8 verwijst de clausule nu naar voeders voor gezelschapsdieren en diervoeders. Er zijn nieuwe eisen voor fabrikanten vastgesteld.

Nieuwe bepaling 5.9 Primaire omschakeling van dieren

Wanneer een locatie primaire dierlijke conversie of vleesverwerking (bv. voor rood vlees, gevogelte of vis) uitvoert, zijn specifieke controles vereist om ervoor te zorgen dat het levensmiddel veilig is en geschikt voor het beoogde gebruik tijdens de dierlijke verwerking.

 

Sectie 6.1 Controle van de bewerkingen

Er is een nieuwe clausule in deze sectie die vereist dat bijvoorbeeld bijproducten die buiten het toepassingsgebied van de controle vallen, de veiligheid van de gecontroleerde producten niet in gevaar brengen.

 

Sectie 7.4 Beschermende kleding

7.4.3 In punt 8 stond "het testen van de doeltreffendheid van de reiniging", nu is een "validatie van de doeltreffendheid van de reiniging" vereist.

Sectie 8 Productierisicozones - hoog risico, high care en ambient high care

Nieuw 8.2.3 Eisen voor verwijderbare wanden in zones met een hoog risico of hoge zorg.
Nieuw 8.5.4 CIP-apparatuur moet worden gebruikt, hetzij alleen voor aangewezen zones (afzonderlijke systemen voor zones met een hoog risico, zones met veel zorg en andere productiezones), hetzij met controlesystemen indien gebruikt in alle zones.
8.7.1 In punt 8 stond "het testen van de doeltreffendheid van de reiniging", nu is een "validatie van de doeltreffendheid van de reiniging" vereist.

 

Sectie 9: Eisen voor verhandelde producten 

Deze eis staat toe dat de audit ook betrekking heeft op de behandeling van producten die gewoonlijk binnen het toepassingsgebied van de norm vallen en op de locatie worden opgeslagen, maar daar niet worden vervaardigd, verwerkt, verpakt of geëtiketteerd. Het bedrijf moet procedures vaststellen om te garanderen dat het eindproduct veilig is, voldoet aan de wettelijke eisen en is vervaardigd in overeenstemming met de productspecificaties. Deze sectie 9 blijft vrijwillig. 

Nieuwe sectie 9.1 Het voedselveiligheidsplan - HACCP met een afzonderlijk verhandeld product of een in het bestaande HACCP-plan geïntegreerd verhandeld product inzake goederenontvangst, opslag en verzending wordt vóór de reeds bestaande secties van nummer 8 geplaatst, waarbij de overige secties een hogere nummering krijgen.

Wat is de ingangsdatum van BRCGS Food Issue 9?

De toepassing van BRCGS Standaard Issue 9 is verplicht voor alle audits die plaatsvinden na 1 februari 2023. Daarvoor is certificering tegen de nieuwe uitgave niet mogelijk. Als uw audit vóór 1 februari 2023 moet plaatsvinden, wordt u geauditeerd volgens Issue 8 van de norm. Als uw volgende audit onaangekondigd is en u dicht bij de vervaldatum voor uw volgende audit in het begin van 2023 bent, zou u nog steeds volgens Issue 8 kunnen worden geauditeerd. Wij raden u echter sterk aan om vroeg na de publicatie van de norm voorbereidingen te treffen en wijzigingen in uw systemen aan te brengen, ongeacht wanneer uw audit moet plaatsvinden.

Een site kan kiezen tussen drie auditopties voor Issue 9:

1. Aangekondigd auditprogramma (met verplichte onaangekondigde audit om de 3 jaar)
2. Gemengd aangekondigd auditprogramma (bestaande uit een audit op afstand, gevolgd door een audit ter plaatse, met verplichte onaangekondigde audit om de 3 jaar)
3. Onaangekondigd auditprogramma

 

Waar kan ik de nieuwe norm verkrijgen?

De norm is beschikbaar op BRCGS.com onder het tabblad "Onze normen" en het selecteren van Voedselveiligheid Na registratie kunt u de volledige norm gratis downloaden als een alleen-lezen PDF-bestand of tegen betaling een papieren versie bestellen of een onbeveiligd PDF-bestand downloaden.

 
DQS - Uw partner voor BRCGS voedselcertificering

DQS is een van de toonaangevende certificeringsinstanties voor kwaliteitsmanagementsystemen en duurzaamheidsnormen. Wij staan aan uw zijde tijdens het certificeringsproces - met een vlotte auditplanning, ervaren auditors en diepgaande auditrapporten.

 

Hoe DQS u kan ondersteunen

 • Opleiding
 • Pre-assessments om eventuele hiaten te identificeren
 • Certificering volgens BRCGS Food Issue 9

Uw partner voor BRCGS Food 9 certificering

U kunt hier lezen hoe een BRCGS Food 9 certificering werkt.

Meer informatie
Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...