Zameranie na etické správanie

Chcete integrovať sociálne, etické a ekologické otázky do svojej ekonomicky orientovanej stratégie a zároveň zohľadniť práva spotrebiteľov a ľudské práva? Potom sa orientujte na medzinárodnú normu CSR IQNet SR 10. Norma, ktorá vychádza zo smernice ISO 26000, vám umožní implementovať celosvetovo uznávané zásady CSR vo vašej organizácii a nechať si ich certifikovať.

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte

Dôvera a lojalita medzi zainteresovanými stranami

Zabezpečenie súladu s legislatívou

Celosvetová akceptácia certifikátu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je IQNet SR 10?

IQNet SR 10 je systém riadenia spoločenskej zodpovednosti, ktorý premieta obsah smernice CSR ISO 26000 do konkrétnych požiadaviek. Medzinárodne uznávaná norma IQNet SR 10 podporuje organizácie všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach pri zakotvení základných princípov spoločenskej zodpovednosti do ich pracovných procesov a ich externom dokumentovaní.

IQNet SR 10 vyžaduje dodržiavanie siedmich základných princípov, ktoré charakterizujú spoločensky zodpovedný systém riadenia: Zodpovednosť, transparentnosť, etické správanie, rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán, rešpektovanie právneho štátu, rešpektovanie medzinárodne platných kódexov správania a rešpektovanie ľudských práv.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Prečo potrebujem systém riadenia spoločenskej zodpovednosti?

V súčasnosti zákazníci viac ako kedykoľvek predtým venujú pozornosť nielen kvalite výrobku alebo služby, ale čoraz viac sa zaujímajú aj o podmienky, za ktorých sa vyrába. Spoločenská zodpovednosť (SR) alebo spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR) znamená spoločensky zodpovedné konanie podniku. Táto zodpovednosť sa týka zamestnancov, akcionárov a obchodných partnerov, ako aj životného prostredia a spoločnosti.

Mehrwert
Loading...

Prečo má certifikácia podľa IQNet SR 10 zmysel?

Certifikátom IQNEt SR 10 dokumentujete svoju spoločenskú zodpovednosť a vytvárate vysokú úroveň dôvery a lojality medzi všetkými zainteresovanými stranami. Dosiahnete ekonomický úspech so zníženým vplyvom na životné prostredie. A s certifikátom vysielate verejnosti viditeľný signál, ktorý je uznávaný na celom svete.

Anforderungen
Loading...

Čo je obsahom IQNet SR 10?

Norma vychádza zo zásad a základných tém normy ISO 26000. Na zabezpečenie neustáleho zlepšovania sú jej požiadavky založené aj na cykle PDCA , vďaka čomu ju možno pomerne ľahko začleniť do existujúcich systémov riadenia, napr. podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 alebo SA8000. IQNet SR 10 je tiež kompatibilný s medzinárodnými nástrojmi na podávanie správ o udržateľnosti, ako sú napríklad usmernenia GRI.

Auditplanung
Loading...

Čo je na audite od spoločnosti DQS výnimočné?

Systém IQNet SR 10 možno použiť na všetky typy organizácií bez ohľadu na ich charakteristiky, ako je umiestnenie alebo veľkosť. Pri certifikácii prechádzate klasickým certifikačným procesom DQS. Spoliehame sa pritom na audítorov, ktorí sú oboznámení nielen s požiadavkami medzinárodnej normy, ale aj s vnútroštátnymi pracovnoprávnymi predpismi a príslušným národným jazykom posudzovaného pracoviska.

Business28.png
Loading...

Ako prebieha proces certifikácie IQNet SR 10?

Po implementácii všetkých požiadaviek normy IQ Net SR 10 si môžete nechať certifikovať svoj systém riadenia. Pritom v spoločnosti DQS prejdete viacstupňovým certifikačným procesom. Ak v spoločnosti už existuje certifikovaný systém riadenia, proces sa môže skrátiť.

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a pracoviská.

Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a hodnotením vašej dokumentácie, cieľov a výsledkov preskúmania manažérstva a interných auditov. V tomto procese určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.

V následnom audite systému (etapa auditu 2) váš audítor hodnotí účinnosť všetkých procesov riadenia na mieste. V záverečnej diskusii vám audítor poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšenia pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité požiadavky normy IQNet SR 10, každoročne vykonávame dozorné audity. To poskytuje kompetentnú podporu pre neustále zlepšovanie vášho systému riadenia a obchodných procesov.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečila trvalá zhoda s požiadavkami platnej normy. Po splnení podmienok sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia IQNet SR 10?

Náklady vypočítame v závislosti od zložitosti a rozsahu auditu. Kontaktujte nás - radi pre vás vypracujeme spoľahlivú ponuku.

Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
  • Skúsení audítori a odborníci z odvetvia so silnými technickými znalosťami
  • Poznatky o vašej spoločnosti s pridanou hodnotou
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme cenovú ponuku na mieru.