Έμφαση στην ηθική συμπεριφορά

Θέλετε να ενσωματώσετε τις κοινωνικές, ηθικές και οικολογικές ανησυχίες στη στρατηγική σας με οικονομικό προσανατολισμό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Τότε προσανατολιστείτε στο διεθνές πρότυπο ΕΚΕ IQNet SR 10. Το πρότυπο, το οποίο βασίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή ISO 26000, σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές ΕΚΕ στον οργανισμό σας και να τις πιστοποιήσετε.

Αυξήστε την ανταγωνιστικότητά σας μακροπρόθεσμα

Εμπιστοσύνη και αφοσίωση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών

Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Παγκόσμια αποδοχή του πιστοποιητικού

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι το IQNet SR 10;

Το IQNet SR 10 είναι ένα σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης που μεταφράζει το περιεχόμενο της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΕ ISO 26000 σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο IQNet SR 10 υποστηρίζει οργανισμούς όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων στην εδραίωση των βασικών αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διαδικασίες εργασίας τους και στην τεκμηρίωσή τους προς τα έξω.

Το IQNet SR 10 απαιτεί τη συμμόρφωση με επτά βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο σύστημα διαχείρισης: Λογοδοσία, διαφάνεια, ηθική συμπεριφορά, σεβασμός των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών, σεβασμός του κράτους δικαίου, σεβασμός των διεθνώς έγκυρων κωδίκων δεοντολογίας και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Γιατί χρειάζομαι ένα σύστημα διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης;

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πελάτες δεν δίνουν προσοχή μόνο στην ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά γνωρίζουν επίσης όλο και περισσότερο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται. Η κοινωνική ευθύνη (SR) ή εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) αντιπροσωπεύει τις κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες μιας εταιρείας. Η ευθύνη αυτή αφορά τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τους επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και το περιβάλλον και την κοινωνία.

Mehrwert
Loading...

Γιατί έχει νόημα η πιστοποίηση σύμφωνα με το IQNet SR 10;

Με ένα πιστοποιητικό IQNEt SR 10, τεκμηριώνετε την κοινωνική σας ευθύνη και δημιουργείτε υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αφοσίωσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Επιτυγχάνετε οικονομική επιτυχία με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Και με το πιστοποιητικό στέλνετε ένα ορατό μήνυμα στο κοινό, το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως.

Anforderungen
Loading...

Ποιο είναι το περιεχόμενο του IQNet SR 10;

Το πρότυπο βασίζεται στις αρχές και τα βασικά θέματα του ISO 26000. Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης, οι απαιτήσεις του βασίζονται επίσης στον κύκλο PDCA , γεγονός που καθιστά συγκριτικά εύκολη την ενσωμάτωσή του σε υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης, π.χ. σύμφωνα με το ISO 9001, το ISO 14001 ή το SA8000. Το IQNet SR 10 είναι επίσης συμβατό με διεθνή εργαλεία υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές GRI.

Auditplanung
Loading...

Τι το ιδιαίτερο έχει ο έλεγχος από την DQS;

Το IQNet SR 10 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά όπως η τοποθεσία ή το μέγεθος. Για την πιστοποίηση, περνάτε από την κλασική διαδικασία πιστοποίησης της DQS. Κατά τον τρόπο αυτό, βασιζόμαστε σε ελεγκτές που είναι εξοικειωμένοι όχι μόνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου, αλλά και με την εθνική εργατική νομοθεσία και την αντίστοιχη εθνική γλώσσα του προς αξιολόγηση χώρου.

Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης IQNet SR 10;

Μόλις υλοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις του IQ Net SR 10, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας. Με τον τρόπο αυτό, θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων στην DQS. Εάν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης στην εταιρεία, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τους στόχους της πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.

Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων και των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης της διαχείρισης και των εσωτερικών σας ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, καθορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.

Στον επακόλουθο έλεγχο του συστήματος (στάδιο ελέγχου 2), ο ελεγκτής σας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συζήτηση, ο ελεγκτής σας θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλες τις σημαντικές απαιτήσεις του IQNet SR 10 μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά την εκπλήρωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση του IQNet SR 10;

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το εύρος του ελέγχου, υπολογίζουμε το κόστος. Επικοινωνήστε μαζί μας - θα χαρούμε να σας εκπονήσουμε μια αξιόπιστη προσφορά.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
  • Έμπειροι στον κλάδο ελεγκτές και εμπειρογνώμονες με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
  • Προστιθέμενη αξία για τις γνώσεις σχετικά με την επιχείρησή σας
Contact-us16.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά.