Фокус върху етичното поведение

Искате ли да интегрирате социалните, етичните и екологичните теми във Вашата икономически ориентирана стратегия, като същевременно вземете под внимание правата на потребителите и човешките права? Тогава се ориентирайте към международния стандарт за корпоративна социална отговорност IQNet SR 10. Стандартът, който се основава на ръководството ISO 26000, дава възможност да приложите световно признатите принципи на Корпоративната социална отговорност (CSR) във Вашата организация и да получите сертификат.

Подобряване на конкурентоспособността в дългосрочен план

Доверие и лоялност сред заинтересованите страни

Осигуряване на съответствие със законодателството

Признаване на сертификата в целия свят

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво е IQNet SR 10?

IQNet SR 10 е система за управление на социалната отговорност, която превръща съдържанието на ръководството ISO 26000 в конкретни изисквания. Международно признатият стандарт IQNet SR 10 подпомага организации от всякакъв мащаб и във всички браншове да внедрят основните принципи на корпоративната социална отговорност в работните процеси и да ги документират за външна информация.

IQNet SR 10 изисква спазване на седем основни принципа, които характеризират една социално отговорна система за управление: Отговорност, прозрачност, етично поведение, зачитане на интересите на заинтересованите страни, спазване на върховенството на закона, спазване на международно валидни кодекси за поведение и спазване на човешките права.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

Защо е необходима система за управление на социалната отговорност?

Днес, повече от всякога, клиентите обръщат внимание не само на качеството на даден продукт или услуга, но са все по-информирани за условията, при които те се произвеждат. Социалната отговорност (СО) или корпоративната социална отговорност (КСО) включват социално отговорните действия на дадена компания. Тази отговорност се отнася за служителите, собствениците и бизнес партньорите, както и до околната среда и обществото.

Mehrwert
Loading...

Защо има смисъл сертификацията по IQNet SR 10?

Със сертификата IQNEt SR 10 документирате Вашата социална отговорност и създавате високо ниво на доверие и лоялност сред всички заинтересовани страни. Постигате икономически успех при намалено въздействие върху околната среда. А с признатия в цял свят сертификат изпращате ясен сигнал към обществеността.

Anforderungen
Loading...

Какво е съдържанието на IQNet SR 10?

Стандартът се основава на принципите и основните теми на ISO 26000. За да се осигури непрекъснато подобряване, неговите изисквания също се основават на цикъла PDCA , което прави сравнително лесно неговото вграждане в съществуващи системи за управление, например в съответствие с ISO 9001, ISO 14001 или SA8000. IQNet SR 10 е съвместим и с международните инструменти за доклади за устойчивост, като например GRI.

Auditplanung
Loading...

Какво е специалното при одитирането от DQS?

IQNet SR 10 може да се прилага за всички видове организации, независимо от местоположението и големината или други критерии. Прилага се класическия процес на сертификация на DQS. При това ние разчитаме на одитори, които са запознати не само с изискванията на международния стандарт, но и с националното трудово законодателство, и работят на местния език в страната.

Business28.png
Loading...

Как протича сертификацията по IQNet SR 10?

След като всички изисквания на IQNet SR 10 са въведени, може да се пристъпи към сертификация на Вашата система за управление. При това ще преминете през многоетапен процес на сертификация от DQS. Ако в компанията вече съществува сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен.

На първия етап обсъждате с нас Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията. На тази основа в кратък срок ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални нужди.

Специалвно при по-големи сертификационни проекти, срещата за планиране е полезна възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички участващи области и обекти.

Предварителният одит също така дава възможност отрано да се идентифицира потенциалът за подобряване, както и силните страни на Вашата система за управление. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на Вашата документация, цели и резултати от прегледа на управлението и вътрешните одити. В този процес ние определяме дали Вашата система за управление е достатъчно развита и готова за сертификация.

При последващия одит на системата (етап на одита 2) Вашият одитор оценява ефикасността на всички процеси на управление на място. При заключителната среща Вашият одитор ще даде подробно представяне на резултатите и възможния потенциал за подобрения във Вашата компания. Ако е необходимо, се съгласуват коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите доклад, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на стандарта са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

За да съществува увереност, че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни изисквания на IQNet SR 10 след сертификационния одит, ние провеждаме ежегодни надзорни одити. Това осигурява компетентно съдействие за непрекъснато подобряване на Вашата система за управление и бизнес процеси.

Сертификатът е валиден за максимален срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При изпълнение на изискванията ще бъде издаден нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по IQNet SR 10

Разходите се калкулират в зависимост от сложността и обхвата на одита. Моля, свържете се с нас - с удоволствие ще Ви изготвим оферта.

Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

  • Над 35 години опит в сертификацията на системи за управление и процеси
  • Одитори и експерти с опит в бранша и задълбочени технически познания
  • Информация с добавена стойност за Вашата компания
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта.