Kvalita v automobilovom priemysle

Hľadáte prístup na trh automobilového priemyslu alebo si chcete zabezpečiť status špičkového dodávateľa? Výrobcovia v automobilovom priemysle od vás očakávajú zmysluplný dôkaz o vašej spôsobilosti v oblasti kvality: certifikát v súlade s normou IATF 16949:2016. Vďaka systému riadenia kvality certifikovanému v súlade s IATF 16949 vaša spoločnosť sprehľadní kvalitu služieb a preukáže kvalitu procesov v celom hodnotovom reťazci.

Medzinárodne uznávaný dôkaz kvality v automobilovom priemysle

Neustála optimalizácia procesov a minimalizácia strát

Vysoká úroveň dôvery a lojality vašich zákazníkov

Zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie imidžu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je manažérstvo kvality podľa IATF 16949?

Globálny automobilový priemysel znamená vynikajúcu kvalitu procesov, procesy neustáleho zlepšovania, najvyššie štandardy a inovačnú silu. IATF 16949 je norma pre systémy riadenia kvality dodávateľov v automobilovom priemysle.

Normu vyvinula spoločná pracovná skupina International Automotive Task Force IATF s cieľom zlepšiť schopnosť kvality a celý proces certifikácie v rámci dodávateľského reťazca - zabezpečiť kvalitu systému a procesov na najvyššej úrovni.

Od svojho zverejnenia v októbri 2016 je IATF 16949 nástupcom normy ISO/TS 16949, a teda vstupenkou do tohto medzinárodne pôsobiaceho odvetvia. IATF 16949 je štruktúrovaná podľa spoločnej základnej štruktúry pre normy systému manažérstva ISO (High Level Structure) a dopĺňa celosvetovo uznávanú normu ISO 9001:2015 o rozšírené požiadavky odvetvia.

IATF 16949 znamená manažérstvo kvality v automobilovom priemysle. V dôsledku revízie prešla norma okrem prispôsobenia norme ISO 9001 aj viacerými zmenami špecifickými pre automobilový priemysel, napríklad v oblasti zaobchádzania s dielmi dôležitými z hľadiska bezpečnosti, pre výrobky s integrovaným softvérom a v oblasti vysledovateľnosti.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Aké sú výhody certifikácie IATF 16949?

Väčšina OEM* členov IATF vyžaduje povinné preukázanie systému riadenia kvality. Bez ohľadu na to, či ide o malú spoločnosť, stredne veľký podnik alebo skupinu podnikov, certifikát IATF 16949 je pre nich vstupenkou do automobilového priemyslu.

* OEM Výrobca originálneho vybavenia

Spoločnosti certifikované podľa IATF 16949 zvyšujú spoľahlivosť a schopnosť procesov v celom dodávateľskom reťazci, minimalizujú chyby a riziká a pomáhajú znižovať plytvanie v celom dodávateľskom reťazci.

Norma IATF 16949 je preto relevantná z hľadiska požiadaviek špecifických pre zákazníka pre každého, kto pracuje pre automobilový priemysel v oblasti výroby alebo montáže, alebo je uvedený ako potenciálny externý dodávateľ.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Prečo je certifikát IATF 16949 užitočný pre vašu spoločnosť?

Nezávislá a odborná certifikácia systému riadenia poskytuje vrcholovému manažmentu istotu, že systém je v súlade s požiadavkami normy IATF 16949. Vďaka holistickému pohľadu na ľudí, procesy a výsledky naši audítori identifikujú potenciál na zlepšenie a poskytujú usmernenia pre rozhodovacie procesy.

Prostredníctvom priebežnej optimalizácie procesov a neustáleho zlepšovania organizácie zvyšujete úroveň výkonnosti, minimalizujete straty a poskytujete spoločnosti najvyššiu kvalitu procesov.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako prebieha certifikácia podľa normy IATF 16949?

V prvom kroku procesu prediskutujeme vašu spoločnosť alebo organizáciu, váš súčasný systém manažérstva kvality a ciele certifikácie IATF 16949. Na základe toho dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú vašim potrebám.

Tieto kroky slúžia na prípravu samotného certifikačného auditu. Plánovanie projektu môže byť užitočné pri väčších projektoch na naplánovanie harmonogramov a vykonania auditov pre miesta alebo oddelenia. Okrem toho predbežný audit poskytuje príležitosť vopred identifikovať silné stránky systému a oblasti na zlepšenie.

Posudzovanie sa začína analýzou systému (etapa auditu 1) a hodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažmentom a interných auditov. Vlastný certifikačný audit (etapa 2) musí nasledovať po etape 1 po maximálne 90 dňoch. Pri audite audítori zaujímajú holistický pohľad na ľudí, procesy a výsledky a tiež vám ukazujú príležitosti a potenciál.

Po ukončení auditu sa výsledky vyhodnotia do ďalších 15 dní. Ak sú splnené všetky požiadavky, získate certifikát IATF 16949. Ak boli zistené nezhody, začína plynúť 90-dňová lehota na zvládnutie týchto nezhôd, tzv. proces decertifikácie. Potrebné nápravné opatrenia sa musia predložiť najneskôr do 60 dní.

Každoročne sa kľúčové zložky systému opätovne auditujú na mieste s cieľom ďalšieho zlepšovania.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Pred uplynutím platnosti certifikátu sa vykoná recertifikácia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek. Odporúčame naplánovať recertifikáciu tri mesiace (90 dní) pred uplynutím platnosti certifikátu.

Banking13.png
Loading...

Aké sú náklady na certifikáciu podľa IATF 16949?

Náklady na certifikáciu podľa IATF 16949 závisia od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či je už certifikovaný systém riadenia zavedený. Na trvanie auditu a náklady na certifikáciu má vplyv aj veľkosť vašej spoločnosti a zložitosť systému manažérstva kvality.

Z týchto dôvodov nemožno náklady na certifikáciu podľa IATF 16949 uviesť paušálne. Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku prispôsobenú vašej spoločnosti alebo organizácii.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Akreditácie pre všetky príslušné predpisy v automobilovom priemysle
  • Audítori z automobilového priemyslu z celého sveta
  • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
  • Certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
  • Poznatky o vašej spoločnosti s pridanou hodnotou od našich odborníkov
  • Osobná a plynulá podpora našich špecialistov - regionálna, národná a medzinárodná
  • Individuálne ponuky s flexibilným zmluvným obdobím bez skrytých nákladov

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy IATF 16949.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.