Podľa medzinárodnej normy ISO 9000:2015, ktorá zodpovedá za pojmy a terminológiu, je vrcholový manažment

"Osoba alebo skupina osôb, ktorá vedie a riadi organizáciu na najvyššej úrovni".

ISO 9000: 2015-11 - Systémy manažérstva kvality - Základné pojmy a terminológia

Čo vyžaduje norma?

Podľa tejto definície normy ide teda o osobu alebo skupinu osôb na najvyššej úrovni rozhodovacej právomoci. Na tejto úrovni sa prijímajú rozhodnutia o zdrojoch a môžu sa delegovať zodpovednosti. Vo väčšine spoločností idú tieto charakteristiky ruka v ruke s funkciou riadenia podniku a zodpovedajúcou právomocou konať.

Zároveň však ide o typický normatívny pojem, ktorý sa v každodennom podnikovom živote prakticky nepoužíva. V praxi sa skôr hovorí o výkonnom riaditeľovi, vrcholovom manažmente alebo podnikovom manažmente.

Z hľadiska normy však toto označenie neplatí v každom prípade: pretože "organizácia" nie je vždy totožná s "podnikom", pokiaľ ide o jeho systém riadenia. Vždy to závisí od rozsahu systému manažérstva! Z hľadiska normy teda "organizácia" môže zahŕňať len časť komplexnej spoločnosti. V takom prípade môže byť vrcholovému manažmentu organizácie podriadený aj manažment celej spoločnosti.

Aké sú zodpovednosti vrcholového manažmentu v systéme riadenia?

Požiadavky na vrcholový manažment nájdete vo všetkých moderných normách systému manažérstva ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) v kapitole 5 "Vedenie".

Zodpovednosť vrcholového manažmentu za systém manažérstva sa výrazne zvýšila zavedením spoločnej základnej štruktúry noriem systému manažérstva (High Level Structure, HLS) so spoločnými kapitolami, textovými modulmi a termínmi. Ak napríklad porovnáme normu manažérstva kvality ISO 9001:2015 s jej predchádzajúcou verziou z roku 2008, prvá vec, ktorá vynikne, je zmenený názov: Z pôvodného "Zodpovednosť manažmentu" sa stalo jednoducho "Vedenie". A to je celkom niečo: rozsah kapitoly sa zväčšil približne o 50 %. Zarážajúca je vysoká úroveň podrobnosti požiadaviek: Napríklad len v prvej podkapitole - 5.1 Vedenie a angažovanosť - je opísaných desať jednotlivých tém činností.

Certifikácia podľa normy ISO 9001:2015

Vzrušujúca téma? Spoločnosť DQS ponúka viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou podľa normy manažérstva kvality ★.

Zistite viac o norme ISO 9001

Takže - pokiaľ ide o systém manažérstva - vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a angažovanosť, napr:

  • Zabezpečiť, aby systém manažérstva dosahoval zamýšľané výsledky.
  • Prevziať zodpovednosť za efektívnosť systému manažérstva.
  • Stanoviť politiku a ciele
  • Stanoviť úlohy, právomoci a zodpovednosti
  • začleniť požiadavky normy
  • Uplatňovať prístup založený na rizikách a orientovaný na procesy
  • Zabezpečiť potrebné zdroje
  • atď.

Čo znamená "zodpovednosť"?

Vrcholový manažment má teda zodpovednosť za systém manažérstva, čo to znamená? Nezávisle od zodpovednosti, ktorú má zo zákona tak či tak za celú spoločnosť, ju teraz musí prevziať aj za systém riadenia.

Nepriamo však môže mať zodpovednosť aj právne dôsledky, a to v otázkach zodpovednosti, napríklad v súvislosti s nemeckým zákonom o zodpovednosti za výrobok alebo inými právnymi požiadavkami. V prípade pochybností môže vrcholový manažment argumentovať splnenou zodpovednosťou a preukázanou účinnosťou systému riadenia zavedeného v jeho podniku, čo môže zase zahŕňať právny pojem "povinnosť starostlivosti".

Kľúčovým faktorom úspešnosti fungovania a úspešnosti systému riadenia je funkcia vzoru, ktorú by mal vrcholový manažment plniť celkovo a osobitne pre systém riadenia. Úspech totiž závisí predovšetkým od toho, či dokáže inšpirovať zamestnancov k podpore systému riadenia a k účasti na ňom.

Vrcholový manažment pri certifikačnom audite

Čo DQS ako certifikačná organizácia očakáva od vrcholového manažmentu pri vykonávaní auditu? Vedenie v zmysle normy ISO 9001:2015 vyžaduje osobnú, aktívnu účasť vrcholového manažmentu na systéme manažérstva. Dôkazy možno nájsť vo forme zmysluplných, na faktoch založených hodnotení manažmentu, v zápisoch, osobných odkazoch, rozhodnutiach a v neposlednom rade v trvalo vysokej kvalite výrobkov a služieb. Tí, ktorí takto hmatateľne vnímajú svoj záväzok ku kvalite, sú na certifikáciu dobre pripravení.

Recenzia: Zástupca vrcholového manažmentu

Pohľad späť na normu ISO 9001:2008, ktorá bola predchodcom normy ISO 9001:2015, ukazuje, do akej miery priniesla kapitola 5.1 významnú zmenu. V tom čase bol za zodpovednosť zodpovedný takzvaný "zástupca vrcholového manažmentu", aj keď to norma takto nenazýva. Táto osoba však musela byť členom vrcholového manažmentu a podliehať len ostatným členom. S požiadavkami normy platnými od roku 2015 sa to rozhodujúcim spôsobom zmenilo.

Záver

Vrcholový manažment je pojem, ktorý sa vzťahuje na systém riadenia spoločnosti alebo organizácie. Nemusí to byť nevyhnutne vrcholový manažment celej spoločnosti, napríklad ak rozsah systému riadenia zahŕňa len časť spoločnosti.

So spoločnou základnou štruktúrou (HLS), ktorú dnes majú všetky moderné normy systému manažérstva ISO, sa v kapitole 5.1 preniesla zodpovednosť za systém manažérstva na celý vrcholový manažment, ktorú predtým v podobnej forme niesol tzv.

Úlohy vrcholového manažmentu boli v aktuálnej verzii normy z roku 2015 spresnené a rozšírené. Musí skôr "prevziať vedenie" systému manažérstva, poskytnúť mu potrebné zdroje, prideliť úlohy a zodpovednosti a v neposlednom rade pôsobiť ako vzor pre tých, ktorí musia požiadavky normy zavádzať do praxe v každodennej činnosti.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

Radi vám odpovieme na vaše otázky

Kontaktujte nás. Nezáväzne a bezplatne.

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...