MyDQS ponúka transparentnosť a kontrolu stavu vášho certifikačného postupu pre každé pracovisko. Modul hlásení zobrazuje oprávneným používateľom jednotlivé stavy auditov na vami vybraných miestach len niekoľkými kliknutiami. Získajte aktualizácie stavu auditov, informácie o vašich audítoroch a možnosti kontaktu na váš zákaznícky servis.

Len niekoľko kliknutí vám umožní vytvárať hodnotenia výsledkov vašich auditov: prezrite si nezhody a príležitosti na zlepšenie (OFI) jednotlivých lokalít v členení podľa kapitol normy a porovnajte ich s ostatnými lokalitami. Alebo analyzujte a porovnávajte výsledky auditov z Audit Manager-a s inými auditmi vo vašej organizácii. Všetky správy je možné stiahnuť na ďalšie spracovanie.

Vďaka novej responzívnej platforme je bezpečnosť údajov zákazníkov na špičkovej úrovni. Súlad s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je pre spoločnosť DQS najvyššou prioritou. Preto sú všetky údaje uložené výlučne na našich vlastných serveroch v Nemecku, aby sme zaručili súlad a ochranu súkromia vašich údajov.

Ak ste už zákazníkom a potrebujete prístup, obráťte sa na zodpovedného pracovníka zákazníckeho servisu v miestnej pobočke DQS. Ak by ste sa chceli stať zákazníkmi spoločnosti DQS, obráťte sa na jednu z našich miestnych kancelárií, kde vám poskytnú informácie a ponuku prispôsobenú vašej organizácii.

Zákaznícky portál MyDQS: mydqs.com

1. Rozsah pôsobnosti

Používanie webových stránok poskytovaných nemeckou spoločnosťou DQS GmbH, ktorá certifikuje (postup s písomným overením produktov, procesov, systémov alebo osôb treťou stranou) systémy riadenia, (ďalej len "DQS") a zákazníckeho portálu MyDQS (ďalej len "MyDQS") je povolené výlučne na základe týchto podmienok. Pred prvým použitím týchto webových stránok alebo zákazníckeho portálu si pozorne prečítajte nasledujúce ustanovenia. Aktuálny vývoj si môže kedykoľvek vyžiadať aktualizáciu podmienok. Túto stránku otvorte vždy, keď sa vrátite na naše webové stránky, aby ste sa dozvedeli o zmenách. Prihlásením sa na zákaznícky portál MyDQS, registráciou v Centre používateľov a/alebo začatím používania zákazníckeho portálu MyDQS a Centra používateľov akceptujete tieto podmienky používania, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť.

 
2. SLUŽBY

2.1

Spoločnosť DQS sprístupňuje určité informácie, súbory alebo dokumenty na prístup alebo stiahnutie na webových stránkach, v Centre používateľov a v službe MyDQS.

2.2

Spoločnosť DQS môže kedykoľvek ukončiť prevádzku niektorých alebo všetkých webových stránok, Centra používateľov alebo služby MyDQS. Vzhľadom na povahu internetu a počítačových systémov spoločnosť DQS nezaručuje, že webové stránky alebo MyDQS budú nepretržite dostupné.

 
3. REGISTRÁCIA, HESLO
 

3.1

Stránky MyDQS a Centrum používateľov sú chránené heslom. V záujme ochrany bezpečnosti našich obchodných vzťahov umožňujeme prístup na tieto stránky len registrovaným používateľom. Spoločnosť DQS musí používateľa aktivovať, aby mohol na začiatku získať prístup do služby MyDQS. Používatelia, ktorým spoločnosť DQS udelila práva správcu, môžu registrovať a aktivovať ďalších používateľov pre svoju spoločnosť. Každý, kto navštívi webové stránky DQS, sa môže zaregistrovať do Centra používateľov. Registrácia sa vykonáva podľa uváženia spoločnosti DQS. Spoločnosť DQS si vyhradzuje právo zaviesť povinnú registráciu najmä pre webové stránky, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť DQS môže kedykoľvek zrušiť oprávnenie na prístup deaktiváciou prihlasovacích údajov bez potreby uvádzať dôvody, najmä ak používateľ (i) pri registrácii uviedol nepravdivé údaje, (ii) koná v rozpore s týmito podmienkami alebo svojimi povinnosťami starostlivosti pri nakladaní s prihlasovacími údajmi, (iii) počas prihlasovania alebo používania poruší platné právne predpisy, (iv) dlhší čas nepoužíval službu MyDQS alebo (v) ukončil obchodný vzťah so spoločnosťou DQS alebo so spoločnosťou prepojenou so spoločnosťou DQS (platí len pre službu MyDQS).

3.2

Používatelia služby MyDQS a Centra používateľov sú povinní počas registrácie uviesť pravdivé údaje a bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti DQS (online, ak je to uvedené) všetky zmeny. Používatelia zabezpečia, aby mohli dostávať e-maily na e-mailovú adresu, ktorú uviedli.

3.3

Po registrácii v Centre používateľov alebo po aktivácii pre MyDQS zo strany DQS/administrátora používateľa dostane používateľ používateľské meno a heslo (ďalej aj ako "údaje používateľa"). Údaje používateľa umožňujú používateľom prístup k ich údajom, sťahovanie dokumentov alebo súborov a zmenu údajov používateľa.

3.4

Používatelia sú povinní zabrániť prístupu tretích strán k údajom používateľa a budú zodpovední za všetky činnosti vykonávané na základe údajov používateľa.

Používatelia môžu okrem iného umožniť zamestnancom svojej spoločnosti prístup k zákazníckemu portálu a ku konkrétnym údajom a dokumentom na stránke MyDQS. Pri udeľovaní/vymazávaní prístupu a prístupových práv musia používatelia dodržiavať GDPR, ako aj požiadavky na ochranu údajov spoločnosti DQS, spoločnosti používateľa a príslušnej krajiny.

Používatelia musia na konci každej relácie opustiť oblasť chránenú heslom. Ak sa používateľ dozvie, že tretie strany zneužívajú údaje používateľa, musí o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť DQS a v prípade potreby poskytnúť predbežné oznámenie e-mailom.

3.5

Po prijatí oznámenia podľa bodu 3.4 spoločnosť DQS zakáže prístup do oblasti chránenej heslom s týmito údajmi používateľa. Prístup sa opätovne aktivuje až po opätovnej konzultácii používateľa so spoločnosťou DQS.

3.6

Používatelia Centra používateľov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z Centra používateľov online alebo písomne, čím vymažú svoju registráciu. Spoločnosť DQS potom vymaže všetky Údaje používateľa a všetky ostatné osobné údaje týkajúce sa používateľa, ktoré spoločnosť DQS uložila, hneď ako tieto údaje už nebudú potrebné.

 
4. LICENCIE NA POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ, SÚBOROV A DOKUMENTOV
 

4.1

Tieto podmienky upravujú používanie informácií, súborov a dokumentov sprístupnených na webových stránkach, v Centre pre používateľov a v službe MyDQS.

4.2

Spoločnosť DQS udeľuje používateľovi nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie poskytnutých informácií, súborov a dokumentov v dohodnutom rozsahu, alebo ak k dohode nedošlo, v rozsahu účelu, ktorý spoločnosť DQS sledovala sprístupnením a poskytnutím týchto informácií, súborov a dokumentov.

 
5. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
 

5.1

Pri používaní webových stránok, Centra používateľov a služby MyDQS používatelia nesmú:

spôsobovať škodu osobám, najmä maloletým, alebo porušovať ich práva na súkromie;
porušovať normy slušnosti svojím správaním pri používaní;
porušovať práva priemyselného vlastníctva a autorské práva alebo iné majetkové práva;
prenášať obsah s vírusmi, trójskymi koňmi alebo inými programami, ktoré môžu poškodiť softvér;
zadávať, ukladať alebo odosielať hypertextové odkazy alebo obsah, na ktorý nemajú právo, najmä ak takéto hypertextové odkazy alebo obsah porušujú povinnosti mlčanlivosti alebo sú nezákonné; alebo
šíriť reklamné alebo nevyžiadané e-maily ("spam") alebo nepodložené varovania pred vírusmi, poruchami a podobne alebo vyzývať k účasti na lotériách, viacúrovňových marketingových schémach, reťazových listoch, pyramídových schémach alebo podobných kampaniach.
5.2

Spoločnosť DQS môže kedykoľvek pozastaviť prístup na webové portály, ak dôjde k porušeniu týchto podmienok.

 
6. HYPERLINKY


Webové stránky a MyDQS môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť DQS nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok, ani tieto webové stránky a ich obsah neschvaľuje, pretože nemá kontrolu nad prepojenými informáciami a nezodpovedá ani za obsah a informácie na nich uvedené. Ich používanie je na vlastné riziko používateľa (účinok neistoty (zdroj: ISO 19011)).

 
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NÁZVU A KVALITY


Ak sú informácie, súbory alebo dokumenty sprístupnené bezplatne, je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za vady titulu alebo kvality informácií, súborov a dokumentov, okrem iného aj vo vzťahu k ich správnosti, presnosti, oslobodeniu od vlastníckych práv tretích strán alebo autorských práv, úplnosti a/alebo vhodnosti na daný účel, s výnimkou prípadov úmyselného konania alebo podvodného zámeru.

 
8. INÁ ZODPOVEDNOSŤ, VÍRUSY
 

8.1

Zodpovednosť spoločnosti DQS za chyby v názve a kvalite sa riadi bodom 7 týchto podmienok používania. Spoločnosť DQS nenesie žiadnu zodpovednosť v žiadnom inom prípade, pokiaľ to nevyžaduje zákon, napr. podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku (ProdHaftG), alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbanlivosti, poškodenia života, zdravia, neposkytnutia zaručených vlastností, podvodného zatajenia vady alebo v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností. Náhrada škody za porušenie podstatných zmluvných povinností sa však, ak nejde o úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť, obmedzuje na predvídateľnú škodu, ktorá je typická pre danú zmluvu.

8.2

Napriek neustálemu úsiliu DQS DQS nezaručuje, že webové stránky a MyDQS sú bez vírusov, trójskych koní alebo iných škodlivých proaktívnych systémov. Pred stiahnutím informácií/údajov musia mať používatelia zavedené primerané bezpečnostné opatrenia a antivírusový softvér, aby si zabezpečili vlastnú ochranu a zabránili vírusom na webových stránkach DQS.

8.3

Vyššie uvedené ustanovenia v bodoch 8.1 a 8.2 nemenia dôkazné bremeno v neprospech používateľa.

 
9. OCHRANA SÚKROMIA A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
 

9.1

DQS pri zhromažďovaní, používaní a spracúvaní osobných údajov používateľa dodržiava platné predpisy o ochrane údajov. Odoslaním údajov používateľ výslovne súhlasí s elektronickým spracovaním údajov. Používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Okrem toho má používateľ právo skontrolovať prítomnosť a rozsah svojich uložených údajov po tom, ako to písomne alebo elektronicky oznámi spoločnosti DQS. Podrobnosti nájdete v samostatných Zásadách ochrany osobných údajov na webovej stránke.

9.2

Spoločnosť DQS poukazuje na to, že internet ako verejný komunikačný systém je vždy náchylný na vznik bezpečnostných zraniteľností, ktoré do ich vzniku neboli známe a ktoré podľa súčasného stavu techniky ani nemali dôvod byť známe. DQS po zistení a preskúmaní bezpečnostných zraniteľností prijme podľa potreby obranné opatrenia.

 
10. VEDĽAJŠIE DOHODY, SÚDNA PRÁVOMOC, ROZHODNÉ PRÁVO

10.1

Vedľajšie dohody musia byť uzavreté v písomnej forme.

10.2

Ak je používateľom obchodník ("Kaufmann") v zmysle nemeckého obchodného zákonníka, miestom príslušnosti je Frankfurt nad Mohanom.

10.3

Spoločnosť DQS prevádzkuje jednotlivé stránky MyDQS a zodpovedá za ne. Stránky spĺňajú požiadavky Spolkovej republiky Nemecko. Ak používatelia pristupujú k MyDQS z miest mimo Nemecka, je ich výhradnou zodpovednosťou dodržiavať príslušné ustanovenia ich vnútroštátnych zákonov a predpisov. Prístup k informáciám, súborom a/alebo dokumentom v MyDQS z krajín, kde je takýto prístup nezákonný, nie je povolený. V takom prípade by sa mal používateľ obrátiť na spoločnosť DQS, ak chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou DQS.

10.4

Platí nemecké právo. Uplatňovanie Dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG OSN) je vylúčené.