MyDQS nudi transparentnost i kontrolu statusa vaše procedure certifikacije za svaku lokaciju. Modul za izvještavanje prikazuje ovlaštenim korisnicima pojedinačni status audita na lokacijama po vašem izboru sa samo nekoliko klikova. Primajte ažuriranja statusa audita, informacije o vašim auditorima i opcije za kontakt vašoj službi za korisnike.

Samo nekoliko klikova omogućit će vam da kreirate procjene rezultata audita: pregledajte neusklađenosti i mogućnosti za poboljšanje (OFI) pojedinačnih lokacija raščlanjenih po poglavljima standarda i uporedite ih s drugim lokacijama. Ili analizirajte i uporedite rezultate audita od Audit menadžera sa drugim auditima u vašoj organizaciji. Svi izvještaji se mogu preuzeti za dalju obradu.

S novom responzivnom platformom, sigurnost podataka o klijentima je vrhunska. Usklađenost s GDPR-om (Opća uredba o zaštiti podataka) je glavni prioritet za DQS. U skladu s tim, svi podaci se pohranjuju isključivo na našim vlastitim serverima u Njemačkoj kako bismo jamčili usklađenost i zaštitu privatnosti vaših podataka.

Ako ste već korisnik i trebate pristup, kontaktirajte svog odgovornog stručnjaka za korisničku podršku u vašoj lokalnoj DQS kancelariji. Ako želite postati klijent DQS-a, kontaktirajte jednu od naših lokalnih kancelarija za informacije i prilagođenu ponudu za vašu organizaciju.

MyDQS portal za korisnike: mydqs.com

Pravila korištenja

 

1. Obim

Korištenje web stranica koje obezbjeđuje DQS GmbH, njemačka kompanija koja certificira (postupak uz pismenu provjeru proizvoda, procesa, sistema ili osoba) sisteme upravljanja (u daljem tekstu „DQS“) i MyDQS portala za korisnike (u daljem tekstu „ MyDQS”) je dozvoljen isključivo na osnovu ovih uslova. Prije prve upotrebe ovih web stranica ili korisničkog portala pažljivo pročitajte sljedeće odredbe. Trenutni razvoj može zahtevati da se uslovi ažuriraju u bilo kom trenutku. Otvorite ovu stranicu svaki put kada se vratite na naše web stranice kako biste saznali više o promjenama. Prijavom na MyDQS korisnički portal, registracijom u Korisnički centar i/ili početkom korištenja MyDQS korisničkog portala i Korisničkog centra, prihvaćate ove uvjete korištenja jer se oni mogu mijenjati s vremena na vrijeme.

 

2. Usluge

2.1

DQS čini dostupnim određene informacije, datoteke ili dokumente za pristup ili preuzimanje na web stranicama, u korisničkom centru i u MyDQS.

2.2

DQS može prestati raditi neke ili sve web stranice, korisnički centar ili MyDQS u bilo kojem trenutku. S obzirom na prirodu interneta i kompjuterskih sistema, DQS ne garantuje da će web stranice ili MyDQS biti stalno dostupni.

 

3. Registracija, lozinka

3.1

Stranice MyDQS-a i Korisničkog centra su zaštićene lozinkom. Da bismo zaštitili sigurnost naših poslovnih odnosa, dajemo pristup ovim stranicama samo registrovanim korisnicima. DQS mora aktivirati korisnika prije nego što on ili ona može pristupiti MyDQS. Korisnici kojima DQS daje administratorska prava mogu se registrirati i aktivirati dodatne korisnike za svoju kompaniju. Svi koji posjete DQS web stranice mogu se registrovati za Korisnički centar. Registracija je završena prema diskrecijskom nahođenju DQS-a. DQS posebno zadržava pravo da registraciju učini obaveznom za web stranice koje su ranije bile slobodno dostupne. DQS može u bilo kojem trenutku opozvati autorizaciju pristupa tako što će onemogućiti vjerodajnice za prijavu bez potrebe za navođenjem razloga, posebno ako je korisnik (i) dao lažne izjave u vrijeme registracije, (ii) postupa u suprotnosti sa ovim ili njegovim ili njenim dužnosti brige u rukovanju vjerodajnicama za prijavu, (iii) krši važeće zakone tokom prijave ili korištenja, (iv) nije koristio MyDQS duži vremenski period ili (v) prekinuo poslovni odnos sa DQS-om ili sa povezanom kompanijom sa DQS-om (odnosi se samo na MyDQS).

3.2

Korisnici MyDQS-a i Korisničkog centra će pružiti istinite informacije tokom registracije i obavijestiti DQS (online, gdje je naznačeno) o svim promjenama bez nepotrebnog odlaganja. Korisnici će osigurati da mogu primati e-mail na adresu e-maila koju su naveli.

3.3

Nakon registracije u Korisničkom centru ili nakon aktivacije za MyDQS od strane DQS-a / administratora korisnika, korisnik će dobiti korisničko ime i lozinku (u daljem tekstu također „Korisnički podaci“). Korisnički podaci omogućavaju korisnicima pristup svojim podacima, preuzimanje dokumenata ili datoteka i promjenu njihovih korisničkih podataka.

3.4

Korisnici moraju spriječiti pristup podacima korisnika trećim stranama i bit će odgovorni za sve aktivnosti koje se provode u okviru korisničkih podataka.

Između ostalog, korisnici mogu zaposlenima u svojoj kompaniji omogućiti pristup korisničkom portalu i određenim podacima i dokumentima na lokaciji u MyDQS-u. Prilikom davanja/brisanja pristupa i prava pristupa, korisnici moraju poštovati GDPR kao i zahtjeve zaštite podataka DQS-a, kompanije korisnika i odgovarajuće zemlje.

Korisnici moraju napustiti područje zaštićeno lozinkom na kraju svake sesije. Ako korisnik sazna da treće strane zloupotrebljavaju korisničke podatke, korisnik mora obavijestiti DQS u pisanoj formi bez nepotrebnog odgađanja i dati unaprijed obavijest putem e-maila ako je potrebno.

3.5

Nakon primanja obavještenja u skladu s odjeljkom 3.4, DQS će onemogućiti pristup području zaštićenom lozinkom sa ovim korisničkim podacima. Pristup se neće ponovo aktivirati dok se korisnik ponovo ne konsultuje sa DQS-om.

3.6

Korisnici Korisničkog centra mogu se u bilo kojem trenutku odjaviti iz Korisničkog centra putem interneta ili pismeno, čime će izbrisati svoju registraciju. DQS će tada izbrisati sve korisničke podatke i sve druge lične podatke koji se odnose na korisnika koje je DQS pohranio čim ti podaci više ne budu potrebni.

 

4. Licence za korištenje informacija, datoteka i dokumenata

4.1

Ovi uslovi regulišu korištenje informacija, datoteka i dokumenata dostupnih na web stranicama, u korisničkom centru i u MyDQS.

4.2

DQS daje korisniku neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korištenje dostavljenih informacija, datoteka i dokumenata u mjeri u kojoj je dogovoreno ili, ako takav dogovor nije postignut, u obimu svrhe koju DQS želi učiniti dostupnim i pružanje takvih informacija, datoteka i dokumenata.

 

5. Obaveze korisnika

5.1

Dok koriste web stranice, korisnički centar i MyDQS, korisnici ne smiju:

- nanijeti štetu osobama, posebno maloljetnicima, ili narušiti njihova prava na privatnost;
- kršiti standarde uobičajene pristojnosti svojim ponašanjem pri upotrebi;
- kršiti prava industrijske svojine i autorska prava ili druga imovinska prava;
- prenositi sadržaj s virusima, trojanskim konjima ili drugim programima koji mogu oštetiti softver;
- unositi, pohranjivati ili slati hiperveze ili sadržaje na koje nemaju pravo, posebno ako takve hiperveze ili sadržaj krše obaveze povjerljivosti ili su nezakoniti; ili
- distribuirati reklamne ili neželjene e-mailove (“spam”) ili neosnovana upozorenja o virusima, kvarovima i slično ili tražiti učešće u nagradnim igrama, marketinškim šemama na više nivoa, lančanim pismima, piramidalnim šemama ili sličnim kampanjama.

5.2

DQS može suspendovati pristup web portalima u bilo koje vrijeme ako se prekrše ovi uslovi.

 

6. Hiperveze

Web stranice i MyDQS mogu sadržavati hiperveze do web stranica trećih strana. DQS ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web stranica niti podržava ove web stranice i njihov sadržaj, jer ne kontroliše povezane informacije i također nije odgovoran za sadržaj i informacije koje se tamo nalaze. Njihovo korištenje se vrši na vlastitu odgovornost korisnika (učinak nesigurnosti (izvor: ISO 19011)).

 

7. Odgovornost za nedostatke prava i kvaliteta

Kada su informacije, datoteke ili dokumenti dostupni besplatno, bilo kakva odgovornost za nedostatke naslova ili kvaliteta informacija, datoteka i dokumenata, uključujući, bez ograničenja, u odnosu na njihovu ispravnost, tačnost, slobodu od imovinskih prava trećih strana ili autorska prava, potpunost i/ili prikladnost za svrhu, su isključeni osim u slučajevima koji uključuju namjerno nedolično ponašanje ili lažnu namjeru.

 

8. Ostala odgovornost, virusi

8.1

Odgovornost DQS-a za nedostatke naslova i kvaliteta regulirana je odjeljkom 7 ovih uslova korištenja. DQS nema nikakvu odgovornost u bilo kojem drugom slučaju osim ako to ne zahtijeva zakon, npr. prema njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode (ProdHaftG) ili u slučajevima namjernog nedoličnog ponašanja, grubog nemara, ozljede života, udova ili zdravlja, nedavanja zajamčenih karakteristika, lažnog prikrivanja kvara ili u slučaju kršenja materijalnih ugovornih obaveza. Međutim, šteta zbog kršenja materijalnih ugovornih obaveza će, bez namjernog kršenja pravila ili grubog nemara, biti ograničena na predvidivu štetu koja je tipična za ugovor.

8.2

Uprkos stalnim naporima DQS-a, DQS ne garantuje da web stranice i MyDQS ne sadrže viruse, trojanske konje ili druge štetne proaktivne sisteme. Prije preuzimanja informacija/podataka, korisnici moraju imati odgovarajuće sigurnosne mjere i antivirusni softver kako bi osigurali vlastitu zaštitu i spriječili viruse na DQS web stranici.

8.3

Gore navedene odredbe u odjeljcima 8.1 i 8.2 ne mijenjaju teret dokazivanja na štetu korisnika.

 

9. Privatnost i sigurnost podataka

9.1

DQS poštuje važeće propise o zaštiti podataka prilikom prikupljanja, korištenja i obrade ličnih podataka korisnika. Slanjem podataka korisnik izričito pristaje na elektronsku obradu podataka. Korisnik ima pravo da povuče svoj pristanak u bilo kom trenutku sa budućim dejstvom. Nadalje, korisnik ima pravo provjeriti prisutnost i obim svojih pohranjenih podataka nakon što pismeno ili elektronski obavijesti DQS. Detalje možete pronaći u posebnoj politici privatnosti na web stranici.

9.2

DQS ističe da je internet, kao javni komunikacijski sistem, uvijek sklon stvaranju sigurnosnih ranjivosti koje su bile nepoznate do njihovog pojavljivanja, a koje, prema stanju tehnike, nisu imale ni razloga da budu poznate. DQS će poduzeti odbrambene mjere po potrebi nakon što sazna i istraži sigurnosne propuste.

 

10 Sporedni ugovori, nadležnost, važeći zakon

10.1

Sporedni ugovori moraju biti napravljeni u pisanoj formi.

10.2

Ako je korisnik trgovac (“Kaufmann”) u smislu njemačkog trgovačkog zakona, nadležnost je Frankfurt na Majni.

10.3

DQS radi i odgovoran je za pojedinačne stranice MyDQS-a. Stranice zadovoljavaju zahtjeve Savezne Republike Njemačke. Ako korisnici pristupaju MyDQS-u sa lokacija izvan Njemačke, njihova je isključiva odgovornost da se pridržavaju relevantnih odredbi njihovih nacionalnih zakona i propisa. Nije dozvoljen pristup informacijama, datotekama i/ili dokumentima u MyDQS-u iz zemalja u kojima je takav pristup nezakonit. U tom slučaju korisnik treba da stupi u kontakt sa DQS-om ako želi da stupi u poslovni odnos sa DQS-om.

10.4

Primjenjuje se njemački zakon. Primjena Konvencije o međunarodnoj prodaji robe (UN CISG) je isključena.