Auditi prema normi IFS Logistics Verzija 3 bit će mogući od 1. lipnja 2024., te će, nakon šestomjesečnog perioda prijelaza, nova verzija postati obvezna od 1. prosinca 2024. U svrhu pripreme za novu verziju, DQS-ova auditorica Dr. Sylvia Wegner-Hambloch za vas je navela najvažnije promjene.

Što je bilo nužno?

Norma mora uzeti u obzir trenutne zahtjeve koje zahtijevaju:

 • IFS Logistics principi,
 • IFS-Logistics Multi-Site vodič,
 • Zakoni,
 • Codex Alimentarius,
 • GFSI smjernice i referentni postupak za "Skladištenje i distribuciju",
 • ISO 22003-2:2022 (Sigurnost hrane - 2. dio: Zahtjevi za tijela koja provode ocjenjivanje i certificiranje proizvoda, procesa i usluga, uključujući audit sustava sigurnosti hrane)
 • ISO/IEC 17065:2012 (Ocjena sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja certificiraju proizvode, procese i usluge)

Osim toga, s ovom novom verzijom, podjela poglavlja je uređena kao u IFS Food 8 kako bi se osiguralo da je ovaj standard sada kompatibilan s drugim IFS standardima. 

 

Važne promjene u zahtjevima iz verzije 2.3 u verziji 3

IFS Logistics 3 standard sastoji se od četiri dijela:

1. dio IFS Logistics certifikacijski protokol

2. dio IFS Logistics provjerna lista audita - Lista zahtjeva IFS Logistics audita

3. dio Zahtjevi za akreditacijska tijela, certifikacijska tijela i auditore - IFS proces akreditacije i certifikacije 

4. dio Izvještavanje, IFS softver i IFS baza podataka

Prilozi

U nastavku će biti riječi samo o promjenama u 1. i 2. dijelu, koje uglavnom utječu na poduzeća. Izmjene i dopune u 3. i 4. dijelu  - koje navode zahtjeve za akreditacijska tijela, certifikacijska tijela, auditore, izvještaje i IFS softver kao i anekse - u nastavku se ne razmatraju. 

 

Promjene u 1. dijelu IFS Logistics certifikacijskog protokola

1. dio revizije IFS Logistic ima novu strukturu poglavlja. Verzija 3 sada se sastoji od 4 dijela, a 5. dio o nenajavljenim auditima iz Verzije 2.3 integriran je u 1. dio.

Opseg standarda opisuje zahtjeve za kvalitetu i sigurnost logističkih aktivnosti kao što su prijevoz, skladištenje, distribucija, utovar i istovar, a sada također uključuje:

 • kratkotrajno skladištenje,
 • prijevoz kontejnera,
 • usluge logističke obrade.

Također su navedeni primjeri posebnih uvjeta za isključenje iz opsega audita (pravilo isključenja).

Povezani Aneks 3 o opsezima proizvoda i grupama proizvoda sadrži jasnu tablicu primjenjivih proizvoda:

1 Hrana

2 Proizvodi za kućanstvo i osobnu njegu

3 Materijali za pakiranje

4 Razni neprehrambeni proizvodi

Novo je proširenje koje uključuje hranu za životinje i usluge kratkotrajne prerade u pogonu, kao što je jednostavno razvrstavanje voća i povrća prema aspektima kvalitete ili označavanja.

Minimalno trajanje audita je i dalje jedan dan, pri čemu je najmanje 50% ukupnog trajanja audita predviđeno za audit na lokaciji.

Vremenska razdoblja za audite nisu se promijenila. Ovisno o statusu certifikacije i ciklusu logističke lokacije provode se različite vrste audita:

Inicijalni audit: i najavljeni i nenajavljeni

Nadzorni audit (recertifikacijski audit): i najavljeno i nenajavljeno produženje certifikacije

Follow-up audit: najavljeni audit na lokaciji ako je inicijalni ili nadzorni audit rezultirao ukupnom ocjenom ≥ 75% zbog veće nesukladnosti

Prošireni audit: najavljeni audit na lokaciji za proširenje opsega certifikacije 

Certifikacijski ciklus nije promijenio vremensko razdoblje audita za planiranje recertifikacijskog audita. Vremensko razdoblje audita i dalje je osam tjedana prije i dva tjedna nakon krajnjeg roka (posljednji dan inicijalnog audita) za najavljeni audit. Za nenajavljeni audit, međutim, vremensko razdoblje audita počinje 16 tjedana prije i dva tjedna nakon roka.

Novi zahtjev sada je obvezni nenajavljeni audit unutar tri godine. Certifikacijsko tijelo odlučuje o godini u kojoj se provodi obvezni nenajavljeni audit. Nenajavljeni audit sada je označen zvjezdicom (IFS Star status) na certifikatu i u bazi podataka.

U sustavu IFS procjena, još uvijek postoji šest opcija procjene za svaki zahtjev (A, B, C, D, Major i KO) i opcija neprimjenivosti (N/A). U verziji 3, B procjena se ponovno klasificira kao odstupanje. Poduzeća sada trebaju definirati korekcije i korektivne radnje u akcijskom planu za odstupanja B.

Procjena zahtjeva KO se promijenila: Sada postoje samo odstupanja A i B i nesukladnost D, odstupanje C više nije moguće.

IFS je na svojoj web stranici objavio detaljnu brošuru o sustavu ocjenjivanja: The IFS Rating System Version 2.3.

Još uvijek postoji šest zahtjeva KO, iako se u nekim slučajevima promijenilo njihovo numeriranje ili uvjeti. KO o "Rješavanju nesukladnosti i nesukladnih proizvoda" je izbrisan i umjesto njega je umetnut novi KO o "Ugovorima s kupcima":

KO Br. 1: 1.2.1 Korporativno upravljanje i predanost (preformulirano)

KO Br. 2: 2.2.1.1 Sustav upravljanja sigurnošću i kvalitetom proizvoda (s detaljnijim zahtjevima).

KO Br. 3: 2.2.3.6 Sustav praćenja za svaki CCP

KO Br. 4: 4.1.3 Ugovori s kupcima (NOVO!)

KO Br. 5: 5.1.1 Interni audit

KO Br. 6: 5.9.2 Korektivne radnje

Promjene u 2. dijelu IFS Logistics provjerne liste audita

Sada postoji samo pet poglavlja u 2. dijelu revidiranog standarda IFS Logistics; šesto poglavlje verzije 2.3 "Obrana proizvoda" spojeno je s novim zahtjevom o "Proizvodna prijevara" u potpoglavlju 4.5. U odnosu na prethodnu verziju, u verziji 3 numeriranje je prilagođeno, ima manje zahtjeva (132 umjesto 153), zahtjevi su objedinjeni ili izbrisani, kreirano je 19 novih zahtjeva, a gotovo polovica zahtjeva je pojačana i proširena. Za certifikacijski audit prema verziji 3 to znači opsežne prilagodbe dokumenata, zapisa i korištenja.

Usporedba dviju engleskih verzija standarda IFS 2.3 i 3 može se preuzeti u PDF formatu pod IFS_Logistics_v2.3-v3_checklist-comparison_EN na web stranici IFS-a.

 

Novi zahtjevi za prehrambeni sektor

Uz to, detaljni zahtjevi dodani su za prerambeni sektor i sektor usluga obrade (1.3.2, KO Br. 2 2.2.1.1*, 2.2.3.9, 3.4.2), koji su detaljnije opisani u zasebnim poglavljima niže.

 

Novi zahtjevi za učestalost provjera

Postoje novi zahtjevi vezani za učestalost provjera unutar perioda od 12 mjeseci ili u slučaju značajnih promjena:

1.3.2 Pregled infrastrukture i radnog okruženja

2.2.3.10* Postupci provjere sustava upravljanja sigurnošću proizvoda

4.2.1.2 Pregled procjena dobavljača

4.4.3* Ispitivanje sustava sljedivosti / bilance mase

4.5.5 Pregled plana obrane proizvoda i procjena ranjivosti proizvoda na prijevaru s hranom

U ovom slučaju, postoji period čekanja od tri mjeseca, tj. ne dulje od 15 mjeseci:

1.3.1* Ocjena uprave

5.1.1* Interni audit

5.7.2 Interno testiranje za opoziv/povlačenje, obuhvaćajući čitavi proces.

Postoje novi zahtjevi za "pristup temeljen na riziku", koji pooštrava dosadašnji pristup "orijentiran na rizik".

Prema ISO 9001:2015, "temeljeno na riziku" označava identifikaciju, procjenu i tretiranje rizika i prilika, dok "orijentirano na rizik" znači tek uzimanje u obzir rizika u lancu procesa.

Postoje daljnji zahtjevi za "procjenu rizika" (5.1.1* KO Br. 5 interni audit i 5.8.1 nesukladni proizvodi i pakiranja) i za "pristup temeljen na riziku" (3.2.2 učestalost provjera osobne higijene; 4.2.3.4 najgori scenarij; 4.7.2.1 održavanje i čišćenje ventilacijskih sustava; 4.8.2 zahtjevi higijene; 4.8.7 plan uzorkovanja za provjeru učinkovitosti čišćenja i dezinfekcije; 4.11.1 plan praćenja ulazne robe; 4.12.2 provjera uvjeta prijevoza).

 

Popis novih zahtjeva u zasebnim poglavljima

Novi zahtjevi i značajna proširenja navedeni su pod brojevima (* označava obavezni unos u izvještaju s audita).

1 Korporativno upravljanje i predanost

1.2.4*: Zahtjev za obavještavanjem certifikacijskog tijela u roku od tri radna dana o promjenama (npr. lokacija, naziv poduzeća) i specifičnim situacijama (npr. bilo koji opoziv/povlačenje proizvoda, svaki posjet nadležnih tijela koji rezultira radnjom povezanom sa sigurnošću proizvoda ili prijevarom vezanom za proizvode).

(1.3: "Usredotočenost na kupca" iz verzije 2.3 sada je potpoglavlje 4.1)

1.3.2: Pregled dizajna radnog mjesta uključujući higijenske uvjete gdje procesi zahtijevaju veću kontrolu higijene (za prehrambeni sektor).

2 Sigurnost proizvoda i sustav upravljanja kvalitetom

2.1.1.1: Zahtjev za dokumentiranim postupkom za kontrolu dokumenata i njihovih izmjena i naznaka razloga za izmjene kritičnih zahtjeva

KO No. 2: 2.2.1.1*: prošireno "upravljanje sigurnošću proizvoda". Codex Alimentarius također se primjenjuje na sektor hrane

2.2.3.3: Proširenje koje uključuje radiološku opasnost

2.2.3.4: Prošireno stablom odlučivanja ili drugim alatima

KO No. 3: 2.2.3.6*: Pregled evidencije nadzora CCP-a od strane odgovorne osobe unutar poduzeća

2.2.3.7: Praćenje i bilježenje kontrolnih mjera osim CCP-a

2.2.3.9: Validacija HACCP plana (za sektor hrane)

3 Upravljanje resursima 

3.4.2: Prošireni objekti za higijenu ruku (za sektor hrane)

4 Implementacija logističkih usluga

4.1: Potpoglavlje Fokus na kupca i pregled ugovora (djelomično odgovara potpoglavlju 1.3 "fokus na kupca" iz verzije 2.3)

4.1.1: kontinuirano poboljšanje se očekuje kao poticaj

KO No. 4: 4.1.3* Ugovori s kupcima

4.2.2.1, 4.2.3.1 and 4.2.3.3: Pružatelji usluga trećih strana također imaju dopuštenje s certifikatom u skladu s drugim ekvivalentnim standardom priznatim od strane GFSI-ja

4.2.3.4: Pružatelj usluga paketa (iz Principa)

4.2.4: Potpoglavlje s tri zahtjeva za djelomično vanjske usluge logističke obrade

4.3.7*: Označavanje

4.5: Potpoglavlje o proizvodnoj prijevari i obrani hrane, stvoreno iz šestog poglavlja verzije 2.3 "Obrana proizvoda" i zahtjeva o "Proizvodnoj prijevari" iz klauzule 4.2.4.8 verzije 2.3 ("IFS Smjernice za ublažavanje proizvodnih prijevara, verzija 2.1" može se preuzeti s web stranice IFS-a kao PDF datoteka)

4.7.2.5: Opasnost od kontaminacije vode

4.8.2: Higijenski zahtjevi za autocisterne i opremu

4.14.2: Dokazi o opremi i posuđu koji bi mogli utjecati na hranu

5 Mjerenja, analize, poboljšanja

5.5.1*: Kriteriji za kontrolu kvantitete

5.5.2: Praćenje kontrole kvantitete

Kada će IFS Logistics Verzija 3.0 stupiti na snagu?

Primjena standarda IFS Logistics Verzija 3.0 moguća je za audite koji se održe nakon 1. lipnja 2024. Međutim, ona će postati obavezna za sve audite od 1. prosinca 2024.

Za nenajavljene audite, verzija 3 se primjenjuje ako period audita započinje na ili nakon 1. lipnja 2024.

Za audite na više lokacija (multi-site auditi), lokacije i sjedište moraju biti auditirani prema istoj verziji.

U nekim iznimnim situacijama, verzija 2.3 također se može primjenjivati nakon 1. prosinca 2024. (npr. follow-up auditi, prošireni auditi ili ako je glavni audit održan prije 1. prosinca 2024. prema verziji 2.3).

 

Gdje mogu pronaći novi standard?

IFS Logistics, Verzija 3, trenutno je dostupan samo na Engleskom na internetskoj stranici organizacije IFS. Standard možete izravno preuzeti ovdje. Prema IFS Management GmbH, prijevodi na druge jezike bit će objavljeni naknadno.

 

DQS - Vaš partner za IFS Logistics certifikaciju

DQS je akreditirano certifikacijsko tijelo za standard IFS Logistics. Uz kvalificirane auditore diljem svijeta, stojimo vam na raspolaganju.

 

Što DQS može učiniti za vas

 • Radionice
 • Prethodne procjene za utvrđivanje nedostataka
 • Certifikacija prema standardu IFS Logistics Verzija 3