Information om IFS Logistics-certifiering

Med certifieringsstandarden IFS Logistics kan företag inom logistik- och detaljhandelssektorn säkerställa tillförlitlighet, öppenhet och säkerhet längs hela leveranskedjan. Certifieringsrevisionerna tar hänsyn till alla stadier av varor och gods från transport, lagring och distribution till lastning och lossning.

Ökad säkerhet och öppenhet i leveranskedjan

Större förtroende bland kunder och leverantörer

Högre nivåer av produktsäkerhet och kvalitet.

Större tillförlitlighet gentemot myndigheter.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Logistics-certifikat

För att garantera kvalitet och säkerhet hos leverantörer av logistiktjänster och logistikkedjor har livsmedelskedjor från Frankrike och Italien gemensamt utvecklat IFS Logistics Standard. Baserat på IFS Logistics-certifiering kan risker för livsmedelssäkerhet hanteras på ett öppet sätt.

IFS Logistics är en globalt erkänd standard som även erkänns av Global Safety Initiative (GFSI). Den skapades för att garantera livsmedelssäkerhet i leveranskedjan. Särskilt inom livsmedelssektorn medför transport, lagring eller hantering av varor samt råvaror många risker när det gäller hygien och säkerhet. IFS Logistics-standarden infördes för att upprätthålla en hög nivå av förtroende för produkterna, deras kvalitet och säkerhet. Detta ger alla som är involverade i leveranskedjan, från livsmedelstillverkaren till detaljisten, en försäkran om att jämförbara riktlinjer följs.
IFS-certifikatet kan tillämpas på alla typer av livsmedelstransporter och -lagring. Förutom livsmedel kan även icke-livsmedelsprodukter ingå i revisionen. Detsamma gäller för förpackade såväl som oförpackade produkter, såvida de inte har bearbetats.
De viktiga målen för IFS Logistics-certifieringen är bl.a. följande:

 • Att skapa öppenhet och jämförbarhet i leveranskedjan.
 • Gemensam standard med enhetliga utvärderingskriterier.
 • Ökad effektivitet (tid och kostnad) för såväl detaljhandlare som leverantörer.
Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är IFS Logistics-certifiering lämplig?

IFS Logistics-certifikatet är lämpligt för alla företag inom logistik- och transportbranschen. Detta inkluderar till exempel transportföretag som utför kyltransporter. Dessutom kan även operatörer av lager för varor och livsmedel dra nytta av certifieringen.

Dessutom kan detaljhandlare med en egen logistikavdelning skydda sig med en IFS Broker-certifiering. Livsmedelstillverkare som själva sköter logistiken för sina produkter måste ändå uppfylla IFS Foods krav för en revision enligt IFS Broker Standard.

Show more
Show less
Welche Arten
Loading...

De sex centrala områdena i IFS Logistics-standarden

IFS Logistics-standarden kan delas in i sex centrala områden. Dessa områden granskas:

 • Företagsansvar
 • Ledningssystem med fokus på kvalitet och säkerhet.
 • Produktförsvar och HACCP
 • Ledning av kvalitet, resurser och livsmedelssäkerhet.
 • Analys, mätning och förbättring av produkter
 • Resursförvaltning
Show more
Show less
Anforderungen
Loading...

Vilka produkter gäller IFS Logistics Standard för?

Företag som transporterar och/eller lagrar livsmedel eller konsumtionsvaror kan certifieras enligt IFS Logistics. Detta gäller både oförpackade och förpackade livsmedel.

Standarden är också tillämplig på produkter som måste lagras och transporteras under kontrollerade temperaturförhållanden. Det rör sig till exempel om mejeriprodukter eller köttprodukter.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Förfarande

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för certifieringen med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Så snart ditt företag är redo fastställs ett revisionsdatum tillsammans med dig, och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch väljs ut. Under certifieringsrevisionen bedömer våra revisorer bland annat om ert ledningssystem uppfyller kraven i IFS Logistics-standarden och identifierar förbättringspotential. Vid en slutdiskussion får du en detaljerad presentation av resultaten från din DQS-revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Revisionen och dess resultat utvärderas av DQS:s oberoende certifieringsnämnd, som beslutar om utfärdandet av IFS Logistics-certifikatet. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om det finns några avvikelser har du möjlighet att korrigera dem och vidta lämpliga åtgärder vid denna tidpunkt. Om alla tillämpliga krav är uppfyllda får du certifikatet med en giltighetstid på ett år.

Efter ett år kommer ditt certifikat att upphöra att gälla. För att se till att ditt certifikat är giltigt utan luckor kommer vi att planera din nästa revision i god tid.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar IFS Logistics-certifieringen?

Kostnaden för IFS Logistics-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi gör gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras av DQS enligt IFS Logistics?

 • Alla viktiga revisioner för livsmedelsstandarder från en enda källa.
 • Revisorer med omfattande branschkunskap och erfarenhet
 • Personliga kontakter på mer än 80 platser över hela världen
 • Mycket kund- och lösningsorienterade
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en individuell offert för IFS Logistics-certifiering.