managementsystem-dqs-schluessel die auf holztisch liegen mit einem anhaenger auf dem iso steht
Loading...

Systémy riadenia

Organizácie a spoločnosti používajú systémy riadenia na zabezpečenie systematického a plynulého fungovania svojich štruktúr, postupov, procesov a zodpovedností. Cieľ: dosiahnuť plánované výsledky a neustále zlepšovať produkty a služby.

zertifizieren-about-dqs-zwei geschaeftsmaenner sprechen miteinander
Loading...

Certifikácia

Certifikácia nezávislým, neutrálnym orgánom potvrdzuje, že sú splnené požiadavky medzinárodných noriem alebo iných, vrátane špecifických pre dané odvetvie, pravidiel alebo špecifikácií. Certifikačný postup je založený na audite, hodnotení alebo posudzovaní, pri ktorom sa overuje plnenie požiadaviek.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Audit

Audit objasňuje stav organizácie spoločnosti a poskytuje dôležité podnety pre ďalší rozvoj spoločnosti a jej výrobkov alebo služieb. Zameriava sa na hodnotenie výkonnosti a diagnostiku s cieľom identifikovať silné stránky a potenciál na zlepšenie.