Norma IFS PACsecure bola donedávna v revízii a teraz bola zverejnená jej konečná verzia. Audity podľa IFS PACsecure Version 2 bude možné vykonávať od 3. januára 2022 a povinné budú od 3. mája 2022.

Po zasadnutí skupiny expertov v marci 2019 a verejnej konzultácii v apríli 2019 sa pracovná skupina pre štandard IFS PACsecure stiahla, aby analyzovala zhromaždené údaje. So získanými poznatkami sa od októbra 2020 vykonávajú testovacie audity. Výsledky týchto testovacích auditov boli zapracované do následnej konečnej verzie štandardu IFS PACsecure verzie 2.

Cieľom normy schválenej GFSI je, aby bolo možné overiť a zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť všetkých typov primárnych a sekundárnych obalov. Pomáha spoločnostiam splniť rastúce požiadavky trhu na transparentnosť a vysledovateľnosť a pomáha zlepšiť integritu výrobkov a zvýšiť efektivitu.

Kľúčové zmeny

Zmeny vo verzii 2 zahŕňajú zavedenie povinných neohlásených auditov. Využitie možnosti neohláseného auditu je povinné každé tri roky. Okrem toho sa kladie väčší dôraz na hodnotenie na mieste a menej na dokumentáciu. To má za následok zníženie počtu požiadaviek. Okrem toho je možné normu čiastočne auditovať na diaľku. Najmenej 50 % celkového trvania auditu však musí byť stále auditované na mieste.

Harmonogram

Audity podľa druhej verzie štandardu IFS PACsecure sú možné od 3. januára 2022 a povinnými sa stanú od 3. mája 2022. Ak sa okno pre neohlásený audit IFS PACsecure začne 3. mája 2022 alebo neskôr, audit sa vykoná podľa druhej verzie. Vo všeobecnosti platí, že uplatniteľnosť verzie 1.1 sa končí 2. mája 2022, ale existujú výnimky, pri ktorých je ešte možné uplatniť IFS PACsecure verzie 1.1. Tieto sú vysvetlené v doktríne IFS PACsecure verzie 2.

Brožúra o bodovom hodnotení IFS PACsecure

Pre audity podľa štandardov IFS PACsecure verzie 2 sa prijíma bodovací systém IFS Food verzie 7. Brožúra "The IFS Scoring System - Driving Continuous Improvement" podrobne vysvetľuje tento systém a je k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine a španielčine tu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...