Norma IFS PACsecure sa v súčasnosti reviduje. Očakáva sa, že verzia 2 bude zverejnená v druhej polovici roka 2021. Všetky dôležité informácie o harmonograme a možných zmenách nájdete v nasledujúcom článku.

Po marcovom zasadnutí skupiny expertov a verejnej konzultácii v apríli 2019 pracovná skupina pre štandard IFS PACsecure odišla analyzovať zozbierané údaje. Testovacie audity sa teraz vykonávajú od októbra 2020. Zistenia z nich budú zapracované do druhého návrhu, ktorý bude predložený na verejnú konzultáciu. Finalizovaná verzia 2 štandardu IFS PACsecure sa očakáva v druhej polovici roka 2021.

Cieľom normy schválenej GFSI je, aby bolo možné overovať kvalitu a bezpečnosť všetkých typov primárnych a sekundárnych obalov. Medzi očakávané zmeny vo verzii 2 patrí, že neohlásené audity budú povinné. Využívanie možnosti neohláseného auditu bude povinné každé tri roky. Okrem toho možno predpokladať, že normu bude možné čiastočne auditovať na diaľku. Najmenej 50 % celkového trvania auditu však musí byť stále auditované na mieste. Očakávajú sa aj nové oblasti rozsahu pôsobnosti vrátane oblastí týkajúcich sa farieb, lepidiel a voskov.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...