W codziennym życiu korporacyjnym osoby odpowiedzialne za system zarządzania jakością są często nazywane przedstawicielami ds. zarządzania jakością. Jednak w oficjalnych tekstach normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością mowa jest tylko o "przedstawicielu najwyższego kierownictwa", a nie o przedstawicielu kierownictwa ds. jakości. I to tylko do wersji normy ISO 9001:2008 włącznie.

Obecna norma z 2015 r. przypisuje odpowiedzialność za system zarządzania jakością kierownictwu najwyższego szczebla w sposób bardziej wyraźny i kompleksowy niż dotychczas. Dlatego logiczne jest, że norma ISO 9001:2015 nie wymaga już obecności przedstawiciela najwyższego kierownictwa. Zamiast tego za system zarządzania odpowiada teraz najwyższe kierownictwo.

A. Przegląd

Do czasu nowelizacji normy ISO 9001 w 2015 r. przedstawiciel najwyższego kierownictwa był wyznaczany przez kierownictwo firmy do zajmowania się sprawami systemu zarządzania jakością. Cechą szczególną było to, że przedstawiciel ds. zarządzania jakością musiał być członkiem najwyższego kierownictwa. Musiał on przyjąć pełną odpowiedzialność za SZJ i posiadać odpowiednie uprawnienia do wydawania poleceń.

Przedstawiciel najwyższego kierownictwa często jednak nie podejmował się wielu zadań, które należało wykonać w związku z systemem zarządzania, lecz delegował je innym pracownikom. Z drugiej strony, często w firmie tworzono odpowiednie stanowiska i obsadzano je osobami odpowiedzialnymi za SZJ.

Przedstawiciel najwyższego kierownictwa w normie ISO 9001:2015

Kiedy wraz z główną nowelizacją normy ISO 9001 w 2015 r. zlikwidowano przedstawiciela najwyższego kierownictwa, aby przenieść odpowiedzialność za zarządzanie jakością, w tym rozliczanie, na wszystkich członków najwyższego kierownictwa, często można było usłyszeć, że stanowisko to nie jest już potrzebne.

Norma ISO 9001:2015 nie wymaga jednoznacznie powołania przedstawiciela kierownictwa ds. jakości ani kierownika ds. jakości. Jednak z rozdziału 5.3.3 "Role, obowiązki i uprawnienia" szybko wynika, że firma posiadająca skuteczny system zarządzania jakością będzie miała trudności ze spełnieniem wymagań normy bez takiej funkcji.

Jakie są zadania pełnomocnika ds. zarządzania jakością?

Obecnie większość firm uświadomiła sobie, że do sprawnego funkcjonowania SZJ potrzebne są zarówno kompetencje, jak i zasoby przedstawiciela ds. zarządzania jakością. Jednocześnie nadal podlegają oni kierownictwu najwyższego szczebla. Podobnie nie zmieniło się praktycznie nic w kwestii podstawowego zadania, jakim jest wdrażanie wymagań normy w praktyce.

Przedstawiciel kierownictwa ds. jakości musi między innymi zapewnić, że

  • system zarządzania jakością spełnia wymagania normy
  • procesy w przedsiębiorstwie są odpowiednie do osiągnięcia zamierzonych wyników
  • kierownictwo najwyższego szczebla jest regularnie informowane o działaniu SZJ
  • w przedsiębiorstwie zapewnione jest ciągłe doskonalenie
  • przeprowadza się analizy błędów i opracowuje odpowiednie statystyki
  • pracownicy są szkoleni w zakresie wszystkich aspektów zarządzania jakością
  • planuje się i przeprowadza audyty wewnętrzne
  • zapewnia się i monitoruje udokumentowane informacje
  • koordynuje się i towarzyszy zewnętrznym audytom certyfikującym.

Podsumowanie - pełnomocnik ds. zarządzania jakością dzisiaj

Termin "pełnomocnik ds. zarządzania jakością", używany w codziennym życiu firmy, nie wywodzi się z normy. Do czasu wydania normy ISO 9001:2008 istniał tam "przedstawiciel najwyższego kierownictwa", który jako członek najwyższego kierownictwa ponosił odpowiedzialność za system zarządzania jakością i miał prawo wydawania poleceń.

Kiedy jednak w 2015 r., wraz z dużą nowelizacją, zlikwidowano "przedstawiciela najwyższego kierownictwa" i zastąpiono go pełnym najwyższym kierownictwem, funkcja ta w większości przypadków pozostała w firmie. W szczególności kierownicy ds. jakości, którzy rozumieli cele i motywy swoich menedżerów, identyfikowali potrzebę dobrej obsługi i na tej podstawie opracowywali ofertę usług, są uznawani w firmie za przydatnych i przyczyniających się do osiągania wyników.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

We are happy to answer your questions

Z jakim wysiłkiem musisz się liczyć, aby Twój system zarządzania jakością uzyskał certyfikat ISO 9001? Uzyskaj informacje. Bez zobowiązań i bezpłatnie.

Autor
Ute Droege

Ekspert DQS ds. systemów zarządzania jakością, wieloletni auditor i doświadczony trener ISO 9001.

Loading...