Być może pamiętasz: w marcu 2017 r. tzw. obowiązek raportowania został uchwalony przez niemiecki parlament (Bundestag). Z kilkoma wyjątkami ustawa ta transponuje Dyrektywę UE 2014/95/UE jeden do jednego do prawa krajowego. W wielu komentarzach i artykułach, które towarzyszyły wprowadzeniu obowiązku sprawozdawczego, jeden ważny aspekt pozostał jak dotąd niedostatecznie naświetlony: "obowiązek przeglądu" rad nadzorczych. Niniejszy artykuł wyjaśnia, na czym polega ten obowiązek i jak rady nadzorcze mogą się z niego wywiązać.

Obowiązek raportowania w zakresie CSR stanowi, że spółki o znaczeniu publicznym, zatrudniające ponad 500 pracowników, powinny publikować informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych. Ponadto spółki muszą informować o działaniach na rzecz poszanowania praw człowieka i walki z korupcją. Firmy, których to dotyczy, muszą opublikować wymagane informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2017 w roku 2018. Naruszenia mogą być karane grzywnami w wysokości do 10 milionów euro.

Co to ma wspólnego z radami nadzorczymi?

Przede wszystkim: Weryfikacja treści raportu zrównoważonego rozwoju przez stronę trzecią nie jest obowiązkowa. Spółki same decydują, czy chcą zwiększyć przejrzystość i wiarygodność swoich raportów poprzez audyt zewnętrzny. Nawet audyt rocznych raportów zarządczych sprawdza jedynie, czy informacje o zrównoważonym rozwoju zostały ujawnione, a nie czy są one poprawne i kompletne.

Nowe prawo nakłada jednak ten obowiązek na radę nadzorczą: Obowiązek ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju jest wyraźnie zawarty w obowiązkach rady nadzorczej (zgodnie z §§ 170, 171 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych AktG). Niezależnie od tego, czy informacje o zrównoważonym rozwoju są ujawniane jako część raportu zarządu, czy jako oddzielny raport o zrównoważonym rozwoju, muszą one zostać sprawdzone przez radę nadzorczą.

Wyzwanie

Zgodnie z nowymi przepisami rada nadzorcza musi sprawdzić legalność, prawidłowość i adekwatność raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Stawia to rady nadzorcze przed wyzwaniem zapoznania się z określonymi obszarami tematycznymi w bardzo krótkim czasie, aby móc zrozumieć i ocenić niekiedy bardzo złożone zagadnienia.

Aby móc wiarygodnie zweryfikować ujawnione informacje, rada nadzorcza musi nie tylko zapoznać się z podejściem zarządu, ale także przyswoić sobie procesy gromadzenia danych, zrozumieć stosowane metody i radzić sobie z ryzykiem. Przykładem może być weryfikacja bilansów gazów cieplarnianych lub wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania korupcji, które mogą być zrozumiane przez rady nadzorcze tylko przy znacznym wysiłku.

Jak DQS może Państwu pomóc

Zgodnie z poprawką do § 111 (2) AktG rada nadzorcza ma możliwość zlecenia zewnętrznego audytu merytorycznego. Pozostawiając przeprowadzenie audytu zewnętrznemu audytorowi, rady nadzorcze mogą mieć pewność, że audyt przeprowadzą wykwalifikowani i doświadczeni eksperci. To nie tylko oszczędza ich czas, ale także daje im pewność, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami.

DQS jest licencjonowanym dostawcą przeglądów raportów

Podczas oceny kierujemy się międzynarodowymi standardami, takimi jak AA1000 Assurance Standard.

Nasze portfolio usług obejmuje:

  • Przegląd i weryfikację raportów zrównoważonego rozwoju (GRI, Niemiecki Kodeks Zrównoważonego Rozwoju, Global Compact, AA1000, ...)
  • Raporty z audytu i oświadczenia o wiarygodności dla rad nadzorczych
  • Audyt i weryfikacja wskaźników niefinansowych (bilans CO2, zużycie energii, zużycie wody, bezpieczeństwo pracy, ...)
  • Kontrola gotowości: analiza raportowania pod kątem wymogów prawnych
Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...