Το ISO/IEC 17021-1:2015 περιγράφει τις "Γενικές απαιτήσεις για τους φορείς διαπίστευσης που διαπιστεύουν φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης". Ένας τέτοιος φορέας διαπίστευσης είναι η γερμανική DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH). Επιβεβαιώνει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαπίστευσης.

Με την έγκριση, ο φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης δικαιούται να χρησιμοποιεί το λογότυπο διαπίστευσης, π.χ. της DAkkS, στα πιστοποιητικά που εκδίδει.
Η DQS Medizinprodukte GmbH αξιολογεί συστήματα διαχείρισης και προϊόντα βάσει εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένων κανονισμών και προτύπων. Οι διαθέσιμες διαπιστεύσεις και γνωστοποιήσεις για το σκοπό αυτό είναι οι εξής:

DAkkS Γερμανικός φορέας διαπίστευσης

ISO 9001 και ISO 15378 (στα γερμανικά)

PDF

DAkkS Γερμανικός φορέας διαπίστευσης

ISO 13485 (στα γερμανικά)

PDF

DAkkS Γερμανικός φορέας διαπίστευσης

Παράρτημα του πιστοποιητικού διαπίστευσης ISO 9001 και ISO 15378 (στα γερμανικά)

PDF

SCC Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά

ISO 13485

PDF

Συμβούλιο ρυθμιστικών αρχών MDSAP

(TGA Αυστραλία, ANVISA Βραζιλία, Health Canada, MHLW/PMDA Ιαπωνία, US FDA)

PDF

ZLG Κεντρική αρχή των ομοσπονδιακών κρατιδίων για την προστασία της υγείας όσον αφορά τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 - MDR (στα γερμανικά)

PDF