Важен стандарт за вносители и посредници

Вносителите и посредниците могат да бъдат сертифицирани по стандарта IFS Broker. Със сертификата тези компании доказват, че отговарят на високи изисквания за безопасност и качество на храните. Като връзка между търговските партньори и производителите, те гарантират спазването на стандартите за качество и безопасност, като по този начин създават доверие сред заинтересованите страни.

По-ниски разходи чрез ефективно използване на ресурсите

Оптимизиране на покупките и спестяване на време за търговците на дребно

Повишаване на безопасността на храните във веригата на доставки

Конкурентни предимства за сертифицираните компании

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

IFS Broker - важен сертификат за хранително-вкусовата промишленост

Производителите на продукти и търговците на дребно все повече разчитат на посреднически структури. В същото време е важно да се гарантира, че всички участници отговарят на едни и същи изисквания за безопасност и качество на продуктите. Стандартът IFS Broker отговаря на тези изисквания.

Въз основа на стандарта IFS за хранителните продукти, IFS Broker е специално разработен за брокери, агенти и вносители. Със сертификацията посредниците и вносителите гарантират, че качеството и безопасността на продуктите се поддържат по пътя им от производителя до купувача. Като част от одита за сертифициране по IFS Broker се анализира дали например законовите и договорните изисквания са спазени по време на процеса на доставка.
Когато брокерите и вносителите се занимават и с независимото съхранение или транспорт на стоки, за тези части от дейността се изисква и сертификация по IFS Логистика.

Вижте повече
Вижте по-малко
Gesetze
Loading...

Защо да се сертифицирате по IFS Broker?

Брокерите и вносителите са важни връзки между търговските партньори и производителите на храни. В същото време те отговарят за надеждното прилагане на законовите или договорните разпоредби относно качеството и безопасността на стоките.

В хода на глобализацията отделните вериги за доставки, както и веригата за създаване на стойност като цяло, са обект на все по-сложни разпоредби. За да се опростят процесите за вносителите и посредниците, може да се приложи стандартът IFS Broker. В същото време сертификацията гарантира стриктно спазване на законовите и договорните изисквания за търгуваните стоки.
Сертификатът също така позволява ресурсите, изразходвани за посредническа търговия или внос, да се използват по-ефективно. Това спестява ценно време на вносителите. Освен това доставчиците могат да бъдат избирани по-бързо, тъй като всички могат да разчитат на едни и същи стандарти.
Сертификатът IFS Broker има предимства и за външния свят. Например, компаниите се представят като надеждни участници в търговията, които активно се борят с измамите с храни. Благодарение на глобалното си признание сертификатът IFS Broker е подходящ за операции по целия свят и за трансгранични вериги за доставки.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Възможни цели на сертифицирането на IFS Broker

Целта на сертифицирането на IFS Broker е да се гарантира, че

  • Брокерите да могат да използват единна и сравнима система за оценка.
  • Всички етапи от веригата на доставки стават прозрачни и сравними.
  • Намаляват се разходите и времето на брокерите и доставчиците.
Prozessorientierung
Loading...

IFS Broker Версия 3

Стандартът IFS Broker вече е наличен в третата си версия. Тя е публикувана през януари 2020 г. След преходен период всички компании вече трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с версия 3 на IFS Broker.

С преминаването от версия 2 към версия 3 изискванията за сертифициране съгласно IFS Broker станаха по-обширни. Важна промяна е, че одитите могат да се извършват и без предупреждение на доброволна основа.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Какъв е процесът на сертифициране по IFS Broker?

На първата стъпка ще обсъдите с нас Вашата компания, система за управление и целите на сертификацията. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с вашите индивидуални потребности.

Особено при по-големи сертификационни проекти, срещата за планиране е ценна възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички участващи области и обекти.
Предварителният одит също така дава възможност предварително да се идентифицира потенциалът за подобрение, както и силните страни на Вашата система за управление. И двете услуги са по избор.

Веднага след като компанията Ви е готова, заедно с Вас се определя дата за одит и се избират одобрени одитори с необходимата компетентност и опит във Вашия бранш. По време на сертификационния одит нашите одитори ще оценят, наред с други неща, дали Вашата система за управление отговаря на изискванията на стандарта и ще идентифицират потенциала за подобряване. В рамките на заключителното обсъждане ще получите подробно представяне на резултатите от одитора на DQS, включително описание на потенциала за подобряване за Вашата компания. Ако е необходимо, ще бъдат договорени коригиращи действия.
От септември 2020 г. одитите могат да се провеждат и дистанционно.

Одитът и резултатите от него се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS, който взема решение за издаване на сертификат за IFS Broker. Ще получите одитен доклад, в който са документирани резултатите от одита. Ако има някакви несъответствия, ще имате възможност да ги коригирате и да предприемете съответните действия в този момент. Ако всички приложими изисквания са изпълнени, ще получите сертификата със срок на валидност една година.

Валидността на Вашия сертификат изтича след една година. За да сме сигурни, че сертификатът Ви е валиден без пропуски, насрочваме следващия одит достатъчно рано.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертифицирането по IFS Broker?

Цената на сертифицирането по IFS Broker зависи, наред с други неща, от размера на Вашата компания и сложността на Вашите процеси. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания.

Business2.png
Loading...

Защо трябва да се сертифицираме като IFS брокер от DQS?

  • Всички одити за безопасност и качество на храните от един източник
  • Голям опит в бранша и знания на одиторите
  • Лични контакти в над 80 локации по света
  • Дългогодишен опит в извършването на одити в съответствие с всички съответни стандарти
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране по IFS Broker.